Συμπράξεις συνεργασίας μικρής κλίμακας

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Ποιος είναι ο στόχος

Οι συμπράξεις συνεργασίας μικρής κλίμακας στοχεύουν στα εξής:

 • ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών
 • προώθηση παραδοσιακών ευρωπαϊκών αθλημάτων και παιχνιδιών
 • στήριξη της κινητικότητας των εθελοντών, προπονητών, διοικητικών στελεχών και του προσωπικού των αθλητικών οργανισμών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
 • προστασία των αθλητών, ιδίως των νεότερων σε ηλικία, από κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους, μέσω της βελτίωσης της προπόνησης και των συνθηκών ανταγωνισμού
 • ενθάρρυνση της συνέργειας με τις τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς πολιτικές, καθώς και μεταξύ αυτών, στον τομέα του αθλητισμού

Υπό ευρύτερη έννοια, οι συμπράξεις συνεργασίας μικρής κλίμακας έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμβάλλουν στις στρατηγικές της ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού.

Ποιες είναι οι δυνατότητες

Το πρόγραμμα Erasmus+ παρέχει σε οργανισμούς τη δυνατότητα να αναπτύξουν, να διαδώσουν και να εφαρμόσουν καινοτόμους πρακτικές στον τομέα του αθλητισμού μεταξύ οργανισμών, αρχών και άλλων φορέων.

Οι συμπράξεις συνεργασίας μικρής κλίμακας έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να προωθούν τη δημιουργία και την ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα του αθλητισμού, και περιλαμβάνουν διάφορες δραστηριότητες, όπως:

 • δικτύωση μεταξύ ενδιαφερομένων·
 • προώθηση, προσδιορισμός και ανταλλαγή ορθών πρακτικών·
 • προετοιμασία, ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων και εργαλείων εκπαίδευσης και κατάρτισης·
 • αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την προστιθέμενη αξία του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης
 • προώθηση καινοτόμων συνεργειών μεταξύ του αθλητισμού και των τομέων της υγείας, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας·
 • βελτίωση της βάσης τεκμηρίωσης του αθλητισμού με σκοπό την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων·
 • συνέδρια, σεμινάρια, συνεδριάσεις, εκδηλώσεις και δράσεις ευαισθητοποίησης για τη στήριξη των παραπάνω δραστηριοτήτων.

Πώς λειτουργεί

Οι οργανισμοί που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση πρέπει να αποτελούν μέρος κοινοπραξίας η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις οργανισμούς από τρεις διαφορετικές χώρες του προγράμματος. Αν και μπορούν να συμμετάσχουν οργανισμοί από χώρες εταίρους, για να υποβάλουν αίτηση πρέπει να είναι εγκατεστημένοι σε χώρα του προγράμματος.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Τα έργα πρέπει να είναι διάρκειας 12, 18, 24, 30 ή 36 μηνών· η διάρκειά τους πρέπει να προσδιορίζεται στο στάδιο της αίτησης με βάση τον στόχο του έργου και το είδος των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων.

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Περισσότερες πληροφορίες

Ο οδηγός του προγράμματος Erasmus+ είναι η βασική πηγή πληροφοριών για τις συμπράξεις συνεργασίας μικρής κλίμακας. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων παρέχονται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα