Малки партньорства за сътрудничество

Как да кандидатствам

Организациите, които желаят да кандидатстват, трябва да направят това чрез Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.

Каква е целта?

Малките партньорства за сътрудничество имат за цел:

 • поощряване на социалното включване и равните възможности
 • насърчаване на традиционните европейски спортове и игри
 • подкрепа на мобилността на доброволци, съветници, мениджъри и служители на спортни организации с нестопанска цел
 • защита на атлетите, особено на младите, от рискове за тяхното здраве и сигурност чрез подобряване на условията за тренировки и състезания;
 • създаване на взаимодействие със и между местните, регионалните, националните и международните политики в областта на спорта

В по-широк смисъл малките партньорства за сътрудничество са създадени да допринесат към стратегиите на ЕС в областта на спорта.

Какви са възможностите?

Програмата „Еразъм+“ предоставя възможност организациите да създават, пренасят и прилагат иновативни практики в областта на спорта между организации, органи и т.н.

Малките партньорства за сътрудничество насърчават създаването и развитието на европейски мрежи в областта на спорта и могат да включват различни дейности като:

 • сътрудничество в мрежа между заинтересовани страни;
 • откриване, популяризиране и обмен на добри практики;
 • подготовка, разработване и прилагане на модули и инструменти за образование и обучение;
 • повишаване на осведомеността за ползите от спорта и физическата активност;
 • популяризиране на иновативни взаимодействия между областта на спорта и областите на здравеопазването, образованието, обучението и младежта;
 • обогатяване на фактологичната основа в областта на спорта за преодоляване на социалните и икономическите предизвикателства;
 • конференции, семинари, срещи, събития и прояви за повишаване на осведомеността, организирани в подкрепа на изброените по-горе дейности.

Как функционира?

Организациите, които искат да кандидатстват, трябва да направят това като част от консорциум, състоящ се от поне три организации от три различни държави по програмата. Въпреки че могат да участват организации от държави партньори, кандидатстващата организация трябва да е установена в държава по програмата.

Какво друго трябва да знаете?

Продължителността на проектите трябва да бъде 12, 18, 24, 30 или 36 месеца. Тя трябва да се посочи на етапа на кандидатстване съгласно целта на проекта и вида на планираните дейности.

Как да кандидатствате?

Организациите, които желаят да кандидатстват, трябва да направят това чрез Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.

Научете повече

Ръководството за програмата „Еразъм+“ е основният източник на информация за малките партньорства за сътрудничество, а повече информация за процеса на кандидатстване може да получите от Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.

За допълнителна информация можете да се свържете с Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.

Споделете тази страница