Branschspecifika kunskapsallianser

Hur söker jag?

Du söker genom att svara på den årliga ansökningsomgång som genomförandeorganet för Erasmus+ utlyser.

Vad går det ut på?

Branschspecifika kunskapsallianser ska råda bot på kompetensbrister och anpassa yrkesutbildningen till arbetsmarknadens behov. Tanken är att

 • modernisera yrkesutbildningen genom att anpassa den till kompetensbehoven och integrera lärande på arbetsplatsen
 • förbättra utbytet av kunskaper och bästa praxis
 • öka rörligheten på arbetsmarknaden
 • se till att kvalifikationerna erkänns ordentligt.

Projekten ska i första hand bidra till att

 • höja kompetensnivån
 • främja kvalitet, innovation och internationalisering
 • främja utbildningens utveckling och modernisering
 • stärka utbildningens internationalisering
 • förbättra språkundervisning och språkkunskaper.

Mer information om målen finns i programhandledningen.

Vilka möjligheter finns?

Genom branschspecifika kunskapsallianser kan organisationer driva projekt för att

 • kartlägga kompetens- och utbildningsbehov inom en viss bransch
 • ta fram gemensamma kursplaner
 • genomföra gemensamma kursplaner.

Verksamheten måste omfatta en bransch med tydliga obalanser, det vill säga

 • teknik och tillverkning
 • handel
 • it och telekom
 • miljöteknik
 • kulturella och kreativa näringar
 • hälso- och sjukvård
 • turism.

Man kan också anordna utbyten för studenter och personal om det bidrar till projektets mål.

Hur går det till?

En branschspecifik kunskapsallians måste bestå av ett konsortium med organisationer från minst tre programländer. Dessutom ska det finnas minst tre organisationer från varje land, en från var och en av följande kategorier:

 • Offentliga eller privata utbildningsanordnare
 • Offentliga eller privata organ som har branschspecifik sakkunskap och företräder eller är verksamma i en viss bransch
 • Offentliga eller privata tillsynsorgan på utbildningsområdet

Enda undantaget är om en paraplyorganisation ingår i konsortiet. I så fall behövs inga fler organisationer från paraplyorganisationens land, förutsatt att man uppfyller kravet på antal organisationer och länder (utöver paraplyorganisationen).

Ett konsortium måste ledas av en sökande organisation från ett programland som skickar in förslaget på konsortiets vägnar och ansvarar för den övergripande projektledningen. Deltagarna kan vara antingen

 • fullvärdiga partner som deltar aktivt i projektet, eller
 • associerade partner som bidrar till verksamheten men som inte är avtalsmässigt knutna till konsortiet.

Associerade partner kan inte få bidrag och deras roll måste tydligt anges i ansökan. Båda typerna av partner kan komma från både program- och partnerländer.

Vad mer behöver jag veta?

Sökande och fullvärdiga partner kan bara delta i en branschspecifik kunskapsallians åt gången, såvida de inte är den enda tillsynsmyndigheten i ett visst land.

Verksamheten ska vara inriktad på innovation och få ett genomslag som varar längre än projektets löptid och når utanför de deltagande organisationerna.

Deltagarna ska ha en tydlig roll och ge ett tydligt mervärde. Uppgifterna måste motsvara deras sakkunskap.

Allianserna ska kartlägga arbetsmarknadens framtida kompetensbehov. Arbetet ska utmynna i resultatinriktade läroplaner och ett fungerande system för kvalitetssäkring.

Det är också viktigt att se till att färdigheterna erkänns i de aktuella länderna och branscherna.

Hur söker jag?

Du söker genom att svara på den årliga ansökningsomgång som genomförandeorganet för Erasmus+ utlyser.

Mer information

Läs om branschspecifika kunskapsallianser i programhandledningen för Erasmus+ eller på genomförandeorganets webbplats.

Om du behöver veta mer kan du kontakta genomförandeorganet.

Dela denna sida