Koalicije sektorskih spretnosti

Prijava

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo vsako leto objavi razpis za zbiranje predlogov.

Namen

Koalicije sektorskih spretnosti si prizadevajo odpraviti pomanjkanje znanj in spretnosti na trgu dela, tako da usklajujejo sisteme poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela. Prizadevajo si za:

 • modernizacijo sistemov PIU, ki jih prilagajajo potrebam po znanjih in spretnostih in vanje vključujejo učenje na delovnem mestu
 • izmenjave znanja in najboljših praks
 • izboljšanje možnosti za mobilnost delavcev
 • izboljšanje priznavanja kvalifikacij

Prednost imajo projekti, ki uresničujejo enega od naslednjih ciljev:

 • izpopolnjevanje spretnosti in kompetenc
 • uveljavljanje kakovosti, inovativnosti in internacionalizacije
 • razvijanje in modernizacija izobraževanja
 • uvajanje mednarodnega vidika izobraževanja in usposabljanja
 • izboljšanje učenja in poučevanja jezikov

Več informacij o posameznih ciljih vsebuje vodnik za prijavitelje Erasmus+.

Možnosti

Sodelovanje v koaliciji sektorskih spretnosti organizacijam omogoča, da izvedejo projekte v zvezi z zgornjimi cilji. Projekti so namenjeni predvsem:

 • ugotavljanju potreb po znanjih in spretnostih ter usposabljanju v določeni gospodarski dejavnosti
 • pripravi skupnih učnih programov
 • izvajanju skupnih učnih programov

Poudarek je na gospodarskih sektorjih, v katerih je pomanjkanje ustreznih znanj najbolj opazno:

 • predelovalne dejavnosti in inženirstvo
 • trgovina
 • informacijske in komunikacijske tehnologije
 • okoljske tehnologije
 • kulturni in ustvarjalni sektorji
 • zdravstvo
 • turizem

Mogoče je organizirati tudi mobilnost dijakov in zaposlenih, če te dejavnosti prispevajo k uresničevanju ciljev projekta.

Delovanje

Koalicija sektorskih spretnosti je konzorcij organizacij iz najmanj treh držav programa Erasmus+ in najmanj treh organizacij iz vsake države, ki sodeluje v koaliciji sektorskih spretnosti. Organizacije so lahko:

 • javni in zasebni ponudniki poklicnega in strokovnega izobraževanja
 • javne in zasebne organizacije s strokovnim poznavanjem določenega sektorja, ki ta sektor predstavljajo ali so v njem prisotne
 • javni organi z regulativno vlogo v izobraževanju in usposabljanju

Edina izjema velja, kadar konzorcij vključuje krovno organizacijo: v tem primeru druge organizacije iz države krovne organizacije niso obvezne, pod pogojem, da je v konzorcij vključeno minimalno število sodelujočih organizacij in držav (brez krovne organizacije).

Koalicijo vodi organizacija prijaviteljica s sedežem v državi programa Erasmus+, ki v imenu vseh partneric odda predlog projekta in je pristojna za splošno upravljanje koalicije sektorskih spretnosti. V koaliciji sodelujejo:

 • polnopravne partnerske organizacije, ki so pod vodstvom organizacije prijaviteljice dejavno udeležene v projektu
 • pridružene partnerske organizacije, ki prispevajo k dejavnostim projekta, niso pa pogodbeno vezane na koalicijo

Pridružene partnerske organizacije ne prejmejo dotacij, njihovo vlogo je treba pri oddaji vloge jasno navesti. Ene in druge organizacije so lahko iz države programa Erasmus+ ali partnerske države.

Dodatne informacije

Organizacija prijaviteljica in polnopravne partnerice lahko hkrati sodelujejo samo v eni koaliciji sektorskih spretnosti, razen kadar je organizacija edini regulativni organ določene države in lahko to dokaže.

Koalicije sektorskih spretnosti so pozorne predvsem na inovacije in skrbijo, da učinek njihovega projekta traja dlje od življenjskega ciklusa projekta in sežejo prek meja udeleženih organizacij koaliciji sektorskih spretnosti,.

Vloga in pomen vseh organizacij v koaliciji sektorskih spretnosti mora biti jasno opredeljena, imeti morajo jasno dodano vrednost, njihove naloge morajo ustrezati njihovemu strokovnemu znanju.

Opredelitev prihodnjih potreb po spretnostih je treba podpreti z dokazi, da jih trg dela potrebuje. Na podlagi te analize je treba pripraviti učni program, ki bo usmerjen v učne rezultate in podprt s trdnim sistemom za zagotavljanje kakovosti.

Treba je tudi poskrbeti za priznavanje spretnosti v ustreznih državah in sektorjih.

Prijava

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo vsako leto objavi razpis za zbiranje predlogov.

Več informacij

Natančnejše informacije o koalicijah sektorskih spretnosti vsebuje vodnik za prijavitelje Erasmus+, postopek prijave vodi Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Za več informacij se obrnite na Izvajalsko agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Dajte v skupno rabo to stran