Aliancie pre sektorové zručnosti

Ako sa prihlásiť

Žiadosti by sa mali predkladať v rámci každoročných výziev na predkladanie návrhov, ktoré uverejňuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Čo je cieľom?

Aliancie pre sektorové zručnosti majú za cieľ riešiť nedostatok zručností a zosúladenie systémov odborného vzdelávania a prípravy s potrebami trhu práce. Na tento cieľ sa využíva:

 • modernizácia odborného vzdelávania a prípravy pomocou prispôsobenia potrebných zručností a zahrnutia učenia sa prácou,
 • zintenzívnenie výmeny poznatkov a osvedčených postupov,
 • zvýšenie mobility na pracovnom trhu,
 • zlepšenie uznávania kvalifikácií.

Prednosť majú projekty, ktoré sa zaoberajú jedným z týchto konkrétnych cieľov:

 • zvýšenie úrovne zručností a schopností,
 • podpora kvality, inovácie a internacionalizácie,
 • podpora rozvoja a modernizácie vzdelávania,
 • posilnenie medzinárodného rozmeru vzdelávania a odbornej prípravy,
 • zvýšenie kvality štúdia a výučby jazykov.

Viac informácií o týchto konkrétnych cieľoch nájdete v sprievodcovi programom.

V čom spočíva táto príležitosť?

Aliancie pre sektorové zručnosti sú pre oprávnené organizácie príležitosťou na vytvorenie projektu zameraného na riešenie uvedených výziev. Konkrétne zahŕňajú:

 • vymedzenie potrieb z hľadiska zabezpečenia zručností a odbornej prípravy v konkrétnom hospodárskom odvetví,
 • návrh spoločných učebných plánov,
 • tvorba spoločných učebných plánov.

Činnosti sa musia týkať odvetvia s viditeľnými nerovnováhami, kam patria:

 • výroba a strojárstvo,
 • obchod,
 • informačné a komunikačné technológie,
 • environmentálne technológie,
 • odvetvia kultúry a tvorivej činnosti,
 • zdravotná starostlivosť a
 • cestovný ruch.

Takisto je možné organizovať aktivity pre mobilitu študentov a zamestnancov, pokiaľ budú prispievať k dosiahnutiu cieľov projektu.

Ako to funguje?

Alianciu pre sektorové zručnosti musí tvoriť konzorcium organizácií z minimálne troch krajín účastniacich sa programu. Okrem toho musia byť najmenej tri organizácie z každej krajiny zapojenej do aliancie pre sektorové zručnosti, jedna z každej z týchto kategórií:

 • verejné alebo súkromné subjekty, ktoré poskytujú odborné vzdelávanie a prípravu,
 • verejné alebo súkromné subjekty, ktoré majú odborné znalosti z konkrétneho odvetvia, zastupujú ho alebo v ňom pôsobia,
 • verejné alebo súkromné subjekty, ktoré majú funkciu regulátora systémov vzdelávania a odbornej prípravy.

Jedinú výnimku z týchto pravidiel tvorí konzorcium, ktorého súčasťou je zastrešujúca organizácia. V takých prípadoch sa nevyžaduje účasť ďalších krajín v tejto organizácii, ak sa dosiahne minimálny počet účastníckych organizácií a krajín (okrem zastrešujúcej organizácie).

Na čele konzorcia je žiadateľ, ktorý má sídlo v krajine účastniacej sa programu a ktorý podáva návrh v mene konzorcia a zodpovedá za celkové riadenie aliancie pre sektorové zručnosti. Partneri projektu môžu mať postavenie:

 • plnohodnotných partnerov, ktorí sa aktívne podieľajú na projekte pod vedením žiadateľa, alebo
 • pridružených partnerov, ktorí prispievajú k činnostiam programu, ale nie sú zmluvne viazaní s konzorciom.

Pridruženým partnerom, ktorých úlohy sa musia byť jasne vymedziť vo fáze podania žiadosti, sa neposkytuje financovanie. Oba druhy partnerov môžu pochádzať buď z partnerskej krajiny, alebo krajiny účastniacej sa programu.

Čo by ste ešte mali vedieť?

Žiadatelia a plnohodnotní partneri môžu byť súčasťou iba jednej aliancie pre sektorové zručnosti súčasne, ak nie sú jediným regulačným orgánom pôsobiacim v danej krajine a môžu potvrdiť svoje monopolné postavenie.

Aliancia pre sektorové zručnosti by sa mala zamerať na inováciu a zabezpečiť, aby vplyv jej činnosti pôsobil aj po skončení projektu a presiahol aj organizácie zapojené do aliancie.

Úloha a postavenie každého partnera v aliancii pre sektorové zručnosti by mala byť zrejmá a mala by prinášať pridanú hodnotu. Úlohy by mali zodpovedať odborným skúsenostiam konkrétneho partnera.

Identifikáciu budúcich zručností by mali podporiť dôkazy, ktoré potvrdzujú cieľové potreby trhu práce. Tento výskum by sa mal premietnuť do učebných plánov zameraných na výsledky a mal by byť podporený stabilným systémom zabezpečovania kvality.

Je takisto dôležité zabezpečiť vhodné uznávanie zručností v príslušných krajinách a odvetviach.

Ako podať žiadosť?

Žiadosti by sa mali predkladať v rámci každoročných výziev na predkladanie návrhov, ktoré uverejňuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Ďalšie informácie

Hlavným zdrojom informácií o alianciách pre sektorové zručnosti je sprievodca programom Erasmus+. Viac informácií o postupe podávania žiadostí vám poskytne Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

V prípade ďalších otázok kontaktujte Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Zdieľajte túto stránku