Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych

Jak się zgłosić?

Wnioski należy składać w odpowiedzi na zaproszenia do składania wniosków corocznie publikowane przez Agencję Wykonawczą ds Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Jaki jest cel?

Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych mają na celu rozwiązanie problemu braku umiejętności i dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Cel ten jest realizowany poprzez działania ukierunkowane na:

 • modernizację kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez przystosowanie się do potrzeb dotyczących umiejętności i zintegrowane uczenie się poprzez praktykę w miejscu pracy
 • zwiększenie wymiany wiedzy i sprawdzonych praktyk
 • poprawę mobilności na rynku pracy
 • lepsze uznawanie kwalifikacji.

Priorytet mają projekty, w ramach których realizuje się co najmniej jeden z wyznaczonych celów, które obejmują:

 • podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności
 • wspieranie poprawy jakości, innowacji i umiędzynarodowienia
 • wspieranie rozwoju i modernizacji edukacji
 • poszerzanie międzynarodowego wymiaru kształcenia i szkolenia
 • poprawa nauczania i uczenia się języków.

Więcej informacji na temat priorytetów określonych w danych dziedzinach można znaleźć w Przewodniku po programie.

Jakie są możliwości?

Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych oferują kwalifikującym się organizacjom możliwość zarządzania projektami z myślą o realizacji wymienionych wyżej celów. Działania obejmują zwłaszcza:

 • określanie zapotrzebowania na umiejętności i szkolenia w danym sektorze gospodarki
 • opracowywanie wspólnych programów nauczania
 • realizowanie wspólnych programów nauczania.

Działania muszą dotyczyć sektorów, w których została zaburzona struktura umiejętności. Są to m.in.:

 • sektor produkcji i inżynierii
 • sektor handlu
 • technologie informacyjne i komunikacyjne
 • technologie środowiskowe
 • sektor kultury i sektor kreatywny
 • sektor opieki zdrowotnej
 • turystyka.

W ramach sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych można również organizować działania w zakresie mobilności osób uczących się i kadry, o ile działania te przyczyniają się do realizacji celów projektu.

Jak to działa?

Sojusz na rzecz umiejętności sektorowych musi składać się z konsorcjum, w którym uczestniczą organizacje z co najmniej trzech krajów uczestniczących w programie. Ponadto w sojuszu na rzecz umiejętności sektorowych muszą uczestniczyć co najmniej trzy organizacje z każdego kraju, po jednej z każdej z następujących kategorii:

 • podmioty publiczne lub prywatne prowadzące kształcenie i szkolenie zawodowe
 • podmioty publiczne lub prywatne posiadające wiedzę fachową na temat danego sektora i reprezentujące dany sektor lub w nim uczestniczące
 • podmioty publiczne lub prywatne pełniące funkcję regulacyjną w odniesieniu do systemów kształcenia i szkolenia.

Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, kiedy w skład konsorcjum wchodzi organizacja parasolowa. W takim przypadku organizacja parasolowa nie musi mieć kolejnych partnerów w kraju, w którym ją ustanowiono, pod warunkiem że uzyskano minimalną liczbę organizacji uczestniczących i krajów uczestniczących w programie (bez uwzględnienia organizacji parasolowej).

Konsorcjum musi przewodniczyć wnioskodawca mający siedzibę w kraju uczestniczącym w programie – czyli organizacja, która składa wniosek w imieniu konsorcjum i która jest odpowiedzialna za ogólne zarządzanie danym sojuszem na rzecz umiejętności sektorowych. Partnerami projektu mogą być:

 • pełnoprawni partnerzy, którzy aktywnie uczestniczą w realizacji projektu pod kierownictwem wnioskodawcy
 • partnerzy stowarzyszeni, którzy wnoszą wkład w realizację konkretnych działań w ramach programu, ale nie są związani umową z konsorcjum.

Rola partnerów stowarzyszonych musi już być jasno określona w trakcie procesu składania wniosków. Nie otrzymują oni jednak żadnych dotacji. Partnerzy pełnoprawni i partnerzy stowarzyszeni mogą pochodzić z krajów uczestniczących w programie lub krajów partnerskich.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Wnioskodawcy i pełnoprawni partnerzy mogą uczestniczyć tylko w jednym sojuszu na rzecz umiejętności sektorowych na raz, chyba że są oni jedynym organem regulacyjnym w danym kraju i mogą wykazać, że mają monopol.

Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych powinny skupiać się na innowacyjności i zagwarantowaniu, że wpływ sojuszu wykracza poza czas trwania projektu i dociera nie tylko do organizacji uczestniczących w danym sojuszu.

Rola i wartość dodana wszystkich partnerów danego sojuszu powinny być jasno określone. Obowiązki powinny odpowiadać wiedzy fachowej danego partnera.

Określenie potrzeb w zakresie przyszłych umiejętności powinno odbywać się w oparciu o potrzeby rynku pracy, które muszą być spełnione. Badania te powinny przełożyć się na ukierunkowane na efekty uczenia się programy nauczania, których podstawę powinny stanowić solidne systemy zapewniania jakości.

Wreszcie konieczne jest, aby zagwarantować, że umiejętności są właściwie uznawane w odpowiednich krajach i sektorach.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy składać w odpowiedzi na zaproszenia do składania wniosków corocznie publikowane przez Agencję Wykonawczą ds Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Więcej informacji

Głównym źródłem informacji na temat sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych jest Przewodnik po programie Erasmus+. Szczegółowe informacje na temat procedury składania wniosków można uzyskać w Agencji Wykonawczej Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego..

Więcej informacji udziela Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Podziel się tą stroną