Nozaru prasmju apvienības

Kā pieteikties

Pieteikumi jāiesniedz saskaņā ar ikgadējiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, ko publicē Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra.

Kāds ir mērķis?

Nozaru prasmju apvienības ir izveidotas, lai attīstītu prasmes, pielāgojot profesionālās izglītības un apmācības sistēmas darba tirgus vajadzībām. Tas sasniedzams:

 • modernizējot profesionālo izglītību un apmācību, lai saskaņotu prasmes ar vajadzībām, un integrējot darba videi piesaistītu izglītību,
 • stiprinot apmaiņu ar zināšanām un pieredzi,
 • uzlabojot darba tirgus mobilitāti,
 • izvēršot kvalifikāciju atzīšanu.

Galvenā uzmanība ir vērsta uz projektiem, kuri risina vienu no šādiem konkrētiem mērķiem:

 • prasmju un kompetenču līmeņa uzlabošana,
 • kvalitātes, inovācijas un internacionalizācijas sekmēšana,
 • attīstības un modernizācijas veicināšana izglītības jomā,
 • izglītības un apmācības starptautiskās dimensijas palielināšana,
 • valodu apguves un mācīšanas uzlabošana.

Sīkāku informāciju par šiem konkrētajiem mērķiem skat. programmas vadlīnijās.

Kādas ir piedāvātās iespējas?

Nozaru prasmju apvienības dod iespēju atbilstīgajām organizācijām vadīt projektu, lai risinātu iepriekš nosauktās problēmas. Tas nozīmē:

 • apzināt prasmes un apmācības vajadzības konkrētā tautsaimniecības nozarē,
 • izstrādāt kopīgas mācību programmas,
 • ieviest kopīgas mācību programmas.

Darbībām ir jāaptver viena no šādām nozarēm, kurās konstatēta izteikta nelīdzsvarotība:

 • rūpniecība un projektēšana,
 • tirdzniecība,
 • informācijas un komunikācijas tehnoloģijas,
 • vides tehnoloģijas,
 • kultūras un radošās nozares,
 • veselības aprūpe un
 • tūrisms.

Ir iespējas organizēt arī mācību apguvēju un personāla mobilitāti, ar noteikumu, ka tas palīdz sasniegt projekta mērķus.

Kā tas darbojas praksē?

Nozaru prasmju apvienībai ir jābūt konsorcijam, kura sastāvā ir organizācijas no vismaz trim programmas valstīm. Papildus tam tajā jābūt pārstāvētām vismaz trim organizācijām no katras valsts, kas piedalās nozaru prasmju apvienībā, pa vienai no katras turpmāk norādītās kategorijas:

 • publiskas vai privātas struktūras, kas sniedz profesionālo izglītību un apmācību,
 • publiskas vai privātas struktūras, kam ir zināšanas attiecīgajā nozarē un kas pārstāv attiecīgo nozari vai darbojas tajā,
 • publiskas vai privātas struktūras, kas veic regulatīvu funkciju izglītības un apmācības sistēmā.

Vienīgais izņēmums ir tad, ja konsorcijā ietilpst jumta organizācija; tādos gadījumos nav vajadzības pēc citām organizācijām no jumta organizācijas valsts, ja obligātais partnerorganizāciju un valstu skaits ir sasniegts (neskaitot jumta organizāciju).

Konsorciju vada pieteikuma iesniedzēja organizācija, kas reģistrēta programmas valstī un kas atbild par priekšlikuma iesniegšanu konsorcija vārdā, kā arī par nozaru prasmju apvienības vispārējo pārvaldību. Projekta partneri var būt:

 • pilntiesīgi partneri, kas aktīvi piedalās projektā pieteikuma iesniedzējas organizācijas vadībā, un
 • asociētie partneri, kas piedalās programmas pasākumos, bet nav līgumiski saistīti ar konsorciju.

Asociēto partneru loma ir skaidri jānosaka jau pieteikuma iesniegšanas posmā, un tie nevar saņemt finansējumu. Abu veidu partneri var būt gan no programmas valstīm, gan partnervalstīm.

Kas vēl būtu jāzina?

Pieteikuma iesniedzēji un pilntiesīgie partneri vienlaicīgi var piedalīties tikai vienā nozaru prasmju apvienībā, izņemot tad, ja ir pierādāms, ka attiecīgajā valstī viņi ir vienīgā regulatīvā iestāde.

Nozaru prasmju apvienībai galvenā uzmanība būtu jāpievērš inovācijai un jānodrošina, ka apvienības ietekme turpinās arī pēc projekta beigām un organizācijās, kas nav iesaistītas nozaru prasmju apvienībā.

Visu partneru lomai un nozīmīgumam nozaru prasmju apvienībā ir jābūt skaidrai un izteikti ar pievienoto vērtību. Uzdevumi ir jāsaskaņo ar attiecīgā partnera lietpratību.

Turpmākais prasmju pieprasījums ir jāpamato ar pierādījumiem par darba tirgus vajadzībām, kas jānodrošina. Šīs izpētes rezultātā ir jāīsteno uz rezultātiem vērstas mācību programmas, kuru pamatā ir stabila kvalitātes nodrošināšanas sistēma.

Visbeidzot, ir būtiski nodrošināt, ka prasmes tiek pienācīgi atzītas attiecīgajās valstīs un nozarēs.

Kā pieteikties?

Pieteikumi jāiesniedz saskaņā ar ikgadējiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, ko publicē Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra.

Plašāka informācija

Galvenais informācijas avots par nozaru prasmju apvienībām ir programmas “Erasmus+” vadlīnijas, bet sīkāku informāciju par pieteikšanās procedūru var uzzināt Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā.

Papildu informācijai sazinieties ar Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūru.

Bendrinti šį puslapį