Sektorių įgūdžių sąjungos

Kaip pateikti paraišką

Paraiškos teikiamos, kai Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga paskelbia metinį kvietimą teikti pasiūlymus.

Tikslas

Sektorių įgūdžių sąjungos kuriamos siekiant šalinti įgūdžių spragas ir pritaikyti profesinio mokymo sistemas prie darbo rinkos poreikių. Šių tikslų siekiama:

 • modernizuojant profesinį mokymą – atsižvelgiant į įgūdžių poreikį ir integruojant mokymąsi darbo vietoje,
 • skatinant žinių ir gerosios patirties sklaidą,
 • tobulinant judumą darbo rinkoje,
 • tobulinant kvalifikacijų pripažinimą.

Pirmenybė teikiama projektams, kuriais siekiama vieno iš šių tikslų:

 • tobulinti įgūdžius ir kompetenciją,
 • gerinti kokybę, skatinti inovacijas ir tarptautiškumą,
 • skatinti švietimo tobulinimą ir modernizavimą,
 • stiprinti švietimo ir mokymo tarptautinį aspektą,
 • gerinti kalbų mokymąsi ir mokymą.

Daugiau informacijos apie šiuos tikslus pateikiama programos vadove.

Kokių galimybių esama?

Sektorių įgūdžių sąjungos suteikia galimybę reikalavimus atitinkančioms organizacijoms vykdyti projektus, kuriais siekiama pirmiau minėtų tikslų. Konkreti veikla:

 • konkretaus ekonomikos sektoriaus įgūdžių arba mokymo poreikių nustatymas,
 • bendrų mokymo programų rengimas,
 • bendrų mokymo programų įgyvendinimas.

Ši veikla turi būti vykdoma sektoriuje, kuriame esama akivaizdžios neatitikties. Nustatyta, kad tai šie sektoriai:

 • gamyba ir inžinerija,
 • prekyba,
 • informacinės ir ryšių technologijos,
 • aplinkosaugos technologijos,
 • kultūros ir kūrybos sektoriai,
 • sveikatos apsauga,
 • turizmas.

Be to, esama galimybių organizuoti moksleivių ir darbuotojų judumo veiklą, jei tai padeda siekti projekto tikslų.

Kaip tai veikia?

Sektorių įgūdžių sąjungą turi sudaryti bent trijų programos šalių organizacijų konsorciumas. Be to, sektorių įgūdžių sąjungai turi priklausyti bent po tris kiekvienos šalies organizacijas, iš kurių po vieną kiekvienos iš toliau nurodytų kategorijų organizaciją:

 • profesinį mokymą teikiantys viešieji arba privatieji subjektai,
 • viešieji arba privatieji subjektai, turintys darbo tam tikrame sektoriuje patirties, atstovaujantys tam sektoriui arba jame veikiantys,
 • viešieji arba privatieji subjektai, atliekantys švietimo ir mokymo sistemų reguliavimo funkciją.

Išimtis daroma tik tuomet, jei konsorciumui priklauso skėtinė organizacija. Tokiais atvejais nebereikalaujama, kad prie sąjungos prisijungtų kitų šalies, kurioje įsteigta skėtinė organizacija, organizacijų, jei įvykdytas mažiausio privalomo dalyvaujančių organizacijų ir šalių skaičiaus reikalavimas (neįskaitant skėtinės organizacijos).

Konsorciumui turi vadovauti pareiškėjas, įsteigtas programos šalyje ir atsakingas už pasiūlymo teikimą konsorciumo vardu bei už bendrą sektorių įgūdžių sąjungos valdymą. Projekto partneriai gali būti:

 • visateisiai partneriai, aktyviai dalyvaujantys projekte ir vadovaujami pareiškėjo,
 • asocijuotieji partneriai, prisidedantys prie programos veiklos, tačiau su konsorciumu nesaistomi sutartinių ryšių.

Asocijuotųjų partnerių vaidmuo turi būti aiškiai apibrėžtas paraiškos teikimo etapu ir jie negali gauti finansavimo. Abiejų rūšių partneriai gali būti arba iš programos šalių, arba iš šalių partnerių.

Ką dar reikėtų žinoti?

Paraišką teikianti organizacija arba visateisis partneris vienu metu gali dalyvauti tik vienoje sektorių įgūdžių sąjungoje, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra vienintelė šalyje esanti reguliavimo institucija ir gali tai įrodyti.

Sektorių įgūdžių sąjungos turėtų sutelkti dėmesį į inovacijas ir stengtis užtikrinti, kad sąjungos veiklos poveikis būtų jaučiamas ilgiau, negu truks projektas, ir kad jį jaustų ne tik sektorių įgūdžių sąjungos veikloje dalyvaujančios organizacijos.

Visų sektorių įgūdžių sąjungos partnerių vaidmuo ir vertė turi būti aiškūs. Užduotys turi atitikti partnerio kompetenciją.

Nustatant būsimus įgūdžių poreikius turėtų būti remiamasi faktais, įrodančiais, kokius darbo rinkos poreikius reikia patenkinti. Atlikus tyrimus turėtų būti parengta į rezultatus orientuota mokymo programa, paremta patikima kokybės užtikrinimo sistema.

Galiausiai labai svarbu užtikrinti, kad atitinkamose šalyse ir sektoriuose įgūdžiai būtų tinkamai pripažįstami.

Kaip teikti paraišką?

Paraiškos teikiamos, kai Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga paskelbia metinį kvietimą teikti pasiūlymus.

Daugiau informacijos

„Erasmus+“ programos vadovas yra pagrindinis informacijos apie sektorių įgūdžių sąjungas šaltinis. Daugiau informacijos apie paraiškų teikimą galima gauti Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomojoje įstaigoje.

Jei reikėtų daugiau informacijos, galite kreiptis į Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomąją įstaigą.

Bendrinti šį puslapį