Comhaontais Scileanna Earnála

Conas iarratas a dhéanamh

Ba cheart iarratas a dhéanamh mar fhreagra ar cheann de na glaonna bliantúla ar mholtaí a chuireann an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir amach.

Cad is aidhm dóibh?

Tá Comhaontais Scileanna Earnála ceaptha aghaidh a thabhairt ar riachtanais i dtaca le scileanna agus córais ghairmoideachais agus ghairmoiliúna a chur in oiriúint do riachtanais an mhargaidh saothair. Bainfear na cuspóirí sin amach ach na nithe seo a leanas a dhéanamh:

 • an gairmoideachas agus an ghairmoiliúint a nuachóiriú trí fhreastal a dhéanamh ar na riachtanais atá ann i dtaca le scileanna agus tríd an bhfoghlaim obairbhunaithe a chomhtháthú,
 • malartú eolais agus malartú dea-chleachtas a neartú,
 • soghluaisteacht i margadh an tsaothair a fheabhsú,
 • an t-aitheantas a thugtar do cháilíochtaí a mhéadú.

Tabharfar tosaíocht do thionscadail a dhíríonn ar cheann amháin de na cuspóirí sonracha, lena n-áirítear:

 • scileanna agus leibhéil inniúlachtaí a fheabhsú,
 • an cháilíocht, an nuálaíocht agus an t-idirnáisiúnú a chothú,
 • forbairt agus nuachóiriú an oideachais a chur chun cinn,
 • gné idirnáisiúnta an oideachais agus na hoiliúna a fheabhsú,
 • foghlaim teangacha agus múineadh teangacha a fheabhsú.

Tá tuilleadh eolais ar na cuspóirí sonracha seo le fáil sa Treoirleabhar.

Cén deis atá ann?

Is deis iad Comhaontais Scileanna Earnála d'eagraíochtaí incháilithe tionscadal a bhainistiú arb é is aidhm dó dul i ngleic leis na dúshláin thuasluaite. Go sonrach, is éard atá i gceist leo:

 • na scileanna agus an oiliúint a bheidh de dhíth in earnáil eacnamaíoch ar leith a shainiú
 • curaclaim a cheapadh ar bhonn comhpháirteach
 • curaclaim a chur ar fáil ar bhonn comhpháirteach.

Caithfidh gníomhaíochtaí freastal ar cheann éigin de na hearnálacha seo a leanas ina bhfuil míchothromaíochtaí móra:

 • monarú agus innealtóireacht
 • tráchtáil
 • teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide
 • teicneolaíocht an chomhshaoil
 • earnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha
 • cúram sláinte, agus
 • turasóireacht.

Tá deiseanna ann freisin chun gníomhaíochtaí a eagrú ar mhaithe le soghluaisteacht foghlaimeoirí agus foirne sa mhéid go gcuidíonn siad le cuspóir an tionscadail a bhaint amach.

Conas a oibríonn sé?

Is éard a bheidh sa Chomhaontas Scileanna Earnála cuibhreannas eagraíochtaí ó thrí Thír Chláir ar a laghad. Ina theannta sin, beidh trí eagraíocht ar a laghad ó gach tír atá bainteach leis an gComhaontas Scileanna Earnála rannpháirteach ann, eagraíocht amháin as gach ceann de na catagóirí seo a leanas:

 • Eintitis phoiblí nó phríobháideacha a chuireann gairmoideachas agus gairmoiliúint ar fáil,
 • Eintitis phoiblí nó phríobháideacha a bhfuil saineolas acu a bhaineann go sonrach le hearnáil ar leith agus a dhéanann ionadaíocht thar ceann earnála ar leith nó atá ag feidhmiú in earnáil ar leith,
 • Eintitis phoiblí nó phríobháideacha a bhfuil feidhm rialála acu i dtaca le córais oideachais agus oiliúna.

Is é an t-aon eisceacht air sin ná cuibhreannas a bhfuil brateagraíocht ann; i gcásanna mar sin níl gá le tuilleadh eagraíochtaí ón tír ina bhfuil an bhrateagraíocht lonnaithe ar choinníoll go bhfuil an líon íosta d'eagraíochtaí rannpháirteacha agus de thíortha rannpháirteacha ann (gan an bhrateagraíocht a chur san áireamh).

Ní foláir an cuibhreannas a bheith faoi cheannas iarratasóra, atá lonnaithe i dTír Chláir, agus atá freagrach as an moladh a chur isteach thar ceann an chuibhreannais, chomh maith le bheith freagrach as bainistiú foriomlán an Chomhaontais Scileanna Earnála. Ceann éigin den dá ról seo a leanas a bheidh ag comhpháirtithe an tionscadail:

 • Comhpháirtithe iomlána a ghlacann páirt ghníomhach sa tionscadal faoi cheannas an iarratasóra, agus
 • Comhpháirtithe comhlachaithe a chuidíonn le gníomhaíochtaí an chláir ach nach bhfuil faoi cheangal conarthach ag an gcuibhreannas.

Ní foláir an ról a bheidh ag na comhpháirtithe comhlachaithe a shainiú go soiléir ag céim an iarratais agus, rud eile, ní bheidh siad i dteideal maoiniú a fháil. Comhpháirtithe ó Thíortha Cláir nó ó Thíortha Comhpháirtíochta a d'fhéadfadh bheith i gceist in aon cheann den dá chás thuas.

Cén t-eolas eile atá de dhíth ort?

Glacfaidh iarratasóirí agus comhpháirtithe iomlána páirt in aon Chomhaontas Scileanna Earnála ag aon am ar leith, ach amháin i gcás nach bhfuil d'údaráis rialála sa tír atá i gceist ach iad féin agus gur féidir leo a monaplacht sa réimse sin a léiriú.

Ba cheart do Chomhaontais Scileanna Earnála díriú ar an nuálaíocht agus a chinntiú go mbeidh tionchar fós ag an gComhaontas fiú nuair a bheidh an tionscadal thart, agus go mbeidh tionchar aige ar eagraíochtaí eile lasmuigh den Chomhaontas Scileanna Earnála.

Ba cheart go dtuigfí go soiléir ról agus luach breise na gcomhpháirtithe uile sa Chomhaontas Scileanna Earnála . Ba cheart freisin go bhfreagródh na cúraimí a leagfaí ar chomhpháirtí ar leith don saineolas atá aige.

Nuair a bheidh riachtanais nua i dtaca le scileanna á n-aithint don am atá le teacht, ba cheart sin a dhéanamh ar bhonn fianaise a léiríonn go mbeifear ag freastal, dá réir sin, ar riachtanais an mhargaidh saothair. Ba cheart curaclaim a chur ar fáil atá dírithe ar spriocanna agus a bhfuil córas docht dearbhaithe cáilíochta mar bhun leo.

Ar deireadh, is den riachtanas é a chinntiú go ndéantar scileanna a aithint mar is cóir sna tíortha lena mbaineann agus sna hearnálacha lena mbaineann.

Conas iarratas a dhéanamh?

Ba cheart iarratas a dhéanamh mar fhreagra ar cheann de na glaonna bliantúla ar mholtaí a chuireann an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir amach.

Tuilleadh eolais

Is é an Treoirleabhar do Chlár Erasmus+ an phríomhfhoinse eolais faoi Chomhaontais Scileanna Earnála, ach mar sin féin tá tuilleadh eolais faoin bpróiseas iarratais le fáil ón nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Chun tuilleadh eolais a fháil is féidir teagmháil a dhéanamh leis an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir .

Comhroinn an leathanach seo