Alakohtaiset osaamisyhteenliittymät

Hakumenettelyt

Hakemukset toimitetaan koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston julkaisemien vuotuisten ehdotuspyyntöjen perusteella.

Tavoitteet

Alakohtaisissa osaamisyhteenliittymissä kehitetään työvoiman taitoja ja mukautetaan ammattikoulutusjärjestelmiä vastaamaan työmarkkinoiden tarpeisiin. Tämä saadaan aikaan

 • nykyaikaistamalla ammatillista koulutusta osaamistarpeiden mukaan ja sisällyttämällä siihen työssäoppiminen
 • tehostamalla tietämyksen ja hyvien käytäntöjen vaihtoa
 • helpottamalla liikkuvuutta työmarkkinoilla
 • lisäämällä tutkintojen tunnustamista.

Etusijalle asetetaan hankkeet, joilla edistetään jotakin seuraavista erityistavoitteista:

 • taitojen ja osaamisen tason parantaminen
 • laadun, innovatiivisuuden ja kansainvälistymisen edistäminen
 • koulutuksen kehittäminen ja nykyaikaistaminen
 • koulutuksen globaalin ulottuvuuden vahvistaminen
 • kielten opetuksen ja oppimisen parantaminen

Lisätietoa näistä erityistavoitteista on ohjelmaoppaassa.

Tuettava toiminta

Alakohtaisten osaamisyhteenliittymien puitteissa tukikelpoiset organisaatiot voivat toteuttaa hankkeita, joilla vastataan edellä lueteltuihin haasteisiin. Hankkeen tavoitteena voi olla:

 • osaamis- tai koulutustarpeiden määrittäminen tietyllä toimialalla
 • yhteisten opetussuunnitelmien suunnittelu
 • yhteisten opetussuunnitelmien toteuttaminen.

Toimien on kohdistuttava johonkin seuraavista toimialoista, joilla ammattitaitoisen työvoiman tarjonta ja kysyntä ovat selvästi epätasapainossa:

 • valmistava teollisuus ja koneteollisuus
 • kauppa
 • tieto- ja viestintäteknologia
 • ympäristöteknologia
 • kulttuuriala ja luovat toimialat
 • terveydenhuolto
 • matkailu.

Alakohtaiset osaamisyhteenliittymät voivat myös järjestää opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuustoimia, kunhan toimet edistävät hankkeen tavoitteiden saavuttamista.

Toimintaperiaate

Alakohtaisen osaamisyhteenliittymän on oltava konsortio, jossa on organisaatioita vähintään kolmesta eri ohjelmamaasta. Lisäksi on oltava vähintään kolme organisaatiota jokaisesta mukana olevasta maasta, yksi kustakin seuraavista ryhmistä:

 • ammatillista koulutusta tarjoavat julkiset tai yksityiset tahot
 • julkiset tai yksityiset tahot, joilla on alakohtaista asiantuntemusta ja jotka edustavat alaansa tai toimivat tietyllä toimialalla
 • koulutusjärjestelmiä sääntelevät julkiset tai yksityiset elimet.

Tästä edellytyksestä voi poiketa vain, jos konsortioon kuuluu jokin kattojärjestö. Kattojärjestön maasta ei tarvita lisäosallistujia, jos osallistujaorganisaatioiden ja ohjelmamaiden vähimmäismäärät täyttyvät laskematta mukaan kattojärjestöä.

Konsortiota johtaa yksi ohjelmamaahan sijoittautunut hakijaorganisaatio, joka jättää hakemuksen konsortion puolesta ja vastaa osaamisyhteenliittymän kokonaistoteutuksesta. Hankekumppanit voivat olla

 • täysivaltaisia kumppaneita, jotka osallistuvat hankkeeseen aktiivisesti hakijan alaisuudessa, tai
 • assosioituneita kumppaneita, jotka osallistuvat ohjelman toimiin, mutta joilla ei ole sopimussuhdetta konsortioon.

Assosioituneet kumppanit eivät voi saada tukea, ja niiden tehtävät on määriteltävä selkeästi hakemusvaiheessa. Molempia kumppanityyppejä voi olla sekä ohjelma- että kumppanimaista.

Muuta huomioon otettavaa

Hakijaorganisaatiot ja täysivaltaiset kumppanit voivat osallistua ainoastaan yhteen osaamisyhteenliittymään kerrallaan, paitsi jos kyseessä on asianomaisen maan ainoa sääntelyviranomainen, joka voi osoittaa tällaisen asemansa.

Alakohtaisen osaamisyhteenliittymän on toimittava innovatiivisesti, ja sen toimien tulee vaikuttaa hankkeen elinkaarta pidemmälle ja jäsenorganisaatioita laajemmalle.

Osaamisyhteenliittymän kaikkien kumppanien roolin ja niiden tuoman lisäarvon on oltava selkeitä. Tehtävät on jaettava kunkin kumppanin asiantuntemuksen mukaan

Tulevien osaamistarpeiden tunnistamisen on perustuttava alan työmarkkinoiden tarpeita koskevaan näyttöön. Tämän perusteella on laadittava oppimistuloskeskeisiä opetussuunnitelmia, joiden tukena on vankka laadunvarmistusjärjestelmä.

On tärkeää varmistaa, että maat ja toimialat huolehtivat asianmukaisesti taitojen tunnustamisesta.

Hakumenettely

Hakemukset toimitetaan koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston julkaisemien vuotuisten ehdotuspyyntöjen perusteella.

Lisätietoja

Tarkempia tietoja alakohtaisista osaamisyhteenliittymistä on Erasmus+ -ohjelmaoppaassa, ja hakumenettelystä saa lisätietoja koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston sivustolta.

Kysymyksiä voi osoittaa koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoon.

Jaa tämä sivu