Valdkondlike oskuste ühendused

Kuidas taotleda?

Taotlus tuleb esitada vastusena Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti avaldatud iga-aastasele konkursikutsele.

Eesmärk

Valdkondlike oskuste ühenduste eesmärk on leevendada kutseoskuste nappuse probleemi ning viia kutsehariduse ja -koolituse süsteemid vastavusse tööturu vajadustega. Selleks tuleks:

 • ajakohastada kutsehariduse ja -koolituse süsteeme nii, et need annaksid tööturul vajatavad oskused ja hõlmaksid väljaõpet töökohal,
 • parandada teadmiste ja heade tavade vahetamist;
 • soodustada töötajate liikuvust;
 • parandada kvalifikatsioonide tunnustamist.

Esikohal on projektid, mille eesmärkide hulka kuulub:

 • oskuste täiendamine ja kvalifikatsiooni tõstmine;
 • kvaliteedi tõstmine, innovatsiooni ja rahvusvahelistumise soodustamine;
 • haridussüsteemide arendamine ja ajakohastamine;
 • haridus- ja koolitussüsteemide rahvusvahelise mõõtme suurendamine;
 • keeleõppe ja õpetamise parandamine.

Nende eesmärkide kohta leiate lisateavet programmijuhendist.

Võimalused

Valdkondlike oskuste ühenduse kaudu saavad abikõlblikud organisatsioonid viia ellu projekte, mille eesmärk on lahendada eespool nimetatud probleeme. Ühenduse tegevus hõlmab:

 • konkreetses majandussektoris vajatavate oskuste või sektori koolitusvajaduste määratlemist;
 • ühiste õppekavade väljatöötamist;
 • ühiste õppekavade pakkumist.

Selle meetme alusel on abikõlblikud järgmised sektorid, kui neis esineb selgeid oskuste pakkumise ja nõudluse vahelisi ebakõlasid:

 • tootmine ja projekteerimine,
 • kaubandus,
 • info- ja kommunikatsioonitehnoloogia,
 • keskkonnatehnoloogia,
 • kultuuri- ja loomesektorid,
 • tervishoid
 • ja turism.

Võimalik on korraldada ka õppijate ja töötajate liikuvusega seotud tegevust, kui see aitab saavutada projekti eesmärke.

Kuidas see toimib?

Valdkondlike oskuste ühenduse koosseisus peab olema vähemalt kolmest programmiriigist pärit organisatsioone hõlmav konsortsium. Lisaks neile peab ühendusse kuuluma vähemalt kolm organisatsiooni igast valdkondlike oskuste ühendusega seotud riigist, nende hulgas üks igast järgmisest kategooriast:

 • kutseharidust ja -koolitust pakkuvad avaliku või erasektori üksused;
 • konkreetse sektori puhul tüüpilised või selles sektoris tegutsevad avaliku või erasektori üksused, millel on valdkondlikud eksperditeadmised;
 • haridus- ja koolitussüsteemides reguleeriva rolliga avaliku või erasektori üksused.

Ainus erand kehtib konsortsiumi puhul, kuhu kuulub katusorganisatsioon. Sellisel juhul ei pea riigist, kus katusorganisatsioon on asutatud, konsortsiumi kuuluma rohkem organisatsioone tingimusel, et konsortsiumi kuulub juba nõutav arv organisatsioone ja riike (välja arvatud katusorganisatsioon).

Konsortsiumi peab juhtima programmiriigis asutatud taotleja, kes esitab konsortsiumi nimel projektiettepaneku ja vastutab valdkondlike oskuste ühenduse üldise haldamise eest. Projektipartnerid võivad olla:

 • täieõiguslikud partnerid, kes löövad taotleja juhtimisel aktiivselt kaasa valdkondlike oskuste ühenduse töös ja
 • assotsieerunud partnerid, kes annavad oma panuse ühenduse tegevusse, kuid kelle suhtes ei kohaldata lepingust tulenevaid nõudeid.

Nende roll tuleb taotluse esitamise ajal selgelt kindlaks määrata ja neile ei maksta toetust. Mõlema kategooria partnerid võivad olla pärit kas programmi- või partnerriigist.

Mida peaksite veel teadma?

Organisatsioon võib taotleja või täieõigusliku partnerina osaleda korraga ainult ühes valdkondlike oskuste ühenduses, välja arvatud juhul, kui tegemist on riigi ainsa reguleeriva asutusega ning ta suudab seda tõendada.

Valdkondlike oskuste ühendused peaksid keskenduma innovatsiooni toetamisele ja hoolitsema selle eest, et ühenduse mõju kestab ka pärast projekti lõppemist ja ulatub valdkondlike oskuste ühendusse kaasatud organisatsioonidest kaugemale.

Kõikide valdkondlike oskuste ühenduse partnerite roll ja väärtus peavad olema selged ning vastastikku täiendavad. Partneri ülesanded peaksid vastama tema eksperditeadmiste tasemele.

Uute vajatavate oskuste kindlakstegemine peab põhinema tööturu vajadust kinnitavatel tõenditel. Selliste uuringute põhjal tuleks koostada õpitulemustele suunatud õppekavad, mis toetuvad usaldusväärsele kvaliteeditagamissüsteemile.

Kindlasti tuleb kontrollida, et asjaomases riigis ja sektoris tunnustatakse oskusi nõuetekohaselt.

Kuidas taotleda?

Taotlus tuleb esitada vastusena Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti avaldatud iga-aastasele konkursikutsele.

Lisateave

Põhiteabe valdkondlike oskuste ühenduste kohta leiate Erasmus+ programmijuhendist. Taotlemise kohta saate lisateavet küsida ka Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametist.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametiga.

Jaga seda lehte