Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στο πλαίσιο των ετήσιων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που δημοσιεύει ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Ποιος είναι ο στόχος

Οι τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων (ΤΣΔ) έχουν ως στόχο να καλύψουν τις ελλείψεις δεξιοτήτων, ευθυγραμμίζοντας τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με τα εξής:

 • τον εκσυγχρονισμό ΕΕΚ την προσαρμογή στις ανάγκες δεξιοτήτων και την ενσωμάτωση της μάθησης στον χώρο εργασίας,
 • την ενίσχυση της ανταλλαγής γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών
 • τη βελτίωση της κινητικότητας στην αγορά εργασίας και
 • την αύξηση της αναγνώρισης δεξιοτήτων.

Προτεραιότητα δίνεται σε σχέδια που στοχεύουν στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, όπως:

 • βελτίωση του επιπέδου δεξιοτήτων και επάρκειας
 • ενίσχυση της ποιότητας, της καινοτομίας και της διεθνοποίησης
 • προώθηση της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης
 • ενίσχυση της διεθνούς διάστασης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και
 • βελτίωση της εκμάθησης και της διδασκαλίας γλωσσών.

Περισσότερες πληροφορίες για τους συγκεκριμένους αυτούς στόχους θα βρείτε στον οδηγό του προγράμματος.

Ποιες είναι οι δυνατότητες

Οι τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων δίνουν τη δυνατότητα στους επιλέξιμους οργανισμούς να διαχειρίζονται σχέδια για την αντιμετώπιση των ανωτέρω προκλήσεων, με τα εξής:

 • τον καθορισμό των αναγκών όσον αφορά τις δεξιότητες και την κατάρτιση σε συγκεκριμένο οικονομικό τομέα
 • τον σχεδιασμό κοινών προγραμμάτων σπουδών
 • την εφαρμογή κοινών προγραμμάτων σπουδών.

Οι δραστηριότητες πρέπει να καλύπτουν τομείς οι οποίοι χαρακτηρίζονται από σαφείς ανισορροπίες, όπως:

 • μεταποιητικός και μηχανολογικός τομέας
 • εμπόριο
 • τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών
 • περιβαλλοντική τεχνολογία
 • πολιτιστικοί και δημιουργικοί τομείς
 • υγειονομική περίθαλψη και
 • τουρισμός.

Υπάρχουν επίσης δυνατότητες διοργάνωσης δραστηριοτήτων για την κινητικότητα των εκπαιδευομένων και του προσωπικού στο μέτρο που αυτές συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων ενός σχεδίου.

Πώς λειτουργεί

Μια τομεακή συμμαχία δεξιοτήτων πρέπει να αποτελείται από κοινοπραξία οργανισμών από τρεις τουλάχιστον χώρες του προγράμματος. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχουν τρεις τουλάχιστον οργανισμοί από κάθε χώρα που συμμετέχει στην ΤΤΔ, ένας από κάθε μία από τις από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς που παρέχουν ΕΕΚ,
 • δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς που έχουν εμπειρία και αντιπροσωπεύουν ή είναι παρόντες σε έναν συγκεκριμένο τομέα,
 • δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς που έχουν ρυθμιστικά καθήκοντα στο πλαίσιο των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η μοναδική εξαίρεση σε αυτό είναι όταν μια κοινοπραξία περιλαμβάνει έναν κεντρικό οργανισμό. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτούνται άλλες χώρες εκτός της χώρας του κεντρικού οργανισμού, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις όσον αφορά τον ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων οργανισμών και χωρών (εξαιρουμένου του κεντρικού οργανισμού).

Επικεφαλής μιας κοινοπραξίας μπορεί να είναι ο αιτών οργανισμός από μια χώρα του προγράμματος, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την υποβολή της πρότασης εξ ονόματος της κοινοπραξίας, καθώς και για τη γενικότερη διαχείριση της ΤΤΔ. Οι εταίροι του σχεδίου μπορεί να είναι:

 • Βασικοί εταίροι, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στο σχέδιο, υπό την εποπτεία του αιτούντος, και
 • Συνεργαζόμενοι εταίροι, οι οποίοι συμβάλλουν στις δραστηριότητες του προγράμματος αλλά δεν δεσμεύονται βάσει σύμβασης με την κοινοπραξία.

Οι συνεργαζόμενοι εταίροι δεν μπορούν να λαμβάνουν χρηματοδότηση και ο ρόλος τους πρέπει να καθορίζεται σαφώς στο στάδιο της αίτησης. Και τα δύο είδη εταίρων μπορούν να προέρχονται είτε από χώρα του προγράμματος είτε από χώρα-εταίρο.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Οι αιτούντες και οι βασικοί εταίροι μπορούν να συμμετέχουν μόνο σε μία ΤΣΔ κάθε φορά, εκτός αν αποτελούν τη μοναδική ρυθμιστική αρχή που είναι παρούσα σε μια χώρα και μπορούν να το αποδείξουν.

Οι ΤΣΔ πρέπει να εστιάζουν στην καινοτομία και στη διασφάλιση ότι ο αντίκτυπός τους υπερβαίνει τη διάρκεια του σχεδίου και δεν περιορίζεται στους οργανισμούς που συμμετέχουν στην ΤΣΔ.

Ο ρόλος και η αξία όλων των εταίρων σε μια ΤΣΔ πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια και να παράγουν προστιθέμενη αξία. Πρέπει να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των καθηκόντων και της εμπειρογνωσίας κάθε εταίρου.

Ο καθορισμός των μελλοντικών δεξιοτήτων πρέπει να βασίζεται σε στοιχεία για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Οι δεξιότητες αυτές θα λαμβάνονται υπόψη στην κατάρτιση προγραμμάτων σπουδών προσανατολισμένων στα αποτελέσματα, τα οποία θα υποστηρίζονται από αξιόπιστους μηχανισμούς διασφάλισης της ποιότητας.

Τέλος, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι οι δεξιότητες αυτές θα αναγνωρίζονται σε όλες τις χώρες, καθώς και στους τομείς που καλύπτονται από τη συμμαχία.

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στο πλαίσιο των ετήσιων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που δημοσιεύει ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Περισσότερες πληροφορίες

Ο οδηγός του προγράμματος Erasmus+ είναι η βασική πηγή πληροφοριών για τα δίκτυα Jean Monnet. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων παρέχονται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα