Aliance odvětvových dovedností

Jak podat přihlášku

Žádosti se podávají v rámci výzev k předkládání návrhů, které každoročně zveřejňuje Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Co je cílem?

Úkolem aliancí odvětvových dovedností (SSA) je sladit získávání dovedností a podobu systémů odborného vzdělávání a přípravy s potřebami trhu práce. Dosáhnout toho by měly díky:

 • modernizaci odborného vzdělávání a přípravy (VET), v jejímž rámci bude větší část věnována získávání potřebných dovedností a praxi na pracovišti
 • intenzivnější výměně poznatků a osvědčených postupů
 • zvýšení mobility na trhu práce
 • širšímu uznávání kvalifikací

Přednost se dává projektům, jejichž cílem je řešit jeden ze specifických cílů, mezi něž patří:

 • zvýšení úrovně dovedností a kompetencí
 • prosazování kvality, inovací a internacionalizace
 • podpora rozvoje a modernizace vzdělávání
 • posílení mezinárodního rozměru vzdělávání a odborné přípravy
 • zkvalitnění výuky a studia jazyků

Další informace týkající se těchto konkrétních cílů najdete v příručce k programu Erasmus+.

Co program nabízí?

V aliancích odvětvových dovedností se způsobilým organizacím otevírají příležitosti řídit projekt řešící výše uvedené výzvy. Konkrétně se jedná o:

 • vymezení dovedností a potřeb, které pro oblast odborné přípravy vznikají v určitém hospodářském odvětví
 • koncipování společných osnov
 • vypracování společných osnov

Aktivity se musejí týkat konkrétního odvětví, v němž panuje nerovnováha, a sice:

 • zpracovatelského průmyslu a strojírenství
 • obchodu
 • informačních a komunikačních technologií
 • environmentálních technologií
 • kulturních a tvůrčích odvětví
 • zdravotní péče a
 • cestovního ruchu

Pro účely mobility studentů a zaměstnanců je možné zorganizovat aktivity, musejí však přispívat k dosažení cílů projektu.

Jak to funguje?

Aliance odvětvových dovedností musí sestávat z konsorcia organizací z alespoň tří programových zemí. Kromě toho musí mít nejméně tři organizace ze všech zemí zapojených do aliance odvětvových dovedností, a to jednu z každé této kategorie:

 • veřejné nebo soukromé subjekty, které poskytují odborné vzdělávání a přípravu
 • veřejné nebo soukromé subjekty, které disponují odbornými znalostmi specifickými pro dané odvětví a které toto odvětví reprezentují nebo jsou v něm přítomny
 • veřejné nebo soukromé subjekty, které mají s ohledem na systémy vzdělávání a odborné přípravy regulační funkci

Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je případ, kdy konsorcium obsahuje zastřešující organizaci. V takových případech se další země než země zastřešující organizace nevyžadují za předpokladu, že bylo dosaženo minimálního počtu zúčastněných organizací a zemí (kromě zastřešující organizace).

Konsorcium musí vést žadatel, který má sídlo v programové zemi.Ten je odpovědný za předkládání návrhů jménem konsorcia, jakož i za celkové řízení aliance odvětvových dovedností. Partnery projektu mohou být buď:

 • plnoprávní partneři, kteří se aktivně účastní projektu pod vedením žadatele, anebo
 • přidružení partneři, kteří přispívají k činnostem programu, avšak nejsou ke konsorciu smluvně vázáni

Úloha přidružených partnerů musí být jasně definována ve fázi podávání žádosti. Tito partneři nemohou získat finanční prostředky. Partneři obou typů mohou být z programových i partnerských zemí.

Co byste ještě měli vědět

Žadatelé a plnoprávní partneři mohou být členy pouze v jedné aliance odvětvových dovedností zároveň, leda by byli jediným regulačním orgánem přítomným v dané zemi a mohli by prokázat, že mají v tomto smyslu monopol.

Aliance odvětvových dovedností by se měly zaměřit na inovace a na to, aby dopad aliance trval i po skončení projektu a dosáhl i mimo organizace, které jsou do dané aliance zapojeny.

Úloha všech členů v určité alianci odvětvových dovedností by měla být jasně dána a každý člen by měl při tom představovat přidanou hodnotu. Určené úkoly by měly odpovídat odborným znalostem, kterými daný partner disponuje.

Vymezení budoucích potřeb v oblasti dovedností by mělo vycházet z prokázaných potřeb trhu práce. Tento výzkum by se měl promítnout do studijních programů a osnov, které by měly být zaměřeny na výsledky, čemuž by měl napomáhat spolehlivý systém dodržování kvality.

V neposlední řadě je nezbytné zajistit, aby byly dovednosti v příslušných zemích a odvětvích náležitě uznávány.

Jak podat žádost?

Žádosti se podávají v rámci výzev k předkládání návrhů, které každoročně zveřejňuje Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Další informace

Hlavním zdrojem informací o aliancích odvětvových dovedností je příručka k programu Erasmus+. Podrobné informace o postupu podávání žádostí má však k dispozici Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

V případě, že potřebujete další informace, se obraťte na Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Sdílej tuto stránku