Секторни алианси на уменията

Как да кандидатствам

Кандидатурите се подават в отговор на ежегодните покани за представяне на предложения, публикувани от Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.

Каква е целта?

Секторните алианси на уменията са насочени към развитие на уменията, като системите за професионално образование и обучение (ПОО) се привеждат в съответствие с нуждите на пазара на труда. Това се постига чрез:

 • модернизиране на ПОО чрез приспособяване към нуждите от умения и интегриране на ученето в процеса на работа,
 • засилване на обмена на знания и добри практики,
 • подобряване на мобилността на пазара на труда,
 • подобряване на признаването на квалификациите.

С приоритет се ползват проекти, насочени към една от специфичните цели, включващи:

 • подобряване на равнищата на умения и компетенции,
 • стимулиране на качеството и иновациите и интернационализацията,
 • насърчаване на развитието и модернизирането на образованието,
 • подобряване на международното измерение на образованието и обучението,
 • подобряване на преподаването и изучаването на езици.

Повече информация за тези специфични цели ще намерите в ръководството за програма „Еразъм+“.

Каква са възможностите?

Секторните алианси на уменията са възможност за допустимите организации да управляват проект за справяне с горните предизвикателства. По-конкретно, това включва:

 • определяне на нужди от умения или обучение в даден икономически сектор
 • разработване на съвместни учебни програми
 • провеждане на съвместни учебни програми.

Дейностите трябва да обхващат един от секторите, в които са установени явни дисбаланси:

 • производство и инженерство
 • търговия
 • информационни и комуникационни технологии
 • екологични технологии
 • културни и творчески сектори
 • здравеопазване и
 • туризъм.

Има също възможности за организиране на дейности за мобилност на учащи и преподаватели, стига те да допринасят за постигане на целите на проекта.

Как функционира?

Секторният алианс на уменията трябва да се състои от консорциум от поне три страни по програмата. В допълнение към това трябва да има поне три организации от всяка от страните, участващи в секторния алианс на уменията, по една от всяка от следните категории:

 • Публични или частни структури, предоставящи професионално образование и обучение,
 • Публични или частни структури, имащи специфичен за сектора експертен опит и представляващи или присъстващи в даден сектор,
 • Публични или частни структури, изпълняващи регулаторна функция в системите за образование и обучение.

Единственото изключение е когато даден консорциум съдържа организация шапка — в такъв случай не се изисква участието на други организации от страната на организацията шапка, при условие че е наличен минималният брой участващи организации и страни (без организацията шапка).

Консорциумът трябва да се ръководи от кандидатстващата организация, установена в страна по програмата и отговаряща за изпращане на предложението за проект от името на консорциума, както и за цялостното управление на секторния алианс на уменията. Партньорите по проекта могат да бъдат:

 • Пълноправни партньори, които участват активно в проекта под ръководството на кандидатстващата организация, или
 • Асоциирани партньори, които допринасят за дейностите по програмата, но не са свързани чрез договор с консорциума.

Ролята на асоциираните партньори трябва да бъде ясно определена на етапа на кандидатстване и те не могат да получават средства. Двата вида партньори могат да са както от страни по програмата, така и от страни партньори.

Какво друго трябва да знаете?

Кандидатстващите организации и пълноправните партньори могат да участват само в един секторен алианс на уменията в даден момент освен ако те са единственият регулаторен орган в съответната държава и могат да демонстрират това.

Секторните съюзи на уменията трябва да съсредоточават усилията си върху иновациите и да гарантират, че въздействието на алианса продължава и след изтичане на проекта и се простира отвъд организациите, участващи в секторния алианс на уменията.

Ролята на всички партньори в секторния алианс на уменията трябва да е ясна и да има явна добавена стойност. Задачите трябва да съответстват на експертния опит на съответния партньор.

Определянето на бъдещите умения трябва да се подкрепя от факти, демонстриращи какви нужди на пазара на труда трябва да бъдат посрещнати. Тези изследвания трябва да намерят израз в учебни програми, насочени към резултатите и стъпили върху стабилна система за осигуряване на качеството.

Не на последно място, от съществено значение е да се гарантира адекватно признаване на уменията в съответните страни и сектори.

Как се кандидатства?

Кандидатурите се подават в отговор на ежегодните покани за представяне на предложения, публикувани от Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.

Научете повече

Ръководството за програма „Еразъм+“ е основният източник на информация за секторните алианси на уменията, а повече информация за процедурата за кандидатстване ще намерите на уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.

За допълнителна информация, свържете се с Изпълнителна агенция за образование, аудио-визия и култура.

Споделете тази страница