Στρατηγικές συμπράξειςΠοιος είναι ο στόχος

Οι στρατηγικές συμπράξεις είναι διακρατικά σχέδια που σκοπό έχουν την ανάπτυξη και ανταλλαγή καινοτόμων πρακτικών, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας, της μάθησης μεταξύ ομοτίμων και της ανταλλαγής εμπειριών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

Σε γενικές γραμμές, οι στρατηγικές συμπράξεις αποσκοπούν στην κάλυψη οριζόντιων προτεραιοτήτων καθώς και συγκεκριμένων προτεραιοτήτων σχετικών με τους ακόλουθους τομείς:

 • Ανώτατη εκπαίδευση
 • Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Σχολική εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση ενηλίκων, και
 • Νεολαία.

Υπάρχουν δύο είδη στρατηγικών συμπράξεων: αυτές που υποστηρίζουν την καινοτομία και αυτές που υποστηρίζουν την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

Περισσότερες πληροφορίες για τις συγκεκριμένες προτεραιότητες ανά τομέα θα βρείτε στον οδηγό προγράμματος.

Ποιες είναι οι δυνατότητες

Οι στρατηγικές συμπράξεις προσφέρουν ευκαιρίες σε ένα ευρύ φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών καθώς και μη κυβερνητικών οργανώσεων για την υλοποίηση ποικίλων δραστηριοτήτων, όπως:

 • ενίσχυση της συνεργασίας και της δικτύωσης μεταξύ των οργανισμών,
 • προώθηση της ανάπτυξης, της δοκιμής και της υλοποίησης καινοτόμων πρακτικών,
 • διευκόλυνση της αναγνώρισης και πιστοποίησης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων,
 • ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ περιφερειακών αρχών για την ανάπτυξη νέων συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας,
 • στήριξη των εκπαιδευομένων με αναπηρία/ειδικές ανάγκες και διευκόλυνση της ένταξής τους στην αγορά εργασίας,
 • στήριξη των επαγγελματιών της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με στόχο την προαγωγή της ισότητας, της διαφορετικότητας και της ένταξης στο μαθησιακό περιβάλλον,
 • προώθηση της ένταξης των νεοαφικνούμενων μεταναστών και ευαισθητοποίηση σχετικά με την προσφυγική κρίση στην Ευρώπη,
 • προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων και της ενεργού συμμετοχής τους στα κοινά.

Το μέγεθος και οι δραστηριότητες των στρατηγικών συμπράξεων ποικίλλουν ανάλογα με τον στόχο του εκάστοτε σχεδίου, τους συμμετέχοντες οργανισμούς, τον αναμενόμενο αντίκτυπο και άλλους παράγοντες.

Ανάλογα με τους στόχους του σχεδίου, υπάρχει επίσης η δυνατότητα για μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευμένους και μέλη του προσωπικού να αποκτήσουν γνώσεις, να καταρτιστούν ή να διδάξουν στο εξωτερικό, εφόσον οι συγκεκριμένες διακρατικές δραστηριότητες διδασκαλίας, κατάρτισης και απόκτησης γνώσεων συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου.

Πώς λειτουργεί

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για παρεχόμενη δυνατότητα πρέπει να είναι εγκατεστημένοι σε χώρα του προγράμματος.

Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από οργανισμό εγκατεστημένο σε χώρα του προγράμματος και να αφορά, κατά κανόνα, τουλάχιστον τρεις οργανισμούς από διαφορετικές χώρες του προγράμματος.

Κατ' εξαίρεση, στις συμπράξεις στους τομείς της σχολικής εκπαίδευσης και της νεολαίας μπορούν να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο οργανισμοί από διαφορετικές χώρες του προγράμματος. Οι συμπράξεις σε αυτούς τους τομείς μπορούν επίσης να επιλέξουν να υποβάλουν αίτηση για ειδικές μορφές «συμπράξεων ανταλλαγής μεταξύ σχολείων» και «διακρατικών πρωτοβουλιών νέων». Γι΄αυτές τις ειδικές μορφές, ισχύει μια απλούστερη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και ένα ελαφρώς τροποποιημένο σύνολο κανόνων.

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των οργανισμών που μπορεί να περιλαμβάνει μια αίτηση. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει και οργανισμούς από χώρες-εταίρους, υπό τον όρο ότι αυτοί θα προσφέρουν σημαντική προστιθέμενη αξία στο σχέδιο.

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε χώρες του προγράμματος πρέπει επίσης να διαθέτουν έγκυρο Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Άλλες χρήσιμες πληροφορίες

Η διάρκεια των στρατηγικών συμπράξεων ποικίλλει ανάλογα με τον τομέα:

 • Ανώτατη εκπαίδευση: από 24 έως 36 μήνες
 • Εκπαίδευση ενηλίκων, σχολική εκπαίδευση και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: από 12 έως 36 μήνες
 • Νεολαία: από 6 έως 36 μήνες.

Το ανώτατο όριο των επιχορηγήσεων για τα σχέδια είναι κατά κανόνα 150.000 ευρώ ετησίως. Το ανώτατο όριο των επιχορηγήσεων για τη συγκεκριμένη μορφή «συμπράξεων ανταλλαγής σχολείων» είναι 99.000 ευρώ ετησίως.

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στον εθνικό φορέα της χώρας του προγράμματος όπου είναι εγκατεστημένος ο αιτών οργανισμός.

Περισσότερα

Λεπτομερείς πληροφορίες για τα κριτήρια, τις διαδικασίες και τις προθεσμίες μπορείτε να βρείτε στον οδηγό προγράμματος του Erasmus+.

Περισσότερες πληροφορίες για τις στρατηγικές συμπράξεις θα βρείτε στο φυλλάδιο για τη χρηματοδότηση σχεδίων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

Δείτε τις συλλογές σχεδίων που έχουν ήδη επιλεγεί για να πάρετε ιδέες:

Οι εθνικοί φορείς ή, για τις χώρες-εταίρους, τα εθνικά γραφεία μπορούν (ενδεχομένως) να παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Βίντεο: Erasmus+: εφοδιάζοντας τους νέους με τις δεξιότητες του αύριο

Σχολεία

Έχει δημοσιευθεί ένας οδηγός για διευθυντές σχολείων που απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να γνωρίσουν πώς μπορεί το σχολείο τους να επωφεληθεί από το πρόγραμμα.

Έχει επίσης δημοσιευθεί οδηγός για τη μακροχρόνια κινητικότητα μαθητών στο πλαίσιο στρατηγικών συμπράξεων.

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα