Organizácie

Shutterstock

Prehľad

Organizácie, ktoré sa chcú zúčastniť na programe Erasmus+, sa môžu zapojiť do viacerých rozvojových činností a aktivít zameraných na vytváranie sietí. Ide napríklad o strategické zlepšovanie odborných zručností zamestnancov, budovanie kapacít a vytváranie nadnárodných partnerstiev spolupráce s organizáciami z iných krajín s cieľom vypracovania inovačných výstupov alebo výmeny osvedčených postupov.

Organizácie navyše sprostredkúvajú príležitosti vzdelávacej mobility pre študentov, zamestnancov, stážistov, učňov, dobrovoľníkov, pracovníkov s mládežou a mladých ľudí.

Ako prínosy pre zúčastnené organizácie možno uviesť zvýšenú schopnosť pracovať na medzinárodnej úrovni, zlepšenie metód riadenia, prístup k väčšiemu množstvu možností financovania a projektov, lepšiu schopnosť pripravovať, riadiť a monitorovať projekty, ako aj atraktívnejšie portfólio príležitostí pre študentov a zamestnancov účastníckych organizácií.

Kalkulačka na výpočet vzdialenosti

Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Cieľom kľúčovej akcie 1 je podporiť mobilitu študentov, zamestnancov, dobrovoľníkov, pracovníkov s mládežou a mladých ľudí. Organizácie z krajín účastniacich sa programu môžu vysielať alebo prijímať študentov a zamestnancov a organizovať výučbu, odbornú prípravu, ako aj vzdelávacie a dobrovoľnícke činnosti.

Ďalšie informácie

Kľúčová akcia 2: Inovácie a osvedčené postupy

Cieľom kľúčovej akcie 2 je rozvoj oblastí vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže prostredníctvom piatich hlavných činností:

  1. Strategické partnerstvá na podporu inovácií a spoločné iniciatívy na podporu spolupráce, partnerského učenia sa a výmeny skúseností.
  2. Znalostné aliancie, ktoré majú podporovať inovácie v rámci a prostredníctvom vyššieho vzdelávania v spolupráci s podnikmi a tak prispievať k novým prístupom k výučbe a učeniu sa, podnikaniu vo vzdelávaní a modernizácii systémov vysokoškolského vzdelávania v Európe.
  3. Aliancie sektorových zručností, ktoré slúžia na riešenie nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami a na zabezpečenie lepšieho prepojenia odborného vzdelávania a prípravy s potrebami trhu práce. Program ponúka možnosti na modernizáciu odborného vzdelávania a prípravy, výmenu poznatkov a osvedčených postupov, podporovanie práce v zahraničí a zvýšenie uznávania kvalifikácií.
  4. Projekty zamerané na budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania s cieľom podporiť modernizáciu, dostupnosť a internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania v partnerských krajinách.
  5. Projekty zamerané na budovanie kapacít v oblasti mládeže na podporu rozvoja práce s mládežou, neformálneho vzdelávania a dobrovoľníckej práce, ako aj na uľahčenie príležitostí neformálneho vzdelávania s partnerskými krajinami.

Ďalšie informácie

Kľúčová akcia 3: Podpora reformy politiky

Cieľom kľúčovej akcie 3 je zvýšiť účasť mladých ľudí na demokratickom živote (najmä prostredníctvom diskusií s tvorcami politík) a posilniť rozvoj znalostí v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

Ďalšie informácie

Jean Monnet

Príležitosti týkajúce sa výučby, výskumu a diskusie o EÚ a jej politikách.

Ďalšie informácie

Šport

Cieľom je rozvíjať a vykonávať spoločné činnosti na podporu športu a fyzickej aktivity, identifikovať a realizovať inovačné činnosti v oblasti športu a organizovať neziskové podujatia na zvýšenie zapojenia sa do športových aktivít.

Ďalšie informácie

Zdieľajte túto stránku