Organizacje

Shutterstock

Informacje ogólne

Organizacje, które chcą uczestniczyć w programie Erasmus+, mogą przy tym brać udział w różnego rodzaju wydarzeniach i tworzyć sieci kontaktów w ramach różnych działań. Do działań tych należą m.in. strategiczna poprawa kwalifikacji zawodowych personelu, budowanie potencjału organizacyjnego oraz tworzenie międzynarodowych partnerstw współpracy z organizacjami z innych krajów w celu osiągania innowacyjnych wyników lub wymiany najlepszych praktyk.

Mogą też wspierać mobilność edukacyjną studentów, nauczycieli, stażystów, praktykantów, wolontariuszy, osób pracujących z młodzieżą i osób młodych.

Organizacje odnoszą korzyści z udziału w programie. Mają bowiem okazję działać na arenie międzynarodowej, udoskonalić metody zarządzania, uzyskać dostęp do nowych możliwości finansowania i projektów, a także podnieść swoje umiejętności w zakresie opracowywania projektów, zarządzania nimi i prowadzenia działań następczych. Osoby uczące się i pracownicy uczestniczących organizacji mają dostęp do atrakcyjniejszej oferty nauki i rozwoju zawodowego.

Kalkulator odległości

Akcje

Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób

Akcja 1 ma na celu ułatwienie wyjazdów zagranicznych studentom, pracownikom instytucji edukacyjnych, wolontariuszom, osobom pracującym z młodzieżą i młodym ludziom. Organizacje mogą wysyłać do krajów uczestniczących w programie studentów i pracowników lub przyjmować studentów i pracowników z tych krajów. Mogą organizować zajęcia dydaktyczne, szkolenia, kursy dokształcające i działania wolontariackie.

Więcej informacji

Akcja 2: Innowacje i dobre praktyki

Akcja 2 ma przyczyniać się do rozwoju systemu kształcenia i szkolenia oraz poszerzania oferty skierowanej do młodzieży za pomocą pięciu głównych działań. Są to:

  1. Partnerstwa strategiczne – wspieranie innowacji i wspólnych inicjatyw promujących współpracę, partnerskiego uczenia się i wymiany doświadczeń.
  2. Sojusze na rzecz wiedzy – promowanie innowacyjności w szkolnictwie wyższym i w przedsiębiorstwach, za ich pośrednictwem oraz poza nimi, przyczynianie się do opracowywania nowych koncepcji nauczania i uczenia się, rozwoju przedsiębiorczości w edukacji oraz modernizacji systemów szkolnictwa wyższego w Europie.
  3. Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – rozwiązywanie problemu niedoboru umiejętności oraz zapewnienie lepszego dostosowania kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Sojusze oferują możliwości modernizacji w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, wymiany wiedzy i najlepszych praktyk, ułatwiają wyjazdy do pracy za granicę i uznawanie kwalifikacji.
  4. Projekty z zakresu budowania potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – wspieranie modernizacji, dostępności i umiędzynarodowienia w dziedzinie szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich.
  5. Projekty z zakresu budowania potencjału w dziedzinie działań z udziałem młodzieży – wspieranie pracy z młodzieżą, pozaformalnego uczenia się i projektów wolontariackich, a także promowanie pozaformalnego uczenia się w krajach partnerskich.

Więcej informacji

Akcja 3: Wsparcie dla reformy polityki

Akcja 3 ma na celu zwiększenie uczestnictwa młodzieży w życiu demokratycznym, zwłaszcza w ramach dyskusji z politykami, oraz podnoszenie wiedzy w dziedzinie edukacji, szkoleń i działań skierowanych do młodzieży.

Więcej informacji

„Jean Monnet“

Ta oferta dotyczy nauczania, badań i debaty politycznej na temat UE i jej polityki.

Więcej informacji

Sport

Celem jest opracowywanie i realizowanie wspólnych działań na rzecz promowania sportu i aktywności fizycznej, określanie i wdrażanie innowacyjnych praktyk w dziedzinie sportu oraz organizowanie niekomercyjnych imprez służących zwiększeniu aktywności sportowej.

Więcej informacji

Podziel się tą stroną