Οργανισμοί

Shutterstock

Παρουσίαση

Οι οργανισμοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Erasmus + μπορούν να ασκούν διάφορες δραστηριότητες ανάπτυξης και δικτύωσης, όπως στρατηγική βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων του προσωπικού τους, ανάπτυξη οργανωτικών ικανοτήτων και δημιουργία διακρατικών εταιρικών σχέσεων συνεργασίας με οργανισμούς από άλλες χώρες με στόχο την επίτευξη καινοτόμων αποτελεσμάτων ή την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Επιπλέον, οι οργανισμοί αυτοί διευκολύνουν τη μαθησιακή κινητικότητα φοιτητών, προσωπικού, ασκουμένων, μαθητευόμενων, εθελοντών, εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας και νέων.

Ανάμεσα στα οφέλη των συμμετεχόντων οργανισμών είναι η ενίσχυση της ικανότητάς τους να δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο, η βελτίωση των μεθόδων διοίκησης, η πρόσβαση σε περισσότερες δυνατότητες και σχέδια χρηματοδότησης, η ενίσχυση της ικανότητας προετοιμασίας, διαχείρισης και παρακολούθησης σχεδίων, καθώς και ένα πιο ελκυστικό «πακέτο» δυνατοτήτων για τους εκπαιδευόμενους και το προσωπικό.

Υπολογιστής αποστάσεων

Βασικές δράσεις

Βασική δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων

Η βασική δράση 1 αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της κινητικότητας φοιτητών, προσωπικού, εθελοντών, εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας και νέων. Οι οργανισμοί μπορούν να αναλαμβάνουν την αποστολή ή την υποδοχή φοιτητών και μελών του προσωπικού προς και από συμμετέχουσες χώρες, καθώς και να διοργανώνουν δραστηριότητες διδασκαλίας, κατάρτισης, μάθησης και εθελοντισμού.

Περισσότερα

Βασική δράση 2: Καινοτομία και ορθές πρακτικές

Η βασική δράση 2 αποσκοπεί στην ανάπτυξη των τομέων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, μέσω πέντε κύριων δραστηριοτήτων:

  1. Στρατηγικές συμπράξεις για την ενίσχυση της καινοτομίας σε κάθε τομέα, καθώς και κοινών πρωτοβουλιών για την προώθηση της συνεργασίας, της αμοιβαίας μάθησης και της ανταλλαγής εμπειριών.
  2. Συμμαχίες γνώσης για την ενίσχυση της καινοτομίας στην ανώτατη εκπαίδευση σε συνεργασία με επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων διδασκαλίας και μάθησης, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη.
  3. Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων και την καλύτερη εναρμόνιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Παρέχονται δυνατότητες για τον εκσυγχρονισμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών, την ενθάρρυνση της απασχόλησης στο εξωτερικό και την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.
  4. Σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης με στόχο την ενίσχυση του εκσυγχρονισμού, της προσβασιμότητας και της διεθνοποίησης των ανώτατης εκπαίδευσης στις χώρες-εταίρους.
  5. Σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας με στόχο τη στήριξη της ανάπτυξης δραστηριοτήτων για τους νέους, της μη τυπικής μάθησης και της εθελοντικής εργασίας, καθώς και την προώθηση δυνατοτήτων μη τυπικής μάθησης σε συνεργασία με τις χώρες-εταίρους.

Περισσότερα

Βασική δράση 3: Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής

Η βασική δράση 3 αποσκοπεί στη μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων στο δημοκρατικό βίο, ιδιαίτερα στις συζητήσεις με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, καθώς και στην ανάπτυξη των γνώσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

Περισσότερα

Jean Monnet

Δυνατότητες για διδασκαλία, έρευνα και διάλογο σχετικά με την ΕΕ και τις πολιτικές της.

Περισσότερα

Αθλητισμός

Στόχος είναι η ανάπτυξη και η υλοποίηση κοινών δραστηριοτήτων για την προαγωγή του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης, ο καθορισμός και η εφαρμογή καινοτόμων δραστηριοτήτων στον τομέα του αθλητισμού και η διαχείριση μη κερδοσκοπικών εκδηλώσεων με στόχο την αύξηση της συμμετοχής στον αθλητισμό.

Περισσότερα

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα