Organizace

Shutterstock

Přehled

Organizace, které se chtějí zúčastnit programu Erasmus+, se mohou zúčastnit řady rozvojových a networkingových akcí. Jedná se např. o strategické zlepšování odborných dovedností zaměstnanců, organizační budování kapacit a vytváření nadnárodních partnerství pro spolupráci s organizacemi z ostatních zemí za účelem dosažení inovativních výsledků nebo výměny osvědčených postupů.

Kromě toho organizace také zprostředkovávají možnosti mobility ve vzdělávání pro studenty, zaměstnance, stážisty, učně, dobrovolníky, pracovníky s mládeží a mladé lidi.

Přínosem pro zúčastněné organizace je výraznější schopnost působit v mezinárodním měřítku, dokonalejší metody řízení, přístup k většímu počtu možností financování a projektů, lepší příprava, řízení a monitorování projektů, jakož i přitažlivější spektrum možností, které zúčastněné organizace mohou nabídnout studentům i zaměstnancům.

Kalkulačka vzdáleností

Klíčové akce

Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců

Účelem klíčové akce 1 je podpořit mobilitu studentů, pracovníků, dobrovolníků, pracovníků s mládeží a mladých lidí. Organizace mohou zajistit vyslání či přijetí studentů a pracovníků do/ze zúčastněných zemí a také mohou zorganizovat výuku, odbornou přípravu a dobrovolnickou činnost.

Další informace

Klíčová akce 2: Inovace a osvědčené postupy

Klíčová akce 2 je určena k rozvoji oblastí vzdělávání, odborné přípravy a mládeže pomocí pěti hlavních aktivit:

  1. Strategická partnerství – podporují inovace v tomto odvětví a realizují společné iniciativy na podporu spolupráce, vzájemného učení a sdílení zkušeností.
  2. Znalostní aliance – podporují inovace v rámci a prostřednictvím postsekundárního vzdělávání ve spolupráci s podniky a dalšími zainteresovanými subjekty a přispívají k rozvoji nových přístupů k výuce a učení, rozvoji tématu podnikání ve vzdělávání a k modernizaci systémů vysokoškolského vzdělávání v Evropě.
  3. Aliance odvětvových dovedností – přispívají k odstranění nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi a k většímu sladění odborného vzdělávání a přípravy s potřebami trhu práce. Dále jsou nabízeny příležitosti k modernizaci odborného vzdělávání a přípravy, k výměně poznatků a osvědčených postupů, propagaci práce v zahraničí a dokonalejšímu uznávání kvalifikací.
  4. Projekty budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání – podporují modernizaci, dostupnost a internacionalizaci vysokoškolského vzdělávání v partnerských zemích.
  5. Projekty budování kapacit v oblasti mládeže– podporují rozvoj práce s mládeží, neformálního učení a dobrovolnické práce a také nabízejí možnosti výměnných programů neformálního učení s partnerskými zeměmi.

Další informace

Klíčová akce 3: Podpora reformy politiky

Cílem klíčové akce 3 je zvýšit účast mladých lidí na demokratickém životě, zejména při jednáních s tvůrci politik, a dále rozvíjet znalosti v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.

Další informace

Jean Monnet

Možnosti výuky, výzkumu a politické diskuze o EU a jejích politikách.

Další informace

Sport

Vytvářejí a pořádají společné akce propagující sport a tělesnou aktivitu, vytvářejí a uskutečňují inovativní aktivity v oblasti sportu a pořádají neziskové akce ke zvýšení účasti ve sportu.

Další informace

Sdílej tuto stránku