Организации

Shutterstock

Общ преглед

Организациите, желаещи да участват в „Еразъм +“, могат да провеждат различни дейности за развитие и изграждане на мрежи от контакти, включително стратегическо подобряване на професионалните умения на служителите, изграждане на организационен капацитет и създаване на международни партньорства за сътрудничество с организации от други държави с цел създаване на новаторски продукти или обмен на най-добри практики.

Освен това организациите улесняват възможностите за мобилност с учебна цел за студенти, служители, стажанти, обучаващи се работници, доброволци, младежки работници и млади хора.

Ползите за участващите организации включват увеличаване на капацитета им за работа на международно равнище, подобряване на методите на управление, достъп до повече възможности за финансиране и проекти, повишена способност за подготовка и управление на проекти и последващи дейности, както и по-привлекателен набор от възможности за учащите и служителите в участващите организации.

Основни действия

Основно действие 1: Мобилност с учебна цел на физически лица

Основно действие 1 има за цел да насърчи мобилността на студенти, служители, доброволци, младежки работници и млади хора. Организациите могат да организират изпращане или приемане на студенти и служители от участващите страни, както и преподаване, обучение, учене и доброволчески дейности.

Научете повече

Основно действие 2: Иновации и добри практики

AОсновно действие 2 е насочено към развитие на секторите на образованието, обучението и младежта чрез пет главни дейности:

  1. Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите в сектора, както и съвместни инициативи за насърчаване на сътрудничеството, обучението между равнопоставени партньори и обмена на опит.
  2. Алианси на познанията за насърчаване на иновациите във висшето образование и съвместно с предприятията допринасяне за нови подходи за преподаване и учене, предприемачество в образованието и модернизиране на системите за висше образование в Европа.
  3. Секторни алианси на уменията за справяне с недостига на умения и осигуряване на по-добро съответствие между професионалното образование и обучение и потребностите на пазара на труда. Налице са възможности за модернизиране на ПОО, обмен на знания и най-добри практики, насърчаване на работа в чужбина и разширяване на признаването на квалификациите.
  4. Проекти за изграждане на капацитет в областта нависшето образование с цел подпомагане на модернизацията, достъпността и интернационализацията на висшето образование в държавите партньори.
  5. Проекти за изграждане на капацитет в областта намладежта в подкрепа на развитието на работата с младежите, неформалното обучение и доброволческата работа, както и насърчаване на възможности за неформално учене с държавите партньори.

Научете повече

Основно действие 3: Подкрепа за реформиране на политиките

Основно действие 3 има за цел увеличаване на участието на младите хора в демократичния живот, особено в дискусиите с политици, както и развитието на знания в областта на образованието, обучението и младежта.

Научете повече

„Жан Моне“

Възможности за преподаване, научни изследвания и политически дебат по отношение на ЕС и неговите политики.

Научете повече

Спорт

Целта е разработване и изпълнение на съвместни дейности за насърчаване на спорта и физическата активност, определяне и прилагане на новаторски дейности в областта на спорта и управление на прояви с нестопанска цел за увеличаване на участието в спортни мероприятия.

Научете повече

Споделете тази страница