Partnerstvá spolupráce

Ako sa prihlásiť

Organizácie, ktoré majú záujem podať žiadosť, by tak mali urobiť prostredníctvom Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Čo je cieľom?

Cieľom partnerstiev spolupráce je:

V širšom zmysle majú partnerstvá spolupráce prispieť k vykonávaniu stratégií EÚ v oblasti športu.

V čom spočíva táto príležitosť?

Program Erasmus+ poskytuje organizáciám príležitosť rozvíjať, prenášať a zavádzať inovatívne postupy v oblasti športu, a to medzi nimi samotnými a vo vzťahu k orgánom a iným subjektom.

Partnerstvá spolupráce sa zameriavajú na podporu vytvárania a rozvoja európskych sietí v oblasti športu a môžu zahŕňať širokú škálu činností, napríklad:

 • vytváranie sietí medzi kľúčovými zainteresovanými stranami,
 • rozvoj, identifikáciu, podporu a výmenu najlepších postupov,
 • prípravu, vypracovanie a vykonávanie vzdelávania, odbornej prípravy, modulov a nástrojov,
 • zvyšovanie zručností šíriteľov informácií v oblasti športu,
 • vypracovanie monitoringu a referenčného porovnávania ukazovateľov v oblasti športu,
 • zvýšenie povedomia o výhodách športu a telesnej aktivity,
 • podpora synergií medzi oblasťou športu, zdravia, vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže,
 • zlepšenie dôkazovej základne v športe,
 • organizovanie konferencií, seminárov, podujatí a stretnutí.

Ako program funguje?

Organizácie, ktoré sa chcú zapojiť, sa musia prihlásiť ako člen konzorcia pod vedením oprávnenej organizácie z krajiny účastniacej sa programu. Oprávnenými organizáciami sú neziskové organizácie alebo verejné subjekty pôsobiace v oblasti športu.

Výber partnerstiev spolupráce sa uskutočňuje každý rok v dvoch kolách:

 1. činnosti alebo iniciatívy, ktoré prebiehajú počas Európskeho týždňa športu alebo s ním tematicky súvisia,
 2. činnosti, ktoré nesúvisia s Európskym týždňom športu.

Partnerstvá spolupráce by mali zahŕňať najmenej päť organizácií z piatich rôznych krajín účastniacich sa programu. Partnermi však môžu byť aj organizácie z partnerských krajín.

Činnosti musia prebiehať v krajinách účastniacich sa programu, kde sídlia organizácie zapojené do partnerstva.

Čo by ste ešte mali vedieť?

Partnerstvá spolupráce v rámci prvého výberového kola môžu trvať najviac 18 mesiacov a žiadosti v rámci druhého kola môžu trvať 12 až 36 mesiacov.

Dĺžka trvania projektov je 12, 18, 24, 30 alebo 36 mesiacov. Trvanie sa musí zvoliť vo fáze podania žiadosti na základe cieľa projektu a typu plánovaných aktivít.

Ako sa môžete prihlásiť?

Organizácie, ktoré majú záujem podať žiadosť, by tak mali urobiť prostredníctvom Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Ďalšie informácie

Hlavným zdrojom informácií o partnerstvách spolupráce je sprievodca programom Erasmus+. Viac informácií o postupe podávania žiadostí vám poskytne Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Zdieľajte túto stránku