Comhpháirtíochtaí Comhoibríocha

Conas iarratas a dhéanamh

Ba cheart d'eagraíochtaí a bhfuil sé i gceist acu iarratas a chur isteach é sin a dhéanamh tríd an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Cad is aidhm dóibh?

Is éard is aidhm do Chomhpháirtíochtaí Comhoibríocha:

Ar leibhéal níos ginearálta, tá Comhpháirtíochtaí Comhoibríocha ceaptha rannchuidiú le straitéisí an Aontais Eorpaigh i réimse an spóirt.

Cén deis atá ann?

A bhuí le Erasmus+ tugtar an deis d'eagraíochtaí cleachtais nuálacha i réimse an spóirt a fhorbairt, a aistriú agus a chur chun feidhme idir eagraíochtaí, údaráis agus institiúidí eile.

Tá Comhpháirtíochtaí Comhoibríocha ceaptha cruthú agus forbairt líonraí Eorpacha i réimse an spóirt a chur chun cinn agus áirítear orthu sin na nithe seo a leanas:

 • líonrú i measc na bpríomh-gheallsealbhóirí
 • dea-chleachtais a fhorbairt, a aithint, a chur chun cinn agus a mhalartú
 • modúil agus uirlisí i réimsí an oideachais agus na traenála a ullmhú, a fhorbairt agus a chur chun feidhme
 • scileanna na n-iolraitheoirí i réimse an spóirt a mhéadú
 • monatóireacht táscairí agus tagarmharcáil táscairí i réimse an spóirt a fhorbairt
 • feasacht a mhúscailt maidir leis an tairbhe a bhaineann leis an spórt nó le gníomhaíocht choirp
 • sineirgí idir an spórt, an tsláinte, an t-oideachas, an traenáil agus an óige a chur chun cinn
 • cur lena bhfuil d'fhianaise ann i dtaca leis an spórt
 • comhdhálacha, seimineáir, imeachtaí agus cruinnithe a eagrú

Conas a oibríonn sé?

Eagraíochtaí a bhfuil sé i gceist acu iarratas a chur isteach, ní foláir dóibh an t-iarratas sin a dhéanamh faoi scáth cuibhreannas atá faoi cheannas eagraíocht incháilithe ó Thír Chláir. Áirítear ar na heagraíochtaí atá incháilithe chun páirt a ghlacadh ann eagraíochtaí neamhbhrabúis agus comhlachtaí poiblí atá gníomhach i réimse an spóirt.

Dhá bhabhta roghnúcháin a bhíonn ann do na Comhpháirtíochtaí Comhoibríocha in aghaidh na bliana ina roghnaítear gníomhaíochtaí de na cineálacha seo a leanas faoi seach:

 1. gníomhaíochtaí nó tionscnaimh a reáchtáiltear i rith Sheachtain Eorpach an Spóirt nó a bhfuil ceangal téamach acu léi
 2. gníomhaíochtaí nach mbaineann le Seachtain Eorpach an Spóirt

Ba cheart go mbeadh cúig eagraíocht éagsúla ar a laghad ó chúig thír chláir éagsúla in aon Chomhpháirtíocht Chomhoibríoch ar leith, cé go bhféadfaidh eagraíochtaí ó Thíortha Comhpháirtíochta bheith rannpháirteach inti freisin i gcáil comhpháirtithe.

Is sna Tíortha Cláir ina bhfuil na heagraíochtaí lena mbaineann lonnaithe a chaithfear na gníomhaíochtaí sin a chur ar siúl.

Cén t-eolas eile atá de dhíth ort?

Tréimhse nach mó ná 18 mí a bheidh i gceist i gcás Comhpháirtíochtaí Comhoibríocha don chéad bhabhta roghnúcháin; os a choinne sin, tréimhse idir 12 mhí agus 36 mhí a bheidh i gceist i gcás iarratais don dara babhta.

Mairfidh tionscadail ar feadh 12 mhí, 18 mí, 24 mhí, 30 mí nó 36 mhí; ní foláir an fad ama a shonrú nuair a bheidh an t-iarratas á dheanamh, á bhunú sin ar chuspóir an tionscadail agus ar na cineálacha gníomhaíochtaí atá beartaithe.

Conas iarratas a dhéanamh

Ba cheart d'eagraíochtaí a bhfuil sé i gceist acu iarratas a chur isteach é sin a dhéanamh tríd an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Tuilleadh eolais

Is é an Treoirleabhar do Chlár Erasmus+ an phríomhfhoinse eolais faoi Chomhpháirtíochtaí Comhoibríocha, ach mar sin féin tá tuilleadh eolais faoin bpróiseas iarratais le fáil ón nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Chun tuilleadh eolais a fháil is féidir teagmháil a dhéanamh leis an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Comhroinn an leathanach seo