Yhteistyökumppanuudet

Hakumenettelyt

Hakemukset jätetään koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoon.

Tavoitteet

Yhteistyökumppanuuksien tavoitteena on

Yleisemmällä tasolla yhteistyökumppanuudet edesauttavat EU:n urheilustrategian toteuttamista.

Tuettava toiminta

Erasmus+ -ohjelman yhteistyökumppanuuksien avulla organisaatiot voivat kehittää, siirtää ja toteuttaa erilaisia urheilua ja liikuntaa koskevia innovatiivisia käytäntöjä organisaatioiden, viranomaisten ja muiden toimijoiden kesken.

Päämääränä on kannustaa organisaatioita perustamaan ja kehittämään eurooppalaisia urheilualan verkostoja. Mahdollisia toimintamuotoja ovat esimerkiksi seuraavat:

 • keskeisten sidosryhmien verkostoituminen
 • hyvien käytäntöjen kehittäminen, määrittäminen, edistäminen ja levittäminen
 • koulutusmoduulien ja -välineiden suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen
 • urheilualan tiedonvälittäjien osaamisen lisääminen
 • indikaattorien seurannan ja vertailuanalyysin kehittäminen urheilualalla
 • tiedottaminen urheilun ja liikunnan hyödyistä
 • synergioiden edistäminen urheilu-, terveys-, koulutus- ja nuorisoalalla
 • urheilua koskevan tietopohjan parantaminen
 • konferenssien, seminaarien ja muiden tapahtumien ja tapaamisten järjestäminen.

Tuen hakijat

Yhteistyökumppanuuksiin voivat osallistua kaikenlaiset urheilu- ja liikunta-alan julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat organisaatiot. Osallistuvien organisaatioiden on kuuluttava konsortioon, jota johtaa jossakin ohjelmamaassa toimiva organisaatio.

Vuosittain järjestetään kaksi valintakierrosta, jotka koskevat eri hanketyyppejä seuraavasti:

 1. hankkeet, jotka toteutetaan urheilun eurooppalaisen teemaviikon aikana tai jotka jollakin tavoin liittyvät teemaviikkoon
 2. hankkeet, jotka eivät liity urheilun eurooppalaiseen teemaviikkoon.

Yhteistyökumppaneina on oltava vähintään viisi organisaatiota viidestä eri ohjelmamaasta, ja lisäksi mukana voi olla organisaatioita kumppanimaista.

Toiminnan on tapahduttava yhdessä tai useammassa ohjelmamaassa, jossa jokin osallistuvista organisaatioista sijaitsee.

Yhteistyökumppanuushankkeiden kesto

Vuoden ensimmäiseen valintakierrokseen osallistuvat hankkeet voivat kestää enintään 18 kuukautta. Vuoden toiseen valintakierrokseen osallistuvat hankkeet voivat kestää 12–36 kuukautta.

Kesto (12, 18, 24, 30 tai 36 kuukautta) on määritettävä hakuvaiheessa hankkeen tavoitteen ja hankkeessa toteutettavien toimien tyypin perusteella.

Hakumenettely

Hakemukset jätetään koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoon.

Lisätietoja

Tarkempia tietoja yhteistyökumppanuuksista on Erasmus+ -ohjelmaoppaassa. Hakumenettelystä on tietoa koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston sivustolla.

Kysymyksiä voi osoittaa koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoon.

Jaa tämä sivu