Συμπράξεις συνεργασίας

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Ποιος είναι ο στόχος

Οι συμπράξεις συνεργασίας στοχεύουν στα εξής:

Υπό ευρύτερη έννοια, οι συμπράξεις συνεργασίας έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμβάλλουν στις στρατηγικές της ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού.

Ποιες είναι οι δυνατότητες

Το πρόγραμμα Erasmus+ παρέχει σε οργανισμούς τη δυνατότητα να αναπτύξουν, να διαδώσουν και να εφαρμόσουν καινοτόμους πρακτικές στον τομέα του αθλητισμού μεταξύ οργανισμών, αρχών και άλλων φορέων.

Οι συμπράξεις συνεργασίας έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να προωθούν τη δημιουργία και την ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα του αθλητισμού, και περιλαμβάνουν διάφορες δραστηριότητες, όπως:

 • δημιουργία δικτύων μεταξύ ενδιαφερομένων
 • εκπόνηση, καθορισμός, προβολή και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών
 • προετοιμασία, ανάπτυξη και εφαρμογή ενοτήτων και εργαλείων εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • αύξηση των δεξιοτήτων των παραγόντων στον τομέα του αθλητισμού
 • ανάπτυξη της παρακολούθησης και της αξιολόγησης δεικτών στον τομέα του αθλητισμού
 • αύξηση της ευαισθητοποίησης για την προστιθέμενη αξία του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης
 • προώθηση συνεργειών μεταξύ των τομέων του αθλητισμού, της υγείας, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας
 • βελτίωση της βάσης τεκμηρίωσης για τον αθλητισμό
 • διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, εκδηλώσεων και συναντήσεων

Πώς λειτουργεί

Οι οργανισμοί που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση πρέπει να αποτελούν μέρος κοινοπραξίας της οποίας ηγείται επιλέξιμος οργανισμός από χώρα του προγράμματος. Στους επιλέξιμους οργανισμούς συγκαταλέγονται μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και δημόσιοι φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητισμού.

Υπάρχουν δύο κύκλοι επιλογής για συμπράξεις συνεργασίας κάθε χρόνο:

 1. δραστηριότητες ή πρωτοβουλίες που πραγματοποιούνται κατά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού ή που έχουν θεματική σχέση με αυτήν
 2. δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού.

Μία σύμπραξη συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε διαφορετικούς οργανισμούς από πέντε διαφορετικές χώρες του προγράμματος, αλλά μπορούν επίσης να συμμετέχουν ως εταίροι και οργανισμοί από χώρες-εταίρους.

Οι δραστηριότητες πρέπει να πραγματοποιούνται στις χώρες του προγράμματος στις οποίες βρίσκονται οι συμμετέχοντες οργανισμοί.

Άλλες χρήσιμες πληροφορίες

Οι συμπράξεις συνεργασίας για τον πρώτο κύκλο επιλογής μπορεί να διαρκούν 18 μήνες το πολύ, ενώ για τον δεύτερο κύκλο, από 12 έως 36 μήνες.

Τα σχέδια πρέπει να είναι διάρκειας 12, 18, 24, 30 ή 36 μηνών και η διάρκειά τους πρέπει να προσδιορίζεται στο στάδιο της αίτησης με βάση τον στόχο του σχεδίου και το είδος των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων.

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Περισσότερες πληροφορίες

Ο οδηγός προγράμματος του Erasmus+ είναι η κυριότερη πηγή πληροφοριών γα τις συμπράξεις συνεργασίας, αλλά παρέχονται περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αίτησης από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα