Партньорства за сътрудничество

Как да кандидатствам

Организациите, които желаят да кандидатстват, трябва да го направят чрез Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.

Каква е целта?

Целта на партньорствата за сътрудничество е:

В по-широк смисъл партньорствата за сътрудничество имат за цел да допринесат за изпълнението на стратегиите на ЕС в областта на спорта.

Какви са възможностите?

Програмата „Еразъм+“ дава възможност на организациите да създават, прехвърлят и реализират новаторски практики в областта на спорта с участието на организации, органи и други.

Партньорствата за сътрудничество имат за цел да насърчават създаването и развитието на европейски мрежи в областта на спорта и могат да включват различни дейности като:

 • изграждане на мрежи от контакти между ключови заинтересовани страни
 • разработване, определяне, насърчаване и обмен на добри практики
 • подготовка, разработване и прилагане на модули и инструменти за образование и обучение
 • повишаване на компетентностите на организациите, които имат мултиплициращ ефект в областта на спорта
 • разработване на мониторинг и съпоставителни анализи на показатели в областта на спорта
 • повишаване на осведомеността за ползите от спорта и физическата активност
 • насърчаване на взаимодействието между спорта, здравето, образованието, обучението и младежта
 • подобряване на фактологичната основа в областта на спорта
 • организиране на конференции, семинари, прояви и срещи.

Какво е необходимо да знаете?

Организациите, които желаят да кандидатстват, трябва да го направят като част от консорциум, управляван от отговаряща на условията организация от страна по програмата. Организациите, отговарящи на условията за участие, включват организации с нестопанска цел и обществени органи, работещи в областта на спорта.

Годишно се провеждат два кръга на подбор на партньорства за сътрудничество:

 1. дейности и инициативи, провеждащи се по време на Европейската седмица на спорта или свързани тематично с нея
 2. дейности, които нямат връзка с Европейската седмица на спорта

Партньорството за сътрудничество трябва да включва най-малко пет различни организации от пет различни страните по програмата, а организациите от страните партньори могат също да участват като партньори.

Дейностите трябва да се провеждат в държавите на съответните организации.

Какво друго трябва да знаете?

Партньорствата за сътрудничество от първия кръг на подбор могат да имат продължителност най-много до 18 месеца, а партньорствата от втория кръг могат да са с продължителност от 12 до 36 месеца.

Проектите трябва да са с продължителност 12, 18, 24, 30 или 36 месеца, като продължителността трябва да се посочи на етапа на кандидатстване в зависимост от целта на проекта и вида на планираните дейности.

Как да кандидатствате?

Организациите, които желаят да кандидатстват, трябва да го направят чрез Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.

Научете повече

Ръководството за програмата „Еразъм+“ е основният източник на информация за партньорствата за сътрудничество, а повече информация за процедурата за кандидатстване ще намерите на уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.

За допълнителна информация можете да се свържете с Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.

Споделете тази страница