Študenti a pracovníci v oblasti vysokoškolského vzdelávania

Ako sa prihlásiť

Ak máte účet EU Login, môžete na prístup k prihláškam v rámci programu Erasmus+ použiť ikonu elektronické formuláre (eForms).

Ak nemáte účet EU Login, môžete si ho vytvoriť kliknutím na ikonu Vytvoriť účet EU Login nižšie.

Upozorňujeme, že vyplnená prihláška by sa mala predložiť národnej agentúre tej krajiny účastniacej sa programu, v ktorej má organizácia podávajúca prihlášku svoje sídlo.

V čom spočíva táto príležitosť?

Program Erasmus+ ponúka inštitúciám vysokoškolského vzdelávania príležitosť vysielať študentov a zamestnancov do zahraničia (do iných krajín účastniacich sa programu alebo iných partnerských krajín) na štúdium, výučbu alebo poskytovanie odbornej prípravy na zúčastňujúcich sa inštitúciách, ako aj na stáže.

Tieto inštitúcie môžu študentov a pracovníkov zo zahraničia takisto aj prijímať. Nové dohody o mobilite vybrané od leta 2018 môžu ponúkať aj stáže medzi krajinami účastniacimi sa programu a partnerskými krajinami.

Ako to funguje?

Organizácie, ktoré chcú túto možnosť využiť, sa môžu prihlásiť buď ako samostatná inštitúcia vysokoškolského vzdelávania, alebo ako člen národného konzorcia pre mobility – skupiny organizácií riadenej jednou koordinujúcou organizáciou.

Tieto organizácie patria do jednej alebo viacerých z týchto štyroch hlavných kategórií:

  • organizácie, ktoré podávajú žiadosť – zodpovedné za podanie žiadosti o projekt a jeho riadenie; môžu pôsobiť aj ako vysielajúca organizácia,
  • vysielajúce organizácie – zodpovedné za výber študentov/pracovníkov, ktorí sa majú vyslať do zahraničia, alebo riadenie prichádzajúcich študentov a pracovníkov z partnerských krajín, ako aj pozvaných zamestnancov z podnikov,
  • prijímajúce organizácie – zodpovedné za prijímanie študentov/pracovníkov zo zahraničia a za poskytovanie študijného programu/programu stáže,
  • sprostredkovateľské organizácie – ako partneri v konzorciu pre mobility sa môžu podieľať na podpore a zlepšovaní práce konzorcia.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zriadené v krajine účastniacej sa programu musia byť držiteľmi Charty Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE), či už podávajú žiadosť samostatne, alebo ako člen konzorcia.

Konzorciá, ktoré majú v úmysle zapojiť sa do programu, musia byť takisto držiteľmi akreditácie konzorcia pre mobility.

Ostatné organizácie z krajín účastniacich sa programu sa takisto môžu zúčastniť, avšak nepotrebujú ECHE.

Aj keď sa organizácie z partnerských krajín môžu zapájať do aktivít v oblasti mobility, inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z partnerských krajín nie sú oprávnené na získanie ECHE. Zaväzujú sa namiesto toho dodržiavať zásady charty a svoju podporu, ktorú zamýšľajú poskytovať účastníkom, jasne vyjadria v medziinštitucionálnej dohode.

Po získaní ECHE a/alebo akreditácie konzorcia pre mobility môžu organizácie podať žiadosť o financovanie z prostriedkov EÚ.

Čo by ste ešte mali vedieť?

Študijné činnosti ponúkané študentom musia byť integrované do ich študijného programu, podobne ako činnosti ponúkané študentom-stážistom. Pred začatím činností musia vysielajúca i prijímajúca organizácia a študent podpísať zmluvu o štúdiu, v ktorej sa uvedú:

  • vzdelávacie prvky, ktoré má študent uskutočniť v prijímajúcej inštitúcii,
  • vzdelávacie prvky, ktoré vysielajúca inštitúcia nahradí v diplome študenta po úspešnom absolvovaní študijného programu v zahraničí, a
  • práva a povinnosti jednotlivých strán.

O činnostiach pracovníkov vyslaných do zahraničia by sa mali vysielajúca a prijímajúca organizácia dohodnúť vopred.

Všetky strany mobility musia podpísať zmluvu o mobilite, v ktorej sa uvedú:

  • cieľové výsledky vzdelávania,
  • ustanovenia o formálnom uznaní (napr. prostredníctvom ECTS) a
  • práva a povinnosti jednotlivých strán.

Okrem toho musí každá organizácia, ktorá podpísala ECHE, poskytovať účastníkom aj potrebnú podporu vrátane jazykovej prípravy. V prípade činností dlhodobej mobility v trvaní viac ako dva mesiace poskytuje Európska komisia nástroj online jazykovej podpory na posúdenie a zlepšenie jazykových znalostí.

Ako podať žiadosť?

Každoročný postup podávania žiadostí riadi príslušná národná agentúra (NA). Pre jednotlivé organizácie je to NA v krajine, v ktorej má sídlo, a pre konzorcium je to NA, v ktorej má sídlo koordinátor konzorcia.

Výzva na predkladanie návrhov na udelenie ECHE sa koná každoročne a riadi ju Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru. Udelenie ECHE je platné počas celého trvania programu.

Výzvu na akreditáciu konzorcií uverejňujú národné agentúry každý rok. Akreditácia konzorcia je platná tri roky. Organizácie môžu požiadať o akreditáciu a granty súčasne.

Ďalšie informácie

Hlavným zdrojom informácií o týchto príležitostiach je sprievodca programom Erasmus+. Podrobné informácie o kritériách na vyhodnotenie návrhov, kritériách oprávnenosti a pravidlách financovania nájdete v oddiele B.

Organizácie, ktoré majú záujem o projekty mobility medzi krajinami účastniacimi sa programu a partnerskými krajinami, by si mali prečítať príručku o medzinárodnej mobilite kreditov a najčastejšie otázky týkajúce sa medzinárodnej mobility kreditov.

Viac informácií vám poskytnú národné agentúry alebo v partnerských krajinách národné kancelárie (ak sú k dispozícii). Môžete sa obrátiť aj na Európsku komisiu.

Asociácia ESAA (Asociácia študentov a absolventov programu Erasmus+) ponúka súčasným a bývalým študentom dynamické fórum na vytváranie sietí, profesionálny rozvoj a medzikultúrnu výmenu.

Zdieľajte túto stránku