Spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus

Ako sa prihlásiť

Žiadosti by sa mali predkladať prostredníctvom Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru v rámci každoročných výziev na predkladanie návrhov.

V čom spočíva táto príležitosť?

Prostredníctvom spoločného magisterského štúdia Erasmus Mundus (SMŠEM) sa oprávneným organizáciám poskytuje možnosť spoločne organizovať a uskutočňovať programy magisterského štúdia. EÚ poskytuje financovanie týchto programov v súvislosti s výberom študentov na štyri po sebe nasledujúce školské roky. Cieľom je prilákať vynikajúcich študentov z celého sveta prostredníctvom atraktívnych štipendií.

Ako to funguje?

Organizácie, ktoré sa chcú zapojiť do SMŠEM, musia vytvoriť konzorcium pozostávajúce z najmenej troch inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z rôznych krajín účastniacich sa programu. Do konzorcia sa môžu začleniť aj ďalšie inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z partnerských krajín alebo krajín účastniacich sa programu.

Organizácie konzorcia patria do jednej z týchto troch hlavných kategórií:

  • žiadateľ/koordinátor – inštitúcia vysokoškolského vzdelávania so sídlom v krajine účastniacej sa programu zodpovedná za podanie žiadosti a riadenie projektu, t. j. podpísanie zmluvy o poskytnutí grantu, správu finančných a právnych záležitostí a koordináciu programu magisterského štúdia s ďalšími organizáciami,
  • partneri – inštitúcie vysokoškolského vzdelávania oprávnené udeľovať magisterský diplom a uznané príslušnými orgánmi v partnerských krajinách alebo krajinách účastniacich sa programu, ako aj všetky ďalšie organizácie, ktoré aktívne prispievajú k príprave, realizácii a hodnoteniu SMŠEM,
  • pridružený partner – dobrovoľní partneri, ktorí prispievajú k vykonávaniu osobitných úloh pri vykonávaní SMŠEM.

Potrebný inštitucionálny záväzok všetkých organizácií zapojených do konzorcia SMŠEM sa vytvorí ešte pred tým, ako sa do SMŠEM zapíše prvý študent, a musí pokrývať všetky akademické, prevádzkové, administratívne a finančné aspekty týkajúce sa vykonávania SMŠEM.

Úspešné ukončenie študijného programu musí viesť k udeleniu buď spoločného diplomu (t. j. jedného diplomu vydaného v mene najmenej dvoch inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z konzorcia SMŠEM) alebo viacerých diplomov (t. j. aspoň dvoch diplomov vydaných dvomi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania z konzorcia).

Čo by ste ešte mali vedieť?

SMŠEM je študijný program pozostávajúci zo 60, 90 a 120 kreditov ECTS. To znamená, že trvá najmenej 12 a najviac 24 mesiacov. Vybraným SMŠEM sa poskytne veľký objem finančných prostriedkov na obdobie štyroch po sebe nasledujúcich prijatí študentov.

Obdobie štúdia sa musí uskutočniť aspoň v dvoch krajinách účastniacich sa programu, ktoré sú zastúpené v konzorciu.

Návrhy musia obsahovať v plnom rozsahu vypracované spoločné študijné programy, ktoré možno spustiť a začať propagovať v celosvetovom meradle hneď po ich výbere.

Navrhované magisterské štúdiá musia byť akreditované a plne uznané príslušnými orgánmi v krajinách, v ktorých majú sídlo inštitúcie vysokoškolského vzdelávania.

Zapojené inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z krajín účastniacich sa programu musia mať platnú Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie.

Ako sa prihlásiť?

Žiadosti by sa mali predkladať prostredníctvom Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru v rámci každoročných výziev na predkladanie návrhov.

Ďalšie informácie

Hlavným zdrojom informácií o týchto príležitostiach je sprievodca programom Erasmus+.

Ďalšie informácie o postupe podávania žiadostí, ako aj vzory a príklady dokumentov sú dostupné na webovom sídle Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

V brožúre „24 uhlov pohľadu“ hovoria akademici o skúsenostiach z vlastných programov spoločného magisterského štúdia Erasmus Mundus.

Zdieľajte túto stránku