Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus

Jak się zgłosić?

Wnioski należy składać za pośrednictwem Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w ramach corocznego zaproszenia do składania wniosków.

Jakie są możliwości?

W ramach wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus kwalifikujące się organizacje mają możliwość wspólnego organizowania i realizowania programów studiów magisterskich. UE wspiera finansowo te programy, umożliwiając przeprowadzanie selekcji studentów przez cztery kolejne lata akademickie. Celem jest przyciągnięcie, dzięki konkurencyjnym stypendiom, wybitnych studentów z całego świata.

Jakie są zasady?

Organizacje zainteresowane skorzystaniem z możliwości oferowanych przez wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus muszą należeć do konsorcjum składającego się z co najmniej trzech instytucji szkolnictwa wyższego z różnych krajów uczestniczących w programie. Do konsorcjum należeć mogą również dodatkowe instytucje szkolnictwa wyższego z krajów partnerskich lub krajów uczestniczących w programie.

Organizacje tworzące konsorcjum należą do jednej z trzech następujących kategorii:

  • Wnioskodawca/koordynator – instytucja szkolnictwa wyższego mająca siedzibę w kraju uczestniczącym w programie, odpowiedzialna za złożenie wniosku i zarządzanie projektem, w tym m.in. podpisanie umowy finansowej, zarządzanie aspektami finansowymi i prawnymi oraz koordynowanie z innymi organizacjami programu studiów magisterskich.
  • Partnerzy – instytucje szkolnictwa wyższego wydające dyplomy studiów magisterskich uznawane przez odpowiednie organy krajów uczestniczących w programie lub krajów partnerskich, a także wszelkie inne organizacje, które aktywnie uczestniczą w przygotowaniu, realizacji i ocenie wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus.
  • Partnerzy stowarzyszeni – ewentualni dodatkowi partnerzy, którzy mogą mieć udział w wykonywaniu określonych zadań w ramach realizacji wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus.

Przed zapisem pierwszych studentów na wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus należy zapewnić niezbędne instytucjonalne zaangażowanie wszystkich organizacji należących do konsorcjum. Muszą zostać rozstrzygnięte wszystkie kwestie akademickie, operacyjne, administracyjne i finansowe związane z realizacją wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus.

Pomyślne ukończenie programu studiów musi prowadzić do uzyskania dyplomu studiów wspólnych (tj. jednego dyplomu wydanego w imieniu co najmniej dwóch instytucji szkolnictwa wyższego wchodzących w skład konsorcjum) lub kilku dyplomów (tj. co najmniej dwóch dyplomów wydanych przez dwie instytucje szkolnictwa wyższego wchodzące w skład konsorcjum).

Co jeszcze warto wiedzieć?

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus to program studiów odpowiadający 60, 90 lub 120 punktom zaliczeniowym ECTS. Oznacza to, że trwa on od 12 do maksymalnie 24 miesięcy. Wybrane wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus otrzymają wysoki poziom dofinansowania na cztery kolejne nabory studentów.

Zajęcia w ramach tych studiów muszą odbywać się w co najmniej dwóch krajach uczestniczących w programie, których przedstawicielami są członkowie konsorcjum.

Wnioski muszą zawierać w pełni opracowany program wspólnych studiów, który jest gotowy do realizacji i który może być promowany na całym świecie niezwłocznie po zakończeniu selekcji.

Proponowane studia magisterskie muszą być akredytowane i w pełni uznawane przez właściwe organy w krajach, w których mają siedzibę uczelnie.

Instytucje szkolnictwa wyższego z krajów uczestniczących w programie muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy składać za pośrednictwem Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w odpowiedzi na coroczne zaproszenie do składania wniosków.

Więcej informacji

Najważniejszym źródłem informacji na temat tych możliwości jest Przewodnik po programie Erasmus+.

Szczegółowe informacje na temat procedury składania wniosków oraz formularze i przykłady dokumentów można znaleźć na stronie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

„24 degrees” – nauczyciele akademiccy opowiadają o swoich programach wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus

Podziel się tą stroną