Erasmus Mundus kopīgās maģistrantūras programmas

Kā pieteikties

Pieteikumi atbilstīgi ikgadējam uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus ir jāiesniedz Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā.

Kādas ir piedāvātās iespējas?

“Erasmus Mundus” kopīgās maģistrantūras programmas (EMJMD) piedāvā atbilstīgajām iestādēm iespēju kopīgi organizēt un īstenot maģistrantūras programmas. ES šīm programmām nodrošina finansējumu, lai reizi gadā četru gadu garumā tiktu atlasīti un uzņemti studenti; mērķis ir ar konkursa kārtībā piešķirtām stipendijām piesaistīt izcilus studentus no visas pasaules.

Kā tas darbojas?

Organizācijām, kuras vēlas izmantot iespējas, ko sniedz EMJMD, ir jāveido konsorcijs, kurā ir vismaz trīs augstākās izglītības iestādes no dažādām programmas valstīm. Konsorcijā var būt vēl citas augstākās izglītības iestādes no programmas valstīm vai partnervalstīm.

Šīs organizācijas atbilst vienai no šādām trim galvenajām kategorijām:

  • pieteikuma iesniedzējs/koordinators: augstskola, kas atrodas kādā no programmas valstīm, iesniedz projekta pieteikumu un vada projektu, t.i., paraksta dotācijas nolīgumu, pārvalda finansiālos un juridiskos aspektus, kā arī koordinē maģistrantūras programmu ar citām organizācijām;
  • partneri: augstskolas, kuras izsniedz maģistra diplomu un ir akreditētas attiecīgajās programmas valstu vai partnervalstu iestādēs, kā arī citas organizācijas, kuras aktīvi piedalās EMJMD sagatavošanā, ieviešanā un novērtēšanā;
  • asociētie partneri (nav obligāti) — partneri, kas palīdz veikt konkrētus uzdevumus, īstenojot EMJMD.

Visu EMJMD konsorcija organizāciju nepieciešamajām institucionālajām saistībām ir jābūt garantētām pirms pirmo EMJMD studentu reģistrēšanas, un tām jāaptver visi akadēmiskie, darbības, administratīvie un finansiālie aspekti, kas saistīti ar EMJMD īstenošanu.

Pēc studiju programmas sekmīgas pabeigšanas jābūt saņemtam vai nu kopīgam diplomam (t.i., vienam diplomam, kas izdots vismaz divu EMJMD konsorcija augstskolu vārdā) vai arī vairākiem diplomiem (t.i., vismaz diviem diplomiem, kurus izsniegušas divas konsorcija augstskolas).

Kas vēl ir jāzina?

EMJMD ir mācību programma ar 60, 90 un 120 kredītpunktiem atbilstoši ECTS (Eiropas kredītpunktu pārneses sistēma). Tas nozīmē, ka tā ilgst vismaz 12, bet ne vairāk kā 24 mēnešus. Atlasītajām EMJMD piešķirs augsta līmeņa finansējumu četriem secīgiem studentu uzņemšanas periodiem.

Mācībām ir jānotiek vismaz divās programmas valstīs, kuras ir pārstāvētas konsorcijā.

Priekšlikumiem jāietver pilnībā izstrādātas kopīgas mācību programmas, kuras tūlīt pēc apstiprināšanas var tikt īstenotas un reklamētas visā pasaulē.

Ierosinātajām maģistrantūras programmām ir jābūt akreditētām un pilnībā atzītām attiecīgajās to valstu iestādēs, kur atrodas attiecīgās augstskolas.

Augstākās izglītības mācību iestādēm no programmas valstīm ir jābūt pieņēmušām “Erasmus” Augstākās izglītības hartu.

Kā pieteikties?

Pieteikumi ikgadējā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus ir jāiesniedz Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā.

Uzziniet vairāk

Galvenais informācijas avots attiecībā uz šīm iespējām ir programmas “Erasmus+” vadlīnijas.

Vairāk informācijas par pieteikumu iesniegšanu, kā arī dokumentu paraugi un piemēri ir pieejami Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras tīmekļa vietnē.

Augstskolu pārstāvji izdevumā “24 degrees” stāsta par savu pieredzi kopīgajā maģistrantūras programmā “Erasmus Mundus”.

Bendrinti šį puslapį