Máistreachtaí Comhpháirteacha Erasmus Mundus

Conas iarratas a dhéanamh

Is ceart iarratas a chur chuig an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir tráth a dhéantar an ghairm bhliantúil ar thograí.

Cén deis atá ann?

Tugann Máistreachtaí Comhpháirteacha Erasmus Mundus (MCEM) an deis d'eagraíochtaí incháilithe cláir Mháistreachta a eagrú agus a reáchtáil go comhpháirteach. Cuireann an tAontas Eorpach maoiniú ar fáil do na cláir seo chun mic léinn a roghnú gach bliain ar feadh ceithre bliana acadúla as a chéile. Tá sé mar aidhm acu leo mic léinn den scoth a mhealladh, le scoláireachtaí iomaíocha, as gach cearn den domhan.

Conas a oibríonn sé?

Eagraíochtaí ar suim leo a bheith páirteach in MCEM, ní mór dóibh cuibhreannas a bhunú ina mbeidh trí institiúid ardoideachais ar a laghad as Tíortha Cláir éagsúla. Féadfaidh níos mó na trí institiúid ardoideachais as Tíortha Cláir nó as na Tíortha Comhpháirteacha a bheith sa chuibhreannas.

Trí chineál eagraíochta a bhíonn i gcuibhreannas:

  • Iarrthóir/Comhordaitheoir – institiúid ardoideachais atá bunaithe i dTír Chláir agus a dhéanann iarratas ar an tionscadal agus a bhfuil sé de chúram uirthi an tionscadal sin a bhainistiú, i.e. an comhaontú deontais a shíniú, na gnéithe airgeadais agus dlíthiúla a bhainistiú agus an clár máistreachta a chomhordú leis an heagraíochtaí eile,
  • Comhpháirtithe – institiúidí ardoideachais a bhronnann an mháistreacht agus atá aitheanta ag na húdaráis ábhartha sna Tíortha Cláir nó sna Tíortha Comhpháirtíochta, maille le heagraíocht ar bith eile a bhfuil páirt ghníomhach aici in ullmhú, i gcur i bhfeidhm nó i measúnú a dhéanamh ar MCEM,
  • Comhpháirtithe comhlachaithe – comhpháirtithe roghnacha a chuidíonn le tascanna ar leith chun MCEM a chur chun feidhme.

Ní mór an gealltanas institiúideach is gá a bheith tugtha ag gach ceann de na heagraíochtaí atá rannpháirteach sa chuibhreannas MCEM sula ndéanfar na chéad mhic léinn MCEM a chlárú, agus gealltanas sin gach gné acadúil, oibríochtúil, riaracháin agus airgeadais a chuimsiú a bhaineann leis an MCEM a chur chun feidhme.

Tar éis do mhac léinn an clár staidéir a chríochnú go rathúil, ní mór céim chomhpháirteach a bhronnadh air (i.e. aon teastas céime amháin arna eisiúint thar ceann dhá institiúid ardoideachais ar a laghad atá sa chuibhreannas MCEM), é sin nó níos mó ná céim amháin a bhronnadh air (i.e. dhá theastas céime ar a laghad arna n-eisiúint ag dhá institiúid ardoideachais atá sa chuibhreannas).

Cén t-eolas eile is ceart a bheith agat?

Is clár staidéir é MCEM dar luach 60, 90, agus 120 creidiúint ECTS. Ciallaíonn sin go maireann sé idir 12 mhí ar a laghad agus 24 mhí ar a mhéad. Tabharfar ardleibhéal maoinithe do na MCEManna a roghnófar, ar feadh tréimhse a fhreagraíonn do cheithre iontráil mac léinn as a chéile.

Ní mór an staidéar a dhéanamh in dhá thír Chláir, ar a laghad, a bhfuil ionadaíocht acu sa chuibhreannas.

Ní mór clár comhpháirteach lánfhorbartha staidéir a bheith ag gabháil le gach tairiscint, agus é réidh lena chur ar bun agus lena phoibliú ar fud an domhain go díreach tar éis a roghnaithe.

Ní mór creidiúnú a bheith ag gach Máistreacht atá beartaithe agus aitheantas iomlán a bheith aici ó na húdaráis ábhartha sna tíortha ina bhfuil na hinstitiúidí ardoideachais bunaithe.

Ní mór Cairt Ardoideachais Erasmus+ bhailí a bheith ag gach institiúid ardoideachais as na Tíortha Cláir ar mian léi a bheith páirteach.

Iarratas a dhéanamh

Is ceart iarratas a chur chuig an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir tráth a dhéantar an glao bliantúil ar thograí.

Tuilleadh eolais

Is é an Treoirleabhar do Chlár Erasmus+ an phríomhfhoinse eolais i leith na ndeiseanna seo.

Tá teacht ar thuilleadh eolais i dtaobh an phróisis iarratais, agus ar theimpléid agus samplaí de dhoiciméid ar shuíomh gréasáin na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

In "24 Degrees", tráchtann lucht léinn ar na cláir mháistreachta chomhpháirteacha atá curtha ar bun acu faoi Erasmus Mundus.

Comhroinn an leathanach seo