Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Erasmus Mundus

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στο πλαίσιο των ετήσιων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που προκηρύσσει ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Ποιες είναι οι δυνατότητες

Τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Erasmus Mundus (EMJMD) παρέχουν σε επιλέξιμους οργανισμούς τη δυνατότητα να διοργανώνουν και να υλοποιούν από κοινού μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Η ΕΕ χρηματοδοτεί τα προγράμματα αυτά, ώστε να επιλέγονται φοιτητές για τέσσερα συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη. Στόχος είναι η προσέλκυση άριστων φοιτητών από όλο τον κόσμο, μέσω ανταγωνιστικών υποτροφιών.

Πώς λειτουργεί;

Οι οργανισμοί που επιθυμούν να συμμετέχουν στις δυνατότητες που προσφέρουν τα EMJMD πρέπει να συγκροτούν κοινοπραξία που να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από διαφορετικές χώρες του προγράμματος. Μία κοινοπραξία μπορεί να περιλαμβάνει και άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από χώρες του προγράμματος ή χώρες-εταίρους.

Οι οργανισμοί που συμμετέχουν σε μια κοινοπραξία εμπίπτουν σε μία από τρεις κύριες κατηγορίες:

  • Αιτών/συντονιστής: ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε μια χώρα του προγράμματος, το οποίο είναι αρμόδιο για την υποβολή της αίτησης και τη διαχείριση του σχεδίου, δηλαδή για την υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης, τη διαχείριση των οικονομικών και νομικών πτυχών και τον συντονισμό του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με τους άλλους οργανισμούς.
  • Εταίροι: ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που απονέμουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και είναι αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές των χωρών του προγράμματος ή των χωρών εταίρων, καθώς και κάθε άλλος οργανισμός που συμβάλλει ενεργά στην προετοιμασία, υλοποίηση και αξιολόγηση των EMJMD.
  • Συνεργαζόμενος εταίρος: εταίρος που συμβάλλει στην εκπλήρωση συγκεκριμένων καθηκόντων για την υλοποίηση των EMJMD.

Η αναγκαία θεσμική δέσμευση όλων των οργανισμών που συμμετέχουν στην κοινοπραξία EMJMD πρέπει να έχει αναληφθεί πριν από την εγγραφή των πρώτων φοιτητών EMJMD και να καλύπτει όλες τις ακαδημαϊκές, επιχειρησιακές, διοικητικές και χρηματοδοτικές πτυχές της υλοποίησης των EMJMD.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών πρέπει να οδηγεί στην απονομή είτε ενός κοινού τίτλου σπουδών (ενός ενιαίου τίτλου ο οποίος απονέμεται από τουλάχιστον δύο ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της κοινοπραξίας EMJMD ) είτε πολλαπλών τίτλων σπουδών (τουλάχιστον δύο τίτλων σπουδών που απονέμονται από δύο ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της κοινοπραξίας).

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Το EMJMD είναι πρόγραμμα σπουδών 60, 90, και 120 ακαδημαϊκών μονάδων. Αυτό σημαίνει ότι διαρκεί από τουλάχιστον 12 μήνες μέχρι 24 μήνες το πολύ. Επιλεγμένα EMJMD λαμβάνουν υψηλή χρηματοδότηση για τέσσερις διαδοχικές περιόδους εισαγωγής φοιτητών.

Οι σπουδές πραγματοποιούνται σε τουλάχιστον δύο από τις χώρες του προγράμματος που εκπροσωπούνται στην κοινοπραξία.

Οι προτάσεις πρέπει να παρουσιάζουν πλήρως ανεπτυγμένα κοινά προγράμματα σπουδών, έτοιμα να λειτουργήσουν και να προβληθούν διεθνώς αμέσως μετά την επιλογή τους.

Οι προτεινόμενοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών πρέπει να πιστοποιούνται και να αναγνωρίζονται πλήρως από τις αρμόδιες αρχές των χωρών στις οποίες βρίσκονται τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Τα συμμετέχοντα ΑΕΙ των χωρών του προγράμματος πρέπει να διαθέτουν έγκυρο Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στο πλαίσιο των ετήσιων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που προκηρύσσει ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Περισσότερα

Ο οδηγός προγράμματος Erasmus+ είναι η βασική πηγή πληροφοριών για τις δυνατότητες αυτές.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, καθώς και υποδείγματα και παραδείγματα εγγράφων, διατίθενται στον ιστότοπο του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Στην έκδοση «24 degrees», πανεπιστημιακοί μιλούν για τα δικά τους κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Erasmus Mundus.

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα