Fælles kandidatuddannelser under Erasmus Mundus

Få mere at vide om de forskellige ansøgningsprocedurer

Ansøgninger indgives via Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur i forbindelse med den årlige indkaldelse af forslag.

Hvilke muligheder er der?

De fælles kandidatuddannelser under Erasmus Mundus (EMJMD) giver organisationer, der lever op til en række krav, mulighed for i fællesskab at organisere og gennemføre studieprogrammer på kandidatniveau. EU yder støtte til sådanne programmer til udvælgelse af studerende for fire på hindanden følgende studieår. Formålet er at tiltrække de bedste studerende fra hele verden gennem konkurrencedygtige stipendier.

Hvordan fungerer det?

Organisationer, som er interesseret i at deltage, skal gøre det som del af et konsortium bestående at mindst tre videregående uddannelsesinstitutioner fra forskellige programlande. Et konsortium kan bestå af flere videregående uddannelsesinstitutioner fra partnerlande eller programlande.

Organisationerne i et konsortium kan inddeles i tre hovedkategorier:

  • Ansøger/koordinator: En videregående uddannelsesinstitution, som er etableret i et programland og har ansvar for at ansøge om og forvalte projektet samt for at indgå tilskudsaftalen, forvalte de finansielle og juridiske aspekter og koordinere kandidatuddannelsen med de andre organisationer
  • Partnere: Videregående uddannelsesinstitutioner, som har studier på kandidatniveau, og som er anerkendt af de relevante myndigheder i programlandene og partnerlandene, samt andre organisationer, som bidrager aktivt til forberedelsen, gennemførelsen og evalueringen af de fælles kandidatuddannelser
  • Associerede partnere: Frivillige partnere, som bidrager til specifikke opgaver i forbindelse med gennemførelsen af de fælles kandidatuddannelser.

Alle organisationer, som deltager i konsortiet for de fælles kandidatuddannelser, skal opfylde de nødvendige institutionelle krav, før de første studerende kan indskrives på uddannelserne, og kravene skal omfatte alle akademiske, driftsmæssige, administrative og finansielle aspekter vedrørende gennemførelsen af EMJMD.Fælles kandidatuddannelser under Erasmus Mundus

For at uddannelsen kan betragtes som gennemført skal der enten udstedes et fælles eksamensbevis (dvs. ét eksamensbevis udstedt på vegne af mindst to af de videregående uddannelsesinstitutioner i konsortiet) eller flere eksamensbeviser (dvs. mindst to eksamensbeviser udstedt af to videregående uddannelsesinstitutioner i konsortiet).

Hvad mere skal du vide?

En fælles kandidatuddannelse er et studieprogram, der svarer til 60, 90 eller 120 ECTS-points. Det betyder, at det varer mindst 12 måneder og højst 24 måneder. Udvalgte fælles kandidatuddannelser får betydelige støttemidler i en periode på fire på hinanden følgende optag af studerende.

Studieperioden skal finde sted i mindst to af de programlande, der er repræsenteret i konsortiet.

Forslagene skal indeholde et færdigudviklet fælles studieprogram, som er klart til at køre og blive annonceret i hele verden umiddelbart efter udvælgelsen.

De foreslåede kandidatuddannelser skal akkrediteres og anerkendes fuldt ud af de relevante myndigheder i de lande, hvor de videregående uddannelsesinstitutioner er etableret.

Deltagende videregående uddannelsesinstitutioner fra programlande skal have et gyldigt Erasmuscharter for videregående uddannelse.

Hvordan ansøger du?

Ansøgninger indgives via Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur i forbindelse med den årlige indkaldelse af forslag.

Læs mere

Programguiden for Erasmus+ er den primære kilde til information om de fælles kandidatuddannelser.

Du kan få flere oplysninger om ansøgningsproceduren samt modeller og eksempler på dokumenter på websitet for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

I publikationen "24 degrees" fortæller akademikere historien om deres deltagelse i de fælles kandidatuddannelser under Erasmus Mundus.

Del denne side