Съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“

Какви са възможностите?

Съвместните магистърски програми „Еразмус Мундус“ (СМПЕМ) дават възможност на отговарящите на условията организации съвместно да организират и изпълняват магистърски програми. ЕС предоставя финансиране за тези програми, за да се приемат студенти за четири последователни учебни години. Целта е да бъдат привлечени отлични студенти от цял свят чрез стипендии, за които има силна конкуренция.

Как функционира?

Организациите, които се интересуват от възможностите, предлагани от СМПЕМ, трябва да са част от консорциум от поне три висши училища от различни държави по програмата. Освен това в даден консорциум могат да участват и висши училища от държави партньори или други държави по програмата.

Организациите в консорциум попадат в една от трите основни категории:

  • Кандидатстваща/Координираща организация — висше учебно заведение, установено в държава по програмата, което отговаря за кандидатстването и за управлението на проекта, т.е. за подписването на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, управлението на финансовите и правните аспекти и координирането на магистърската програма с другите организации;
  • Партньори — висши учебни заведения, които присъждат образователна степен „магистър“ и са признати от съответните органи в държавите по програмата или държавите партньори, както и всички други организации, които активно участват в подготовката, провеждането и оценката на СМПЕМ;
  • Асоциирани партньори (незадължително) — партньори, които допринасят за конкретни задачи при провеждането на СМПЕМ.

Всички организации, участващи в консорциума, трябва да са поели ангажимент към СМПЕМ преди приемането на първите студенти по СМПЕМ, като трябва да бъдат обхванати всички академични, оперативни, административни и финансови аспекти, свързани с провеждането на СМПЕМ.

Успешното завършване на програмата за обучение трябва да доведе до присъждане на съвместна диплома (т.е. една диплома, издадена от поне две висши учебни заведения от консорциума за СМПЕМ) или на поне две дипломи, издадени от две висши учебни заведения от консорциума.

Какво друго трябва да знаете?

Една СМПЕМ е програма за обучение с 60, 90 или 120 кредита по ECTS (Европейска система за трансфер и натрупване на кредити). Това означава, че минималната продължителност на програмата е 12 месеца, а максималната — 24 месеца. Избраните СМПЕМ ще получат значително финансиране за период от четири последователни приема на студенти.

Обучението трябва да се провежда в поне две от държавите по програмата, представени в консорциума.

Предложенията трябва да представят цялостно разработени съвместни учебни програми, които могат да започнат да се изпълняват и да бъдат рекламирани в целия свят веднага след като бъдат одобрени.

Предложените магистърски програми трябва да бъдат акредитирани и напълно признати от съответните органи в страните, в които са установени ВУЗ.

Участващите ВУЗ от държавите по програмата трябва да притежават валидна харта за висше образование „Еразъм“.

Как се кандидатства?

Кандидатурите се подават чрез Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) в рамките на годишна покана за представяне на предложения.

Научете повече

Основният източник на информация за тези възможности е ръководството за програма „Еразъм+“.

Повече информация за процедурата за кандидатстване, както и образци и примерни документи, ще намерите на уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура.

В списанието „24 degrees“ преподаватели разказват за опита си със съвместните магистърски програми „Еразмус Мундус“.

Споделете тази страница