Pracovníci v oblasti vzdelávania dospelých

Ako sa prihlásiť

Ak máte účet EU Login, môžete na prístup k prihláškam v rámci programu Erasmus+ použiť ikonu elektronické formuláre (eForms).

Ak nemáte účet EU Login, môžete si ho vytvoriť kliknutím na ikonu Vytvoriť účet EU Login nižšie.

Upozorňujeme, že vyplnená prihláška by sa mala predložiť národnej agentúre tej krajiny účastniacej sa programu, v ktorej má organizácia podávajúca prihlášku svoje sídlo.

V čom spočíva táto príležitosť?

Program Erasmus+ ponúka organizáciám vzdelávania dospelých možnosti vysielať alebo prijímať pedagógov pôsobiacich v tejto oblasti, ako aj zapojiť sa do odbornej prípravy ako jej poskytovateľ alebo príjemca.

Ako to funguje?

Organizácie, ktoré chcú využiť tieto možnosti, sa môžu prihlásiť ako individuálna organizácia alebo ako súčasť národného konzorcia pre mobility (skupiny organizácií vzdelávania dospelých riadenej jedinou koordinačnou organizáciou).

Tieto organizácie patria do jednej z týchto troch hlavných kategórií:

  • žiadateľské organizácie – sú zodpovedné za uplatňovanie a riadenie projektu a takisto konajú ako vysielajúca organizácia.
  • vysielajúce organizácie – organizácia zodpovedná za výber zamestnancov, ktorí sa majú vyslať do zahraničia, a za spravovanie grantov,
  • prijímajúce organizácie – zodpovedné za prijímanie pracovníkov zo zahraničia.

Prijímajúce organizácie musia poskytovať kurzy alebo podujatia odbornej prípravy pre zamestnancov. Prijímajúca organizácia môže byť takisto akákoľvek relevantná organizácia pôsobiaca v tejto oblasti, musí však vopred určiť ciele a činnosti, ako aj práva a povinnosti všetkých zúčastnených strán.

Organizácie žiadajúce o grant v rámci konzorcia musia mať sídlo v tej istej krajine a musia byť identifikované v žiadosti. Všetky účastnícke organizácie musia mať sídlo v krajine účastniacej sa programu.

Ako podať žiadosť?

Za proces podávania žiadosti zodpovedá národná agentúra krajiny, v ktorej má žiadajúca organizácia alebo konzorcium sídlo. Organizácia alebo konzorcium môžu v rámci výberového kola podať žiadosť iba raz, aj keď organizácie sa môžu zúčastniť alebo koordinovať viacero konzorcií.

Ďalšie informácie

Hlavným zdrojom informácií o týchto príležitostiach je sprievodca programom Erasmus+. Podrobné informácie o kritériách poskytnutia grantu, kritériách oprávnenosti a pravidlách financovania nájdete v oddiele B.

Národné agentúry (v prípade krajín účastniacich sa programu) a národné kancelárie (v prípade partnerských krajín) na partnerských krajinách) vám poskytnú viac informácií.

Súvisiace správy a udalosti

Zdieľajte túto stránku