Osoblje za obrazovanje odraslih

Kako se prijaviti

Ako imate račun za EU login, kliknite na gumb e-obrasci kako biste pristupili prijavama za Erasmus+.

Ako nemate račun za EU Login, kliknite na gumb Izradi račun za EU Login u nastavku.

Napominjemo da se ispunjene prijave trebaju dostaviti nacionalnim agencijama u državi sudionici u programu u kojoj organizacija podnositeljica ima poslovni nastan.

Koje mogućnosti postoje?

Erasmus+ nudi priliku organizacijama za obrazovanje odraslih da pošalju svoje osoblje koje radi na obrazovanju odraslih u drugu organizaciju radi podučavanja ili za prihvat osoblja iz drugih organizacija u tu svrhu.

Kako to funkcionira?

Organizacije koje žele sudjelovati u tim prilikama mogu se prijaviti kao pojedinačne organizacije ili u okviru „nacionalnog konzorcija za mobilnost”; skupine organizacija za obrazovanje odraslih kojom upravlja jedna organizacija-koordinatorica.

Te se organizacije mogu razvrstati u jednu od tri glavne kategorije:

  • organizacije koje podnose prijavu – odgovorne su za prijavljivanje projekta i upravljanje njime, ali mogu djelovati i kao organizacije pošiljateljice
  • organizacije pošiljateljice – zadužene za za odabir osoblja koje se šalje u inozemstvo i upravljanje bespovratnim stipendijama
  • organizacije primateljice – odgovorne su za prihvat osoblja iz inozemstva.

Organizacije primateljice moraju održavati tečajeve ako će osoblje pohađati strukturirane tečajeve ili sudjelovati u obuci. U drugim slučajevima, organizacija primateljica može biti bilo koja relevantna organizacija koja je aktivna na terenu, no mora unaprijed navesti ciljeve i aktivnosti te prava i obveze svih stranaka.

Sve organizacije koje se prijavljuju kao konzorciji moraju imati poslovni nastan u istoj državi te se moraju navesti u fazi prijave. Sve organizacije sudionice moraju imati poslovni nastan u državi obuhvaćenoj Programom.

Kako se prijaviti?

Postupkom prijave upravlja nacionalna agencija mjesta prebivališta podnositelja prijave ili poslovnog nastana konzorcija. Organizacija ili konzorcij mogu se prijaviti samo jednom po krugu odabira, iako organizacije mogu sudjelovati u različitim konzorcijima ili ih koordinirati.

Saznajte više

Vodič programa Erasmus+ glavni je izvor informacija o tim prilikama; detaljne informacije o kriterijima za dodjelu, kriterijima prihvatljivosti i pravilima financiranja dostupne su u odjeljku B.

Nacionalne agencije ili, za partnerske države, nacionalni uredi (ako postoje) mogu pružiti dodatne informacije.

Podijelite ovu stranicu

Related News and Events