Προσωπικό εκπαίδευσης ενηλίκων

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Εάν έχετε λογαριασμό EU Login, πατήστε το κουμπί ηλεκτρονικά έντυπα για να έχετε πρόσβαση στις αιτήσεις του προγράμματος Erasmus+.

Εάν δεν έχετε λογαριασμό EU Login, πατήστε το παρακάτω κουμπί «Δημιουργία λογαριασμού EU Login».

Σας ενημερώνουμε ότι οι συμπληρωμένες αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στους εθνικούς φορείς στη χώρα του Προγράμματος όπου είναι εγκατεστημένος ο αιτών οργανισμός.

 

Ποιες είναι οι δυνατότητες

Το Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα σε οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων να στείλουν ή να υποδεχτούν προσωπικό που απασχολείται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων για να αναλάβει καθήκοντα διδασκαλίας, καθώς και για να παράσχει ή να λάβει κατάρτιση.

Πώς λειτουργεί

Οι οργανισμοί που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε ως μεμονωμένοι οργανισμοί είτε ως μέλη μιας «εθνικής κοινοπραξίας κινητικότητας», δηλαδή μιας ομάδας οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων η οποία διοικείται από έναν συντονιστικό οργανισμό.

Οι οργανισμοί αυτοί εμπίπτουν σε μία από τρεις κύριες κατηγορίες:

  • Αιτών οργανισμός - υπεύθυνος για την υποβολή αίτησης και για τη διαχείριση του σχεδίου, ο οποίος μπορεί να ενεργεί και ως οργανισμός αποστολής,
  • Οργανισμός αποστολής - οργανισμός υπεύθυνος για την επιλογή του προσωπικού που αποστέλλεται στο εξωτερικό και για τη διαχείριση της καταβολής των επιχορηγήσεων,
  • Οργανισμός υποδοχής - υπεύθυνος για την υποδοχή προσωπικού από το εξωτερικό.

Οι οργανισμοί υποδοχής πρέπει να είναι φορείς παροχής κύκλου σπουδών εάν το προσωπικό πρόκειται να συμμετάσχει σε διαρθρωμένο κύκλο σπουδών ή σε πρόγραμμα κατάρτισης. Σε άλλες περιπτώσεις, ο οργανισμός υποδοχής μπορεί να είναι κάθε συναφής οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό, αλλά θα πρέπει να καθορίσει τους στόχους και τις δραστηριότητες εκ των προτέρων, καθώς και να προσδιορίσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε μέρους.

Οι οργανισμοί που υποβάλλουν αίτηση ως κοινοπραξία πρέπει να είναι όλοι εγκατεστημένοι στην ίδια χώρα και πρέπει όλοι να προσδιορίζονται κατά την υποβολή της αίτησης. Κάθε συμμετέχων οργανισμός πρέπει να είναι εγκατεστημένος σε χώρα του προγράμματος.

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Τη διαδικασία αιτήσεων διαχειρίζεται ο εθνικός φορέας της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο αιτών οργανισμός ή η κοινοπραξία. Ένας οργανισμός ή κοινοπραξία μπορεί να υποβάλει αίτηση μία φορά ανά κύκλο επιλογής. Ωστόσο, οι οργανισμοί μπορούν να συμμετάσχουν ή να συντονίζουν διάφορες κοινοπραξίες.

Περισσότερες πληροφορίες

Ο οδηγός προγράμματος Erasmus+ είναι η βασική πηγή πληροφοριών για τις δυνατότητες αυτές. Λεπτομερείς πληροφορίες για τα κριτήρια ανάθεσης και επιλεξιμότητας καθώς και για τους κανόνες χρηματοδότησης μπορείτε να βρείτε στο Μέρος Β.

Οι εθνικοί φορείς ή, για τις χώρες-εταίρους, τα εθνικά γραφεία (όπου υπάρχουν) μπορούν να δίνουν περαιτέρω πληροφορίες.

Σχετικά νέα και εκδηλώσεις

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα