Inovácie a osvedčené postupy

Cieľom príležitostí pre spoluprácu v oblasti inovácií a výmeny osvedčených postupov je modernizovať a posilniť systémy vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

Z hľadiska účastníckych organizácií by výsledkom týchto projektov mali byť nové prístupy k vzdelávaniu a odbornej príprave, profesionálnejšie, dynamickejšie a angažovanejšie prostredie v rámci organizácie, ako aj lepšia schopnosť pôsobiť na úrovni EÚ, resp. na medzinárodnej úrovni.

Príležitosti v rámci kľúčovej akcie 2

Strategické partnerstvá

Zameriavajú sa na podporu inovatívnych postupov a spoločných iniciatív, ktoré podporujú spoluprácu, partnerské učenie sa a výmenu skúseností.

Ďalšie informácie

Znalostné aliancie

Cieľom znalostných aliancií je podporiť inovácie vo vysokoškolskom vzdelávaní, v podnikaní, vytvoriť nové prístupy k výučbe a vzdelávaniu, podnietiť podnikateľského ducha a podporiť výmenu znalostí.

Ďalšie informácie

Aliancie pre sektorové zručnosti

Ich cieľom je riešiť rozdiely v odborných zručnostiach a zlepšiť schopnosť systémov odborného vzdelávania a prípravy prispôsobiť sa potrebám trhu práce, ktoré sú špecifické z hľadiska jednotlivých odvetví a dopytu po nových zručnostiach.

Ďalšie informácie

Budovanie kapacít (vysokoškolské vzdelávanie)

Podporuje modernizáciu, dostupnosť a internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania v partnerských krajinách.

Ďalšie informácie

Budovanie kapacít (mládež)

Pozostáva z iniciatív zameraných na podporu spolupráce a výmen, zlepšenie kvality a uznávania práce s mládežou a na podporu nových systémov mobility zameranej na neformálne vzdelávanie v partnerských krajinách.

Ďalšie informácie

Zdieľajte túto stránku