Kapacitetsuppbyggnad (ungdomsverksamhet)

Hur söker jag?

Om du vill söka för din organisations räkning ska du vända dig till genomförandeorganet för Erasmus+.

Vad går det ut på?

Projekt för kapacitetsuppbyggnad på ungdomsområdet ska

 • främja samarbete och utbyten mellan program- och partnerländer
 • förbättra kvaliteten på och erkännandet av arbete med ungdomsfrågor, icke-formellt lärande och volontärarbete i partnerländerna och stärka synergieffekterna mellan utbildningssystemen och arbetsmarknaden
 • verka för nya utbytesprogram för icke-formellt lärande
 • främja utbyten om icke-formellt lärande mellan program- och partnerländer med inriktning på unga med begränsade möjligheter.

Projekten bör bedriva verksamhet som främjar och stärker

 • strategiskt samarbete mellan ungdomsorganisationer och myndigheter (i partnerländerna)
 • samarbete mellan ungdoms- och utbildningsorganisationer, näringslivet och arbetsmarknaden
 • ungdomsorganisationernas och myndigheternas kapacitet
 • ledning, styrning och innovation i ungdomsorganisationerna och bidrar till deras internationalisering
 • ungdomsverksamhet genom att dra igång, testa och införa nya metoder, t.ex. fortbildning och informellt lärande
 • nya utbildningsformer och nya strategier för ungdomsverksamhet
 • samarbete, nätverk och s.k. peer learning för att förbättra ungdomsorganisationers förvaltning.

Vilka möjligheter finns?

Erasmus+ ger organisationer möjlighet att driva projekt för att

 • stimulera politisk dialog, samarbete, nätverksarbete och utbyte av bästa praxis
 • anordna större ungdomsevenemang (upp till två dagar)
 • anordna informations- och upplysningskampanjer
 • ta fram informations-, kommunikations- och medieverktyg
 • utveckla nya metoder, verktyg, material, läroplaner, kurser och dokumentation på ungdomsområdet (t.ex. ungdomspasset)
 • skapa nya former av ungdomsverksamhet och erbjuda utbildning och stöd.

Det finns två typer av projekt för kapacitetsuppbyggnad:

 • Vanliga projekt (regionerna 5–13) som ska öka organisationernas kapacitet och som kan omfatta utbyten.
 • Projekt för ungdomsfönster på västra Balkan (region 1) som ska stärka organisationers kapacitet med hjälp av utbyten (som eventuellt kompletteras med kapacitetsuppbyggnad).

Utbytena kan omfatta:

Hur går det till?

Organisationer som vill söka måste ingå i ett konsortium med minst tre organisationer från tre olika länder, varav minst ett programland och ett partnerland.

Vad mer behöver jag veta?

Projekten pågår mellan nio månader och två år. Det finns fler kriterier för berättigande som du kan läsa om i programhandledningen.

Hur söker jag?

Om du vill söka för din organisations räkning ska du vända dig till genomförandeorganet för Erasmus+.

Mer information

Läs om kapacitetsuppbyggnad i programhandledningen för Erasmus+ och om hur du ansöker på genomförandeorganets webbplats.

Om du behöver veta mer kan du kontakta genomförandeorganet.

Dela denna sida