Budovanie kapacít (mládež)

Ako sa prihlásiť

Organizácie, ktoré majú záujem požiadať o grant, by si mali prečítať informácie na webovej lokalite Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Čo je cieľom?

Projekty zamerané na budovanie kapacít v oblasti mládeže majú tieto ciele:

 • podporiť spoluprácu a výmeny medzi krajinami účastniacimi sa programu a partnerskými krajinami,
 • zlepšiť kvalitu a uznávanie práce s mládežou, neformálneho vzdelávania a dobrovoľníctva v partnerských krajinách a posilniť ich synergie so systémami vzdelávania a trhom práce,
 • podporiť nové systémy a programy mobility zameranej na neformálne vzdelávanie a
 • podporiť nadnárodnú mobilitu zameranú na neformálne vzdelávanie medzi krajinami účastniacimi sa programu a partnerskými krajinami, s dôrazom na sociálne znevýhodnených mladých ľudí.

Projekty zamerané na budovanie kapacít by sa mali zamerať na aktivity, ktoré:

 • podporujú strategickú spoluprácu medzi mládežníckymi organizáciami a verejnými orgánmi (v partnerských krajinách),
 • podporujú spoluprácu medzi mládežníckymi organizáciami a organizáciami pôsobiacimi v oblasti vzdelávania a tiež spoluprácu so zástupcami podnikateľskej sféry a trhu práce,
 • budujú kapacitu mládežníckych organizácií a orgánov,
 • posilňujú riadenie, správu, inovačnú kapacitu a internacionalizáciu mládežníckych organizácií,
 • zavádzajú, testujú a vykonávajú postupy pri práci s mládežou, ako je profesijný rozvoj a informálne učenie,
 • podporujú nové formy odbornej prípravy a nové prístupy k práci s mládežou,
 • podporujú spoluprácu, vytváranie sietí a aktivity partnerského učenia sa s cieľom zlepšiť riadenie mládežníckych organizácií.

V čom spočíva táto príležitosť?

V rámci programu Erasmus+ môžu organizácie realizovať projekty, ktorých cieľom je:

 • podnecovať politický dialóg, spoluprácu, vytváranie sietí a výmenu osvedčených postupov,
 • organizovať veľké mládežnícke podujatia (v trvaní maximálne dva dni),
 • organizovať informačné kampane a kampane na zvyšovanie povedomia,
 • vytvárať informačné, komunikačné a mediálne nástroje,
 • vytvárať metódy, nástroje a materiály zameraných na učebné plány týkajúce sa práce s mládežou, moduly odbornej prípravy a dokumentačné nástroje (napr. Youthpass) vzťahujúce sa na prácu s mládežou,
 • vytvárať nové formy realizácie práce s mládežou a poskytovania odbornej prípravy a podpory.

Existujú dva hlavné typy projektov zameraných na budovanie kapacít:

 • štandardné projekty zamerané na budovanie kapacít (v krajinách z regiónov 5 – 13), ktorých cieľom je zvýšenie kapacity organizácií a môžu zahŕňať aktivity v oblasti mobility, a
 • projekty „Priestoru pre mládež v krajinách západného Balkánu“ (v krajinách z regiónu 1), ktorých cieľom je zvýšenie kapacity organizácií prostredníctvom aktivít v oblasti mobility (prípadne doplnených o aktivity v oblasti budovania kapacít).

Medzi aktivity v oblasti mobility, ktoré je možné realizovať, patria:

Ako to funguje?

Organizácie, ktoré majú záujem požiadať o grant, musia žiadosť predložiť ako súčasť konzorcia pozostávajúceho z minimálne troch organizácií z troch rôznych krajín, z ktorých jedna musí byť krajinou účastniacou sa programu a ďalšia oprávnenou partnerskou krajinou.

Čo by ste ešte mali vedieť?

Projekty by mali trvať od 9 mesiacov do 2 rokov. Uplatňujú sa rôzne dodatočné kritériá oprávnenosti. Viac informácií o týchto kritériách nájdete v sprievodcovi programom.

Ako podať žiadosť?

Organizácie, ktoré majú záujem požiadať o grant, by si mali prečítať informácie na webovej lokalite Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Ďalšie informácie

Hlavným zdrojom informácií o príležitostiach v oblasti budovania kapacít je sprievodca programom Erasmus+. Viac informácií o postupe podávania žiadostí vám poskytne Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Zdieľajte túto stránku