Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży

Jak się zgłosić?

Zainteresowane organizacje powinny zapoznać się z informacjami na stronie internetowej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Jaki jest cel?

Celem projektów budowania zdolności w dziedzinie młodzieży jest:

 • ułatwianie współpracy i wymiany między krajami uczestniczącymi w programie a krajami partnerskimi
 • poprawa jakości i uznawalności pracy z młodzieżą, uczenia się pozaformalnego i wolontariatu w krajach partnerskich oraz zwiększenie ich komplementarności z innymi systemami kształcenia i rynkiem pracy
 • wspieranie nowych systemów i programów mobilności w zakresie pozaformalnego uczenia się
 • propagowanie międzynarodowej mobilności w zakresie pozaformalnego uczenia się między krajami uczestniczącymi w programie i krajami partnerskimi, w szczególności ukierunkowanej na osoby mniej uprzywilejowane.

W ramach projektów z zakresu budowania zdolności powinno się prowadzić działania, które:

 • promują współpracę strategiczną między organizacjami młodzieżowymi z jednej strony a organami publicznymi w krajach partnerskich z drugiej
 • promują współpracę między organizacjami młodzieżowymi i organizacjami edukacyjnymi oraz z przedstawicielami biznesu i rynku pracy
 • zwiększają zdolności organizacji młodzieżowych i władz
 • zwiększają zdolności w zakresie zarządzania, kierowania, innowacyjności oraz umiędzynarodawiania organizacji młodzieżowych
 • polegają na inicjowaniu, testowaniu i wdrażaniu praktyk w zakresie pracy z młodzieżą, takich jak doskonalenie zawodowe i nieformalne uczenie się
 • promują nowe formy szkolenia i nowe podejście do pracy z młodzieżą
 • promują współpracę, tworzenie sieci kontaktów i wzajemne uczenie się w celu ulepszenia zarządzania w organizacjach młodzieżowych.

Jakie są możliwości?

Erasmus+ oferuje wsparcie organizacjom realizującym projekty, których celem jest:

 • sprzyjanie dialogowi politycznemu, współpraca, tworzenie sieci kontaktów i wymiana sprawdzonych rozwiązań
 • organizowanie dużych wydarzeń dla młodzieży (do dwóch dni)
 • organizowanie kampanii informacyjnych i kampanii mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy
 • opracowywanie narzędzi informacyjnych, komunikacyjnych i medialnych
 • opracowywanie metod, narzędzi i materiałów oraz programów nauczania, modułów szkoleniowych i narzędzi dokumentacji (takich jak Youthpass) w zakresie pracy z młodzieżą
 • tworzenie nowych form pracy z młodzieżą oraz zapewnianie szkoleń i wsparcia.

Dwa podstawowe rodzaje projektów budowania zdolności to:

 • projekty standardowe (regiony 5-13), których celem jest budowanie zdolności organizacji i które mogą obejmować działania w zakresie mobilności
 • projekty młodzieżowe dla Bałkanów Zachodnich (region 1), których celem jest budowanie zdolności organizacji poprzez działania z zakresu mobilności (których uzupełnieniem mogą być działania z zakresu budowania zdolności).

Możliwe projekty w zakresie mobilności to:

Jak to działa?

Organizacja musi złożyć wniosek w ramach konsorcjum, w którym uczestniczą co najmniej trzy organizacje z trzech różnych krajów, przy czym jeden z nich musi być krajem uczestniczącym w programie, a jeden kwalifikującym się krajem partnerskim.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Czas realizacji projektu powinien wynosić od dziewięciu miesięcy do dwóch lat. Istnieją różne dodatkowe kryteria selekcji projektów. Więcej informacji o tych kryteriach zawiera Przewodnik po programie.

Jak złożyć wniosek?

Zainteresowane organizacje powinny zapoznać się z informacjami na stronie internetowej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Więcej informacji

Przewodnik po programie Erasmus+ jest najważniejszym źródłem informacji na temat projektów w zakresie budowania zdolności. Więcej informacji można uzyskać od Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Agencją Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Podziel się tą stroną