Kapacitātes stiprināšana (jaunatne)

Kā pieteikties

Ieinteresētās organizācijas tiek aicinātas izlasīt informāciju Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras tīmekļa vietnē.

Kādi ir mērķi?

Spēju veidošanas projekti jaunatnes jomā tiecas:

 • sekmēt sadarbību un apmaiņu starp programmas valstīm un partnervalstīm;
 • uzlabot darba ar jauniešiem, neformālās mācīšanās un brīvprātīgā darba partnervalstīs kvalitāti un atzīšanu, kā arī vairot izglītības sistēmu un darba tirgus sinerģiju;
 • stimulēt jaunas mobilitātes shēmas un programmas attiecībā uz neformālo mācīšanos;
 • popularizēt transnacionālu neformālās mācīšanās mobilitāti starp programmas valstīm un partnervalstīm, īpašu uzmanību veltot vismazāk aizsargāto grupu jauniešiem.

Spēju veidošanas projektu galvenajām darbībām jāpalīdz:

 • veicināt stratēģisku sadarbību starp jaunatnes organizācijām un publiskajām iestādēm (partnervalstīs);
 • sekmēt to, lai jaunatnes un izglītības organizācijas sadarbotos ar uzņēmumiem un darba tirgu;
 • veidot jaunatnes organizāciju un iestāžu kapacitāti;
 • uzlabot jaunatnes organizāciju vadību, pārvaldību, inovācijas spējas un starptautisko darbību;
 • ieviest, testēt un īstenot labu praksi attiecībā uz darbu ar jauniešiem, piemēram, sekmēt profesionālu attīstību un neformālu mācīšanos;
 • popularizēt jauna veida apmācību un pieejas darbam ar jauniešiem;
 • sekmēt sadarbību, sakaru veidošanu un savstarpēju mācīšanos, lai uzlabotu jaunatnes organizāciju vadību.

Kādas ir iespējas?

"Erasmus+" organizācijām dod iespēju īstenot projektus, kuru mērķis ir:

 • veicināt politisku dialogu, sadarbību, sakaru veidošanu un paraugprakses apmaiņu;
 • organizēt liela mēroga pasākumus jauniešiem (tie var ilgt pat divas dienas);
 • organizēt informēšanas un izpratnes vairošanas kampaņas;
 • izstrādāt informācijas, komunikācijas un mediju rīkus;
 • izstrādāt darba metodes, rīkus, materiālus, programmas, apmācību moduļus un dokumentēšanas instrumentus attiecībā uz darbu ar jauniešiem (līdzīgus iniciatīvai "Youthpass");
 • radīt jaunas darba ar jauniešiem formas, kā arī nodrošināt apmācību un atbalstu.

Ir divi svarīgākie spēju veidošanas projektu veidi:

 • standarta spēju veidošanas projekti (5.-13. reģions), kuru mērķis ir pilnveidot organizāciju spējas, un tie var ietvert mobilitātes pasākumus;
 • projekti "Rietumbalkānu jaunatnes logs" (1. reģions), kuru mērķis ir pilnveidot organizāciju spējas ar mobilitātes pasākumu palīdzību (bet potenciāli tos var papildināt ar spēju veidošanas pasākumiem).

Mobilitātes pasākumos var iekļaut, piemēram, šādus pasākumus:

Kā tas darbojas?

Organizācijām, kas vēlas pieteikties, ir jābūt konsorcijā, kurā ir vismaz trīs organizācijas no trim dažādām valstīm, turklāt vismaz vienai no tām jābūt programmas valstij, bet otrai — kritērijiem atbilstošai partnervalstij.

Kas vēl būtu jāzina?

Projektu ilgums ir no 9 mēnešiem līdz 2 gadiem. Ir vairāki papildu atbilstības kritēriji. Plašāka informācija par atbilstības kritērijiem pieejama programmas vadlīnijās.

Kā pieteikties?

Ieinteresētās organizācijas tiek aicinātas izlasīt informāciju Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras tīmekļa vietnē.

Plašāka informācija

"Erasmus+" programmas vadlīnijas ir galvenais informācijas avots par spēju veidošanas projektiem, tomēr plašāka informācija par pieteikšanās kārtību pieejama Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā.

Sīkāku informāciju var iegūt, sazinoties ar Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūru.

Bendrinti šį puslapį