Gebėjimų stiprinimo projektai jaunimo srityje

Kaip pateikti paraišką

Paraiškas teikti norinčios organizacijos turėtų apsilankyti Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos interneto svetainėje.

Tikslas

Gebėjimų stiprinimo projektais jaunimo srityje siekiama:

 • stiprinti programos šalių ir šalių partnerių bendradarbiavimą ir mainus;
 • gerinti darbo su jaunimu, neformaliojo mokymosi ir savanorystės šalyse partnerėse kokybę ir pripažinimą bei didinti sąveiką su švietimo sistemomis ir darbo rinka;
 • skatinti naujas judumo neformaliojo mokymosi tikslais iniciatyvas ir programas;
 • skatinti tarpvalstybinį judumą neformaliojo mokymosi tikslais tarp programos šalių ir šalių partnerių, daugiausia dėmesio skiriant mažiau galimybių turintiems asmenims.

Vykdant gebėjimų stiprinimo projektus dėmesys turėtų būti telkiamas į veiklą, kuria:

 • skatinamas strateginis šalių partnerių jaunimo organizacijų ir valdžios institucijų bendradarbiavimas;
 • skatinamas jaunimo ir švietimo organizacijų bendradarbiavimas, taip pat bendradarbiavimas su verslo ir darbo rinkos atstovais;
 • gerinami jaunimo organizacijų ir valdžios institucijų gebėjimai;
 • gerinamas jaunimo organizacijų valdymas, administravimas, inovacinis pajėgumas ir didinamas jų tarptautiškumas;
 • diegiama, bandoma ir įgyvendinama darbo su jaunimu praktika, pavyzdžiui, profesinės raidos ir savišvietos metodai;
 • skatinamas naujų formų mokymas ir nauji darbo su jaunimu būdai;
 • skatinamas bendradarbiavimas, tinklų kūrimas ir tarpusavio mokymasis siekiant gerinti jaunimo organizacijų valdymą.

Kokių galimybių esama?

Pagal programą „Erasmus+“ organizacijoms suteikiama galimybė įgyvendinti projektus, kuriais siekiama:

 • skatinti politinį dialogą, bendradarbiavimą, tinklų kūrimą ir geriausios patirties mainus;
 • organizuoti didelio masto jaunimo renginius (trunkančius iki dviejų dienų);
 • organizuoti informuotumo didinimo kampanijas;
 • kurti informavimo, komunikacijos ir žiniasklaidos priemones;
 • kurti darbo su jaunimu metodus, priemones, medžiagą, programas, studijų modulius ir patvirtinimo dokumentais priemones (tokias kaip „Youthpass“);
 • kurti naujas darbo su jaunimu ir mokymo bei paramos teikimo formas.

Gebėjimų stiprinimo projektai yra dviejų pagrindinių rūšių:

 • standartiniai gebėjimų stiprinimo projektai (5–13 regionai), kuriais siekiama didinti organizacijų pajėgumus ir į kuriuos gali būti įtraukta judumo veikla;
 • iniciatyvos „Vakarų Balkanų jaunimo langas“ projektai (1 regionas), kuriais siekiama didinti organizacijų pajėgumus remiantis judumo veikla (kurią gali papildyti gebėjimų stiprinimo veikla).

Gali būti įgyvendinama tokia judumo veikla:

Kaip tai vyksta?

Paraiškas teikti ketinančios organizacijos turi priklausyti konsorciumui, kurį sudaro bent trys trijų skirtingų šalių, iš kurių viena turi būti programos šalis, o kita – reikalavimus atitinkanti šalis partnerė, organizacijos.

Ką dar reikėtų žinoti?

Projektų trukmė turėtų būti nuo 9 mėnesių iki 2 metų. Yra įvairių papildomų tinkamumo kriterijų. Daugiau informacijos apie tuos kriterijus pateikiama programos vadove.

Kaip teikti paraišką?

Paraiškas teikti norinčios organizacijos turėtų apsilankyti Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos interneto svetainėje.

Daugiau informacijos

„Erasmus+“ programos vadovas yra pagrindinis informacijos apie gebėjimų stiprinimo galimybes šaltinis. Daugiau informacijos apie paraiškų teikimą galima gauti Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomojoje įstaigoje.

Jei reikėtų daugiau informacijos, galite kreiptis į Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomąją įstaigą.

Bendrinti šį puslapį