Fothú acmhainní (an óige)

Conas iarratas a dhéanamh

Bá cheart d'eagraíochtaí a bhfuil spéis acu iarratas a chur isteach dul i gcomhairle leis an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Cad is aidhm dóibh?

Is é is aidhm do na tionscadail fothaithe acmhainne i réimse na hóige:

 • comhar agus malartuithe idir Tíortha Cláir agus Tíortha Comhpháirtíochta a chothú
 • feabhas a chur ar chaighdeán na oibre don óige, na foghlama seachfhoirmiúla agus na hoibre deonaí i dTíortha Comhpháirtíochta agus ar an aitheantas a thugtar dóibh, agus sineirgíochtaí le córais oideachais agus an margadh saothair a fheabhsú
 • scéimeanna agus cláir nua soghluaisteachta foghlama seachfhoirmiúla a chothú, agus
 • soghluaisteacht foghlama seachfhoirmiúla thrasnáisiúnta idir Tíortha Cláir agus Tíortha Comhpháirtíochta a chur chun cinn, agus díriú ar dhaoine beagdheise.

Ba cheart tionscadail um acmhainní a fhothú a bheith ag díriú ar ghníomhaíochtaí;

 • lena ndéantar comhar straitéiseach idir eagraíochtaí óige agus údaráis phoiblí (i dTíortha Comhpháirtíochta) a chur chun cinn
 • lena ndéantar comhar idir eagraíochtaí óige agus eagraíochtaí oideachais, chomh maith le gnólachtaí agus an margadh saothair, a chur chun cinn
 • acmhainní eagraíochtaí óige agus údarás a fhorbairt
 • bainistiú, rialachas, acmhainn nuálaíochta agus idirnáisiúnú eagraíochtaí óige a fheabhsú
 • cleachtais maidir le hobair don óige a sheoladh, a thástáil agus a chur chun feidhme, ar nós forbairt ghairmiúil agus foghlaim neamhfhoirmiúil
 • bealaí oiliúna nua agus cur chuige nua maidir le hobair don óige a chur chun cinn
 • feabhas a chur ar chomhar, líonrú agus piarfhoghlaim chun bainistiú eagraíochtaí óige a fheabhsú.

Cén deis atá ann?

Le Erasmus+ tugtar an deis d'eagraíochtaí tionscadail a chur chun feidhme, arbh é is aidhm dóibh:

 • idirphlé maidir le beartais, comhar, líonrú agus malartú dea-chleachtais a spreagadh
 • imeachtaí mórscála don óige a eagrú ( suas le dhá lá)
 • feachtais faisnéise agus feasachta a eagrú
 • uirlisí faisnéise, cumarsáide agus uirlisí do na meáin a fhorbairt
 • modhanna oibre a fhorbairt don obair don óige; uirlisí, ábhair, curaclaim, modúil oiliúna agus ionstraimí doiciméadacha (ar nós Ógphas) a fhorbairt
 • bealaí nua oibre a fhorbairt chun obair don óige a chur i gcrích agus oiliúint agus tacaíocht a chur ar fáil.

Dhá chineál tionscadail Fothaithe Acmhainní atá ann:

 • Tionscadail Chaighdeánacha Fothaithe Acmhainní (Réigiúin 5-13) arb aidhm dóibh acmhainn eagraíochtaí a mhéadú agus a bhféadfadh gníomhaíochtaí soghluaisteachta a bheith iontu, agus
 • Tionscadail um an Deis don Óige sna Balcáin Thiar (Réigiún 1), arb aidhm dó acmhainn eagraíochtaí a mhéadú le gníomhaíochtaí gluaisteachta (a bhféadfaí iad a chomhlánú le gníomhaíochtaí fothaithe acmhainne).

Ar na gníomhaíochtaí Gluaisteachta is féidir a chur chun feidhme tá:

Conas a oibríonn sé?

Ní mór d'eagraíochtaí ar mian leo iarratas a chur isteach é sin a dhéanamh i gcuibhreannas le heagraíochtaí as trí thír éagsúla, agus ar Tír Cláir ceann amháin agus Tír Comhpháirtíochta incháilitheachta ceann eile de na tíortha sin ar a laghad.

Cén t-eolas eile atá de dhíth ort?

Ba cheart go mairfeadh na tionscadail idir naoi mí agus dhá bhliain. Tá critéir incháilitheachta bhreise éagsúla ann. Tá tuilleadh eolais ar na critéir seo le fáil sa Treoirleabhar.

Conas iarratas a dhéanamh

Bá cheart d'eagraíochtaí a bhfuil spéis acu iarratas a chur isteach dul i gcomhairle leis an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Tuilleadh eolais

Is é an Treoirleabhar do Chlár Erasmus+ an phríomhfhoinse eolais faoi Mhodúil Jean Monnet, ach mar sin féin tá tuilleadh eolais faoin bpróiseas iarratais le fáil ón nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Chun tuilleadh eolais a fháil is féidir teagmháil a dhéanamh leis an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir .

Comhroinn an leathanach seo