Kapasiteetin vahvistaminen nuorisoalalla

Hakumenettelyt

Hakuohjeet ovat koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston verkkosivustolla.

Tavoitteet

Nuorisoalalla kapasiteetin vahvistamishankkeilla pyritään:

 • edistämään yhteistyötä ja henkilövaihtoja ohjelma- ja kumppanimaiden välillä
 • parantamaan kumppanimaissa tapahtuvan nuorisotyön, epävirallisen oppimisen ja vapaaehtoispalvelun laatua ja edistämään niiden tunnustamista sekä lisäämään synergiaa niiden ja koulutusjärjestelmien ja työmarkkinoiden välillä
 • edistämään uusia epävirallista oppimista koskevia liikkuvuusjärjestelmiä ja ‑ohjelmia
 • edistämään epäviralliseen oppimiseen liittyvää liikkuvuutta ohjelma- ja kumppanimaiden välillä; erityisenä kohderyhmänä ovat heikommassa asemassa olevat.

Kapasiteetin vahvistamishankkeissa pitäisi keskittyä toimiin, joilla:

 • edistetään strategista yhteistyötä nuorisojärjestöjen ja viranomaisten välillä (kumppanimaissa)
 • edistetään yhteistyötä nuorisojärjestöjen ja koulutusalan järjestöjen sekä liike-elämän ja työmarkkinoiden välillä
 • edistetään nuorisojärjestöjen ja viranomaisten kapasiteetin vahvistamista
 • parannetaan nuorisojärjestöjen johtamis-, hallinto- ja innovointivalmiuksia ja edistetään järjestöjen kansainvälisyyttä
 • käynnistetään, testataan ja toteutetaan ammatilliseen kehitykseen ja epäviralliseen oppimiseen liittyviä ja muita nuorisotyökäytäntöjä
 • edistetään nuorisotyöhön liittyviä uusia koulutusmuotoja ja lähestymistapoja
 • edistetään yhteistyötä, verkostoitumista ja vertaisoppimista nuorisotyöorganisaatioiden hallinnoinnin parantamiseksi.

Tuettava toiminta

Erasmus+ -ohjelma tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden toteuttaa hankkeita, joilla pyritään:

 • edistämään poliittista vuoropuhelua, yhteistyötä, verkostoitumista ja hyvien käytänteiden vaihtamista
 • järjestämään suuria nuorisotapahtumia (enimmillään kaksipäiväisiä)
 • järjestämään tiedotus- ja valistuskampanjoita
 • kehittämään tiedotus-, viestintä- ja tietovälineitä
 • kehittämään nuorisotyömenetelmiä, -välineitä ja -materiaaleja sekä nuorisotyötä koskevia opetussuunnitelmia, koulutusmoduuleja ja Youthpass-todistuksen kaltaisia dokumentointivälineitä
 • kehittämään uusia toimintatapoja nuorisotyötä sekä alalla tarjottavaa koulutusta ja tukea varten.

Kapasiteetin vahvistamisen hanketyyppejä on kaksi:

 • tavanomaiset kapasiteetin vahvistamishankkeet (maantieteelliset alueet 5–13), joissa tavoitteena on lisätä organisaatioiden valmiuksia ja joihin voi sisältyä liikkuvuustoimintoja, ja
 • Länsi-Balkanin nuorisoikkuna -hankkeet (alue 1), joissa pyritään lisäämään organisaatioiden valmiuksia liikkuvuustoimin (mahdollisesti täydennettynä kapasiteetin vahvistamishankkeilla).

Esimerkkejä liikkuvuustoimista:

Tuen hakijat

Hakijaorganisaation on kuuluttava konsortioon, jossa on vähintään kolme organisaatiota kolmesta eri maasta. Organisaatioista yhden on oltava ohjelmamaa ja toisen tukikelpoinen kumppanimaa.

Hankkeiden kesto

Hankkeet voivat kestää 9–24 kuukautta, ja niihin sovelletaan useita tukikelpoisuuskriteereitä. Lisätietoa näistä kriteereistä on ohjelmaoppaassa.

Hakumenettely

Hakuohjeet ovat koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston verkkosivustolla.

Lisätietoa

Tarkempia tietoja kapasiteetin vahvistamishankkeista on Erasmus+ -ohjelmaoppaassa, ja hakumenettelystä saa lisätietoja koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston sivustolta.

Kysymyksiä voi osoittaa koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoon.

Jaa tämä sivu