Suutlikkuse suurendamine (noored)

Kuidas taotleda?

Osalemisest huvitatud organisatsioonid peaksid tutvuma Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti veebisaidil esitatud teabega.

Eesmärk

Suutlikkuse suurendamise projektidega noorte valdkonnas püütakse:

 • hõlbustada programmi- ja partnerriikide vahelist koostööd ning vahetusi;
 • parandada noorsootöö, mitteformaalse õppimise ja vabatahtliku tegevuse kvaliteeti ja tunnustamist partnerriikides ning suurendada nende koostoimet haridussüsteemide ja tööturuga;
 • arendada uusi mitteformaalse õppimisega seotud liikuvuskavasid ja -programme;
 • edendada programmi- ja partnerriikide vahelist mitteformaalse õppimisega seotud õpirännet, võttes sihikule eelkõige vähemate võimalustega noored.

Suutlikkuse suurendamise projektide raames tuleks keskenduda meetmetele, millega:

 • edendatakse partnerriikide noorteorganisatsioonide ja avalik-õiguslike asutuste strateegilist koostööd;
 • edendatakse noorteorganisatsioonide koostööd haridusorganisatsioonide ning ettevõtjate ja tööturu esindajatega;
 • suurendatakse noorteorganisatsioonide ja noortega tegelevate ametiasutuste suutlikkust;
 • suurendatakse noorteorganisatsioonide haldamis-, juhtimis- ja innovatsioonialast suutlikkust ning rahvusvahelistumist;
 • võetakse kasutusele, katsetatakse ja rakendatakse kutsealase arengu ja informaalse õppimisega seotud ning muid noorsootöö meetodeid;
 • edendatakse uusi koolitusmeetodeid ja lähenemisviise noorsootööle;
 • edendatakse koostööd, võrgustike loomist ja vastastikust õppimist, et täiustada noorteorganisatsioonide juhtimist.

Võimalused

Erasmus+ pakub organisatsioonidele võimalust rakendada projekte, mille eesmärk on:

 • edendada poliitilist dialoogi, koostööd, võrgustike loomist ja parimate tavade vahetamist;
 • korraldada suuremahulisi (kuni kaks päeva kestvaid) noorteüritusi;
 • korraldada teavitamis- ja teadlikkuse suurendamise kampaaniaid;
 • arendada teavitamis-, suhtlus- ja meediavahendeid;
 • töötada välja noorsootöö meetodeid, vahendeid, materjale, kavasid, koolitusmooduleid ja dokumenteerimisvahendeid (nt Noortepass);
 • luua uusi noorsootöö ning koolitus- ja toetusvorme.

Suutlikkuse suurendamise projekte on kahte liiki:

 • suutlikkuse suurendamise projektid (5.–13. piirkond), mille eesmärk on organisatsioonide suutlikkuse suurendamine ning mis võivad sisaldada liikuvusmeetmeid;
 • Lääne-Balkani noorte akna projektid (1. piirkond), mille eesmärk on parandada organisatsioonide suutlikkust liikuvusmeetmete elluviimise kaudu ning mida võivad täiendada suutlikkuse suurendamise meetmed.

Liikuvusmeetmed on muu hulgas järgmised:

Kuidas see toimib?

Osaleda soovivad organisatsioonid peavad kuuluma konsortsiumisse, mille liikmeteks on vähemalt kolm organisatsiooni kolmest erinevast riigist, millest üks peab olema programmiriik ja teine abikõlblik partnerriik.

Mida peaksite veel teadma?

Projektide kestus on 9 kuud kuni 2 aastat. Lisaks sellele on veel mitmeid muid abikõlblikkuskriteeriume. Nende kriteeriumide kohta leiate lisateavet programmijuhendist.

Kuidas taotleda?

Osalemisest huvitatud organisatsioonid peaksid tutvuma Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti veebisaidil esitatud teabega.

Lisateave

Põhiteabe suutlikkuse suurendamise võimaluste kohta leiate Erasmus+ programmijuhendist, kuid taotlemise kohta saab lisateavet küsida ka Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametist.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametiga.

Jaga seda lehte