Изграждане на капацитет (младеж)

Как да кандидатствам

Желаещите да кандидатстват организации трябва да използват уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.

Каква е целта?

Проектите за изграждане на капацитет в областта на младежта имат за цел:

 • да подкрепят сътрудничеството и обмена между държавите по програмата и държавите партньори
 • да повишават качеството и признаването на работата с младежите, неформалното учене и доброволческата дейност в държавите партньори и да засилват взаимодействието с образователните системи и трудовия пазар
 • да подкрепят нови схеми и програми за мобилност в областта на неформалното учене, както и
 • да насърчават трансграничната мобилност в областта на неформалното учене между държави по програмата и държави партньори, като обръщат особено внимание на лицата в неравностойно положение.

Проектите за изграждане на капацитет следва да са насочени към дейности, с които се:

 • насърчава стратегическото сътрудничество между младежките организации и публичните органи (в държавите партньори)
 • насърчава сътрудничеството между младежките и образователните организации, предприятията и трудовия пазар
 • изгражда капацитет на младежки организации и органи
 • подобряват управлението, капацитетът за иновации и интернационализацията на младежките организации
 • въвеждат, тестват и прилагат практики в областта на работата с младежта, като професионално развитие и самостоятелно учене
 • стимулират нови форми на обучение и нови подходи към работата с младежта
 • насърчават сътрудничеството, изграждането на мрежи от контакти и взаимното обучение с цел подобряване на управлението на младежките организации.

Какви възможности се предлагат?

„Еразъм+“ предоставя на организациите възможност да изпълняват проекти, чиято цел е:

 • насърчаване на диалога за политиките, сътрудничеството, изграждането на мрежи от контакти и обмена на добри практики
 • организиране на широкомащабни младежки прояви (с продължителност до два дни)
 • организиране на информационни кампании и кампании за повишаване на осведомеността
 • разработване на информационни, комуникационни и медийни инструменти
 • разработване на методи за работа с младежта, инструменти, материали, учебни програми, модули за обучение и инструменти за документация (като Youthpass)
 • създаване на нови форми на работа с младежи и осигуряване на обучение и подкрепа.

Има два основни вида проекти за изграждане на капацитет:

 • стандартни проекти за изграждане на капацитет (региони 5-13), чиято цел е повишаване на капацитета на организации и които могат да включват дейности за мобилност, и
 • проекти от вида „Прозорец за младежки проекти със Западните Балкани“ (регион 1), които имат за цел повишаване на капацитета на организации чрез дейности за мобилност (евентуално допълнени от дейности за изграждане на капацитет).

Някои от свързаните с мобилността дейности, които могат да бъдат изпълнени, са:

Как функционира?

Организациите, които смятат да кандидатстват, трябва да направят това като част от консорциум от поне три организации от три различни държави, една от които трябва да бъде държава по програмата, а друга — допустима държава партньор.

Какво друго трябва да знаете?

Продължителността на проектите трябва да бъде от 9 месеца до 2 години. Съществуват различни допълнителни критерии за допустимост. Повече информация за тези критерии е достъпна в ръководството за програмата.

Как да кандидатствате?

Желаещите да кандидатстват организации трябва да използват уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.

Научете повече

Ръководството за програмата „Еразъм+“ е основният източник на информация за възможностите за изграждане на капацитет, въпреки че повече информация за процедурата за кандидатстване е достъпна на уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.

За повече информация можете да се свържете с Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.

Споделете тази страница