Kapacitetsuppbyggnad (högre utbildning)

How to Apply

Den sökande organisationen söker på nätet inom den årliga ansökningsomgång som genomförandeorganet för Erasmus+ utlyser.

Vad går det ut på?

Kapacitetsuppbyggande projekt inom den högre utbildningen är multilaterala partnerskap, främst mellan lärosäten från program- och partnerländer.

Projekten kan hjälpa partnerländer att

 • modernisera, internationalisera och förbättra tillgången till den högre utbildningen
 • ta itu med problem inom den högre utbildningen
 • stärka samarbetet med EU
 • närma sig utvecklingen inom den högre utbildningen i EU på frivillig basis
 • främja kontakter mellan människor samt interkulturell medvetenhet och förståelse.

Initiativen bygger på två viktiga policydokument och strategin i fyra kompletterande finansieringsinstrument:

Vilka möjligheter finns?

Erasmus+ ger organisationer från partnerländer, främst lärosäten, möjlighet att främja samarbete för att förbättra

 • kvaliteten på den högre utbildningen och anpassa den till efterfrågan på arbetsmarknaden
 • kunskapsnivån i universitet och högskolor med hjälp av nya utbildningsprogram
 • ledning, styrning, innovation och internationalisering
 • myndigheternas förmåga att modernisera sina system för högre utbildning,
 • den regionala integrationen och samarbetet mellan olika regioner i världen.

Projekten ska främst vara inriktade på en av följande tre huvudverksamheter:

 • Utveckla läroplaner.
 • Modernisera styrning och förvaltning av lärosäten och system.
 • Stärka förbindelserna mellan den högre utbildningen och samhället och ekonomin i stort.

Organisationerna kan välja mellan två typer av projekt:

 1. Gemensamma projekt som ska stödja organisationer från partnerländer (via utveckling av läroplaner, modernisering av ledning osv.)
 2. Strukturprojekt som ska stärka den högre utbildningen och främja reformer i länder eller regioner.

Hur går det till?

För att få söka måste din organisation ingå i ett konsortium. För projekt som riktar sig till ett partnerland måste ett konsortium i princip omfatta tre programländer och dessutom

 • minst ett lärosäte från varje programland
 • minst tre lärosäten från partnerlandet
 • minst lika många lärosäten från partnerlandet som lärosäten från programlandet.

Om projektet riktar sig till mer än ett partnerland måste minst två partnerländer och minst tre programländer delta. Ett konsortium måste i princip omfatta

 • minst ett lärosäte från varje programland
 • minst två lärosäten från varje partnerland
 • minst lika många lärosäten från partnerländer som lärosäten från programländer.

Partnerländer i regionerna 1–4 och 6–11 är berättigade att delta. Projekt som gäller region 8 (Latinamerika) måste omfatta minst två partnerländer från regionen och projekt som gäller Ryssland (region 4) måste omfatta minst ett annat partnerland från en annan region. Ett strukturprojekt måste omfatta utbildningsministeriet i partnerlandet.

Konsortiet ska ledas av den organisation som skickar in ett förslag för parternas räkning. Den organisationen har också det övergripande ansvaret för projektet. Den sökande organisationen kan vara

 • ett lärosäte (helst från ett partnerland)
 • en sammanslutning eller organisation för högskolor
 • för strukturprojekt, en lagligen erkänd nationell eller internationell skolledar-, lärar- eller studentorganisation.

Organisationer från Libyen, Syrien eller Ryssland får inte vara en sökande organisation.

Projektpartner får antingen vara lärosäten eller offentliga eller privata organisationer som är verksamma på arbetsmarknaden eller sysslar med utbildnings- eller ungdomsfrågor. Organisationerna kan delta som

 • fullvärdiga partner som deltar aktivt i projektet eller
 • associerade partner som arbetar med vissa uppgifter eller insatser.

Associerade partner anses inte ingå i konsortiet och kan därför inte få något ekonomiskt stöd från projektet.

Vad mer behöver jag veta?

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt inriktar sig vanligen på tre huvudverksamheter:

 • Utveckla läroplaner.
 • Modernisera styrning och förvaltning av lärosäten och system för högre utbildning.
 • Stärka förbindelserna mellan högre utbildningssystem och den bredare ekonomiska och sociala omgivningen.

Projekten pågår vanligtvis i två eller tre år och bidraget ligger på mellan 500 000 och 1 miljon euro. Bidraget får användas för kostnader för personal, resor, uppehälle, utrustning och underleverantörer.

Lärosäten i programländerna måste vara anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning.

Projekt som gäller regionerna 1–3 får också omfatta utbyten för studenter och personal som vill studera, vidareutbilda sig eller undervisa utomlands. Alla projekt kommer dock inte att få finansiering för utbyten och därför bör utbytena inte inverka negativt på de övergripande projektmålen.

Hur söker jag?

Den sökande organisationen söker på nätet inom den årliga ansökningsomgång som genomförandeorganet för Erasmus+ utlyser.

Mer information

Läs om kapacitetsuppbyggnad i programhandledningen för Erasmus+ eller på genomförandeorganets webbplats.

Om du behöver veta mer kan du kontakta genomförandeorganet.

Om du kommer från ett land i region 1, 2, 3, 4 och 7 – eller vill samarbeta med institutioner i ett av de länderna, kan du kontakta det nationella Erasmuskontoret i det partnerlandet.

Om du kommer från ett programland kan du också kontakta ditt programkontor.