Krepitev zmogljivosti – visokošolsko izobraževanje

How to Apply

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo vsako leto objavi na spletu razpis za zbiranje predlogov.

Namen

Projekti krepitve zmogljivosti na področju visokošolskega izobraževanja so mednarodni projekti sodelovanja na podlagi večstranskih partnerstev, predvsem med visokošolskimi ustanovami iz držav programa Erasmus+ in upravičenih partnerskih držav.

Cilj teh projektov je podpreti upravičene partnerske države pri:

 • posodobitvi, povečanju dostopnosti in internacionalizaciji njihovega visokošolskega izobraževanja
 • obravnavanju izzivov, s katerimi se srečujejo njihove visokošolske ustanove in sistemi
 • povečanju sodelovanja z EU
 • prostovoljnem prilagajanju razvoju visokošolskega izobraževanja v EU
 • spodbujanju ljudi k navezovanju stikov z drugimi, spodbujanju medkulturne zavesti in razumevanja

Ukrep krepitve zmogljivosti se izvaja v okviru dveh ključnih političnih dokumentov in je podprt s štirimi dodatnimi instrumenti financiranja:

Možnosti

Program Erasmus+ omogoča organizacijam iz upravičenih partnerskih držav, predvsem visokošolskim ustanovam, sodelovanje v projektih, ki:

 • izboljšujejo kakovost visokošolskega izobraževanja in njegovo usklajenost s trgom dela
 • izboljšujejo raven kompetenc in spretnosti v visokošolskem izobraževanju z novimi izobraževalnimi programi
 • krepijo zmogljivosti upravljanja in vodenja, inovacije ter internacionalizacijo visokošolskih ustanov
 • povečujejo zmogljivosti nacionalnih organov za posodobitev njihovih sistemov visokošolskega izobraževanja
 • spodbujajo povezovanje v regiji in sodelovanje med različnimi regijami sveta

Projekti krepitve zmogljivosti praviloma zajemajo eno od treh glavnih dejavnosti:

 • razvoj učnega programa
 • posodobitev vodenja in upravljanja visokošolskih ustanov in sistemov
 • krepitev odnosov med visokošolskimi ustanovami ter širšim gospodarskim in družbenim okoljem

Organizacije lahko izbirajo med dvema vrstama projektov:

 1. skupni projekti, namenjeni podpori organizacij iz partnerskih držav (tj. prek razvoja učnega programa, posodobitve vodenja itd.)
 2. strukturni projekti, namenjeni krepitvi visokošolskih sistemov in spodbujanju reform na nacionalni in/ali regionalni ravni

Delovanje

Organizacije, ki želijo sodelovati, se prijavijo v okviru konzorcija. Za projekte v eni partnerski državi morajo konzorcij praviloma sestavljati tri države programa Erasmus+ in:

 • najmanj ena visokošolska ustanova iz vsake sodelujoče države programa Erasmus+
 • najmanj tri visokošolske ustanove iz partnerske države
 • najmanj toliko visokošolskih ustanov iz partnerskih držav, kolikor je visokošolskih ustanov iz držav programa

Pri projektih v več partnerskih državah morata sodelovati vsaj dve upravičeni partnerski državi in najmanj tri države programa Erasmus+. Konzorcij mora praviloma sestavljati:

 • najmanj ena visokošolska ustanova iz vsake sodelujoče države programa Erasmus+
 • najmanj dve visokošolski ustanovi iz vsake sodelujoče partnerske države
 • najmanj toliko visokošolskih ustanov iz partnerskih držav, kolikor je visokošolskih ustanov iz držav programa

Upravičene partnerske države so iz regij 1–4 in 6–11. Pri projektih v regiji 8 (Latinska Amerika) morata sodelovati vsaj dve partnerski državi iz regije in pri projektih v Ruski federaciji (regija 4) še najmanj ena partnerska država iz druge regije. Pri vseh strukturnih projektih mora tudi sodelovati pristojno ministrstvo za šolstvo v partnerski državi.

Konzorcij vodi organizacija prijaviteljica, ki je vložila predlog v imenu partneric in je odgovorna za celotno izvedbo projekta. Organizacija prijaviteljica mora biti:

 • visokošolska izobraževalna ustanova (če je le mogoče iz partnerske države)
 • združenje ali organizacija visokošolskih ustanov
 • pri strukturnih projektih pravno priznana nacionalna ali mednarodna organizacija rektorjev, učiteljev ali študentov

Organizacije iz Libije, Sirije in Ruske federacije ne morejo biti prijaviteljice.

Partnerji projekta so lahko visokošolske ustanove ali katera koli javna ali zasebna organizacija, ki je aktivna na trgu dela ali na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine. Te organizacije lahko sodelujejo kot:

 • polnopravne partnerske organizacije, ki so pod vodstvom organizacije prijaviteljice dejavno udeležene v projektu in
 • pridružene partnerske organizacije, ki prispevajo k določenim nalogam in dejavnostim projekta.

Pridružene partnerske organizacije se ne štejejo za del konzorcija in niso upravičene do finančne podpore za projekt.

Dodatne informacije

Projekti krepitve zmogljivosti se praviloma osredotočajo na tri glavne dejavnosti:

 • razvoj učnega programa
 • posodobitev vodenja in upravljanja visokošolskih ustanov in sistemov
 • krepitev odnosov med visokošolskimi ustanovami ter širšim gospodarskim in družbenim okoljem

Projekti običajno trajajo od 2 do 3 let in prejmejo dotacijo v višini od 500 000 evrov do 1 milijona evrov. Z dotacijo se krijejo stroški osebja, potovanja, namestitve, opreme in podizvajalskih dejavnosti.

Sodelujoče visokošolske ustanove iz držav programa Erasmus+ morajo biti nosilke listine Erasmus za terciarno izobraževanje.

Projekti v regijah 1, 2 in 3 prejmejo podporo za posebni sklop mobilnosti študentov in osebja za študij, prakso/usposabljanje oziroma poučevanje v tujini. Vendar vsi projekti ne bodo prejeli dotacije za mobilnost, zato mobilnost ne sme ovirati doseganja splošnih ciljev projekta.

Prijava

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo vsako leto objavi na spletu razpis za zbiranje predlogov.

Več informacij

Natančnejše informacije o možnostih krepitve zmogljivosti vsebuje vodnik za prijavitelje Erasmus+, postopek prijave vodi Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Za več informacij se lahko obrnete na Izvajalsko agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Če ste iz države v regijah 1, 2, 3, 4 in 7 – ali vas zanima sodelovanje z ustanovami v teh državah, se obrnite na nacionalni urad Erasmus+ v partnerski državi.

Če ste iz države programa Erasmus+, se lahko obrnete tudi na kontaktno točko za mednarodni Erasmus+ pri svoji nacionalni agenciji.