Kapacitātes stiprināšana (augstākā izglītība)

How to Apply

Pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē, izvēloties attiecīgo no uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, ko katru gadu publicē Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra.

Kāds ir mērķis?

Spēju veidošanas projekti augstākās izglītības jomā ir transnacionālas sadarbības projekti, kuru pamatā ir daudzpusējas partnerības, galvenokārt starp augstākās izglītības iestādēm no programmas valstīm un kritērijiem atbilstošām partnervalstīm.

Projektu mērķis ir palīdzēt kritērijiem atbilstošām partnervalstīm:

 • modernizēt un pacelt starptautiskā līmenī augstāko izglītību, kā arī uzlabot tās pieejamību,
 • risināt problēmas, ar ko partnervalstīs sastopas augstākās izglītības iestādes un sistēmas,
 • uzlabot sadarbību ar ES,
 • brīvprātīgi tuvināt savas valsts sistēmu pārmaiņām, kas notiek ES augstākās izglītības sistēmā,
 • sekmēt tiešos kontaktus, savstarpēju sapratni un veicināt izpratni par kultūras atšķirībām.

Minētās darbības īsteno saskaņā ar šādiem diviem svarīgākajiem politikas dokumentiem un ievērojot pamatnostādnes, kas definētas četros papildinošajos finansēšanas instrumentos:

Kādas ir iespējas?

Organizācijas no kritērijiem atbilstošām partnervalstīm — galvenokārt augstākās izglītības iestādes — var izmantot "Erasmus+" sadarbības veicināšanai, īstenojot pasākumus, kas:

 • uzlabo augstākās izglītības kvalitāti un tās atbilstību darba tirgus vajadzībām,
 • uzlabo prasmju līmeni augstākās izglītības iestādēs ar jaunu izglītības programmu atbalstu,
 • stiprina vadības, pārvaldības un inovācijas spējas un atpazīstamību starptautiskā līmenī,
 • uzlabo valstu iestāžu spējas modernizēt nacionālās izglītības sistēmas un
 • sekmē reģionālo integrāciju un sadarbību starp dažādiem pasaules reģioniem.

Spēju veidošanas projekti parasti ir vērsti uz vienu no šīm trim darbībām:

 • izstrādāt izglītības programmas,
 • modernizēt augstākās izglītības iestāžu un sistēmu pārvaldību un vadību,
 • stiprināt augstākās izglītības saikni ar ekonomikas un sociālo vidi.

Organizācijas var iesniegt divu veidu projektus:

 1. kopīgus projektus, kuru mērķis ir atbalstīt partnervalstu organizācijas (piemēram, izstrādājot izglītības programmas, modernizējot vadību u. tml.);
 2. strukturālus projektus, kuru mērķis ir stiprināt augstākās izglītības sistēmas un veicināt reformas valsts un/vai reģionālā līmenī.

Kā tas darbojas?

Organizācijām, kas vēlas pieteikties, ir jābūt konsorcija dalībniecēm. Attiecībā uz projektiem, kuru darbība vērsta uz vienu partnervalsti, konsorcijā jāpiedalās vismaz trim programmas valstīm, turklāt:

 • jābūt vismaz vienai augstskolai no katras programmas valsts, kura piedalās;
 • jābūt vismaz trim augstskolām no partnervalsts;
 • iesaistīto programmas valsts augstskolu skaits nedrīkst būt lielāks par iesaistīto partnervalsts augstskolu skaitu.

Attiecībā uz projektiem, kuru darbība vērsta uz vairākām partnervalstīm, jāpiesaista vismaz divas partnervalstis un vismaz trīs programmas valstis. Principā konsorcijā jābūt:

 • vismaz vienai augstskolai no katras programmas valsts, kura piedalās;
 • vismaz divām augstskolām no katras partnervalsts, kura piedalās;
 • iesaistīto programmas valstu augstskolu skaits nedrīkst būt lielāks par iesaistīto partnervalstu augstskolu skaitu.

Kritērijiem atbilstošas partnervalstis ir valstis no 1.–4. un 6.–11. reģiona. Projektos, kuros piedalās 8. reģiona valstis (Latīņamerika), jāiesaista vismaz divas partnervalstis no minētā reģiona, savukārt projektos, kuros piedalās Krievijas Federācija (4. reģions), jābūt iekļautai vēl vismaz vienai citai partnervalstij no cita reģiona. Visos strukturālajos projektos obligāti jābūt iesaistītai partnervalsts Izglītības ministrijai.

Konsorciju vada pieteikuma iesniedzējs, proti, organizācija, kura iesniedz priekšlikumu partneru vārdā un atbild par vispārējo projekta īstenošanu. Pieteikuma iesniedzējs drīkst būt:

 • augstākās izglītības iestāde (ieteicams no partnervalsts),
 • augstākās izglītības iestāžu asociācija vai organizācija,
 • strukturālo projektu gadījumā — juridiski atzīta valsts vai starptautiska mēroga rektoru, pasniedzēju vai studentu organizācija.

Organizācijas no Lībijas, Sīrijas un Krievijas Federācijas nevar būt pieteikuma iesniedzēji.

Projekta partneri var būt vai nu augstākās izglītības iestādes, vai jebkura publiska vai privāta organizācija, kas aktīvi darbojas izglītības, apmācības un jaunatnes nozarē vai darba tirgū. Minētās organizācijas var piedalīties projektā šādā statusā:

 • pilntiesīgs partneris, kas pieteikuma iesniedzēja vadībā aktīvi darbojas projektā, un
 • asociētais partneris, kas palīdz īstenot tikai konkrētus uzdevumus vai darbības.

Asociētie partneri netiek uzskatīti par konsorcija dalībniekiem, tāpēc finansiālu atbalstu par līdzdalību projektā tie saņemt nevar.

Kas vēl būtu jāzina?

Spēju veidošanas projekti parasti ir vērsti uz trim svarīgākajiem uzdevumiem:

 • izstrādāt izglītības programmas,
 • modernizēt augstākās izglītības iestāžu un sistēmu pārvaldību un vadību,
 • stiprināt augstākās izglītības saikni ar ekonomikas un sociālo vidi.

Parasti projekti ilgst 2 līdz 3 gadus, un piešķirtā dotācija ir robežās no 500 tūkstošiem līdz 1 miljonam eiro. To var izmantot, lai segtu darbaspēka izmaksas, ceļa un uzturēšanās izdevumus, aprīkojumu un apakšuzņēmēju nodrošinātos pakalpojumus.

Augstākās izglītības iestādēm no programmas valstīm obligāti jābūt parakstījušām “Erasmus” Augstākās izglītības hartu.

Projektos, kuru darbība vērsta uz 1., 2. un 3. reģionu, var iekļaut īpašu mobilitātes finansējumu, kas studentiem un mācībspēkiem sniedz iespēju studēt, pasniegt vai nodrošināt apmācību ārvalstīs. Tomēr īpašo mobilitātes finansējumu nevarēs piešķirt visiem projektiem, tāpēc projekta mērķu sasniegšana nedrīkst būt pilnībā atkarīga no mobilitātes finansējuma.

Kā pieteikties?

Pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē, izvēloties attiecīgo no uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, ko katru gadu publicē Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra.

Plašāka informācija

Programmas "Erasmus+" vadlīnijas ir galvenais informācijas avots par spēju veidošanas projektiem, tomēr plašāka informācija par pieteikšanās kārtību pieejama Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā.

Sīkāku informāciju var iegūt, sazinoties ar Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūru.

Ieinteresētās personas no 1., 2., 3., 4. un 7. reģiona vai personas, kas vēlas sadarboties ar iestādēm kādā no minēto reģionu valstīm, var sazināties ar "Erasmus+" biroju konkrētajā partnervalstī.

Ieinteresētās personas no programmas valstīm var sazināties ar Starptautisko "Erasmus+" kontaktpunktu savas valsts aģentūrā.