Suutlikkuse suurendamine (kõrgharidus)

How to Apply

Taotlus tuleb esitada internetis vastusena Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti avaldatud iga-aastasele konkursikutsele.

Eesmärk

Suutlikkuse suurendamise projektid kõrghariduse valdkonnas on riikidevahelised koostööprojektid, mis põhinevad peamiselt programmiriikide ja osalemiskõlblike partnerriikide kõrgkoolide mitmepoolsetel partnerlustel.

Nende projektidega püütakse aidata partnerriikidel:

 • ajakohastada kõrgharidust ning muuta see rahvusvahelisemaks ja ligipääsetavamaks;
 • lahendada kõrgkoolide ja kõrgharidussüsteemiga seotud probleeme;
 • tihendada koostööd Euroopa Liiduga;
 • edendada vabatahtlikku lähenemist ELi kõrghariduse valdkonnas toimuvale;
 • toetada inimestevahelisi kontakte, kultuuridevahelist teadlikkust ja mõistmist.

Tegevuses lähtutakse kahest peamisest poliitikadokumendist ning neljas täiendavas rahastamisvahendis kindlaks määratud poliitikast.

Võimalused

Programmi Erasmus+ raames saavad osalemiskõlblike partnerriikide organisatsioonid (peamiselt kõrgkoolid) edendada koostööd meetmete kaudu, millega:

 • parandatakse kõrghariduse kvaliteeti ning selle vastavust tööturu vajadustele;
 • täiustatakse kõrgkoolides oskuste taset, töötades välja uusi haridusprogramme;
 • suurendatakse haldamise, juhtimise ja innovatsiooni alast suutlikkust ning edendatakse kõrgkoolide rahvusvahelistumist;
 • suurendatakse liikmesriikide ametiasutuste suutlikkust ajakohastada oma kõrgharidussüsteeme;
 • toetatakse maailma eri piirkondade lõimumist ja koostööd.

Suutlikkuse suurendamise projektide raames keskendutakse tavaliselt ühele tegevusele järgmise kolme hulgast:

 • õppekava väljatöötamine;
 • kõrgkoolide ja kõrgharidussüsteemide juhtimise ja haldamise ajakohastamine;
 • kõrghariduse ning laiema majanduskeskkonna ja sotsiaalse keskkonna vaheliste suhete tugevdamine.

Organisatsioonidel on võimalik teha oma valik kahte liiki projektide hulgast:

 1. ühisprojektid, mille eesmärk on toetada partnerriikide organisatsioone (nt õppekava väljatöötamine, haldamise ajakohastamine jne), ning
 2. struktuuriprojektid, mille eesmärk on tugevdada kõrgharidussüsteeme ning toetada reforme riigi ja/või piirkonna tasandil.

Kuidas see toimib?

Organisatsioonid saavad toetust taotleda konsortsiumi liikmena. Ühele partnerriigile suunatud projekti puhul peab konsortsiumi üldjuhul kuuluma kolm programmiriiki ning:

 • vähemalt üks kõrgkool igast osalevast programmiriigist;
 • vähemalt kolm partnerriigi kõrgkooli;
 • vähemalt sama palju partnerriigi kõrgkoole kui selles on programmiriigi kõrgkoole.

Rohkem kui ühele partnerriigile suunatud projekti puhul peavad kaasatud olema vähemalt kaks osalemiskõlblikku partnerriiki ja vähemalt kolm programmiriiki. Üldjuhul peab konsortsiumi kuuluma:

 • vähemalt üks kõrgkool igast osalevast programmiriigist;
 • vähemalt kaks kõrgkooli igast osalevast partnerriigist;
 • vähemalt sama palju partnerriigi kõrgkoole kui selles on programmiriigi kõrgkoole.

Osalemiskõlblikud on partnerriigid, mis asuvad 1.–4. ja 6.–11. piirkonnas. 8. piirkonnaga (Ladina-Ameerika) seotud projektidesse peavad olema kaasatud vähemalt kaks selles piirkonnas asuvat partnerriiki ning Venemaaga (4. piirkond) seotud projektidesse lisaks vähemalt üks partnerriik mõnest teisest piirkonnast. Kõigisse struktuuriprojektidesse peab olema kaasatud ka partnerriigis hariduse eest vastutav ministeerium.

Konsortsiumi peab juhtima taotleja, kes esitab partnerite nimel projektiettepaneku ja vastutab projekti üldise haldamise eest. Taotleja peab olema:

 • kõrgkool (soovitatavalt partnerriigist);
 • kõrgkoolide ühendus või organisatsioon ning
 • struktuuriprojektide puhul ka õiguslikult tunnustatud riiklik või rahvusvaheline rektorite, õpetajate või üliõpilaste organisatsioon.

Taotlejaks ei või olla Liibüa, Süüria ega Venemaa organisatsioonid.

Projektipartnerid võivad olla kas kõrgkoolid või ükskõik millised tööturul või hariduse, koolituse ja noorte valdkonnas tegutsevad avaliku või erasektori organisatsioonid. Need organisatsioonid võivad olla:

 • täieõiguslikud partnerid, kes löövad taotleja juhtimisel aktiivselt kaasa projekti töös või
 • assotsieerunud partnerid, kes annavad oma panuse konkreetse ülesande täitmisse.

Assotsieerunud partnereid ei käsitata konsortsiumi osana ja seepärast ei saa nad projekti raames rahalist toetust.

Mida peaksite veel teadma?

Suutlikkuse suurendamise projektide raames keskendutakse tavaliselt kolme liiki tegevusele:

 • õppekavade väljatöötamine;
 • kõrgkoolide ja kõrgharidussüsteemide juhtimise ja haldamise ajakohastamine;
 • kõrghariduse ning laiema majanduskeskkonna ja sotsiaalse keskkonna vaheliste suhete tugevdamine.

Projektide kestus on tavaliselt kaks või kolm aastat ja toetuse suurus jääb vahemikku 500 000 kuni 1 000 000 eurot. Seda võib kasutada personali-, reisi- või elamiskuludeks, seadmete ostmiseks või alltöövõtukuludeks.

Programmiriikide kõrgkoolidel peab olema kehtiv Erasmuse kõrgharidusharta.

1., 2. või 3. piirkonnaga seotud projektid võivad sisaldada üliõpilastele ja töötajatele mõeldud spetsiaalset liikuvusharu välismaal õppimiseks, koolitusel osalemiseks või õpetamiseks. Siiski ei saa kõik projektid liikuvusharuga seotud toetust ning seepärast ei tohiks see takistada projekti eesmärkide üldist saavutamist.

Kuidas taotleda?

Taotlus tuleb esitada internetis vastusena Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti avaldatud iga-aastasele konkursikutsele.

Lisateave

Põhiteave suutlikkuse suurendamise võimaluste kohta on kirjas Erasmus+ programmijuhendis, kuid taotlemise kohta saab lisateavet küsida ka Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametist.

Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametiga.

Kui olete pärit 1., 2., 3., 4. või 7. piirkonnas asuvast riigist või huvitatud koostööst nende piirkondade riikidest pärit asutustega, siis võite soovi korral ühendust võtta konkreetses partnerriigis asuva riikliku ametiga.

Kui olete pärit programmiriigist, siis võite ühendust võtta ka oma riiklikus büroos asuva rahvusvahelise Erasmus+ kontaktpunktiga.